LAGRÅDET

har nedannämnda dagar avgivit utlåtanden över följande till detsamma remitterade lagförslag:

1930
Maj  6 Förslag till lag om arbetstidens begränsning. Föredragande: byråchefen O. Alsén. 
- 6 Förslag till lag om vissa inskränkningar beträffande tiden för förläggande av bageri- och konditoriarbete. Föredragande: byråchefen O. Alsén. Maj 9 Förslag till lag med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens. Föredragande: revisionssekreteraren E. Sandström.
- 9 Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen d. 9 okt. 1914 (nr 422) angående förbud i vissa fall mot varors förseende med oriktig ursprungsbeteckning och saluhållande av oriktigt märkta varor. Föredragande: revisionssekreteraren E. Sandström. 
Juni 11 Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 4:o lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt. Föredragande: hovrättsassessorn G. Eklund. 
- 12 Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 30 maj 1919 (nr 381) om rätt till litterära och musikaliska verk och lagangående ändring i vissa delar av lagen d. 30 maj 1919 (nr 382) om rätt till verk av bildande konst. Föredragande: hovrättsassessorn G. Eklund.
Aug. 28  Förslag till lag om ändrad lydelse av 76 och 77 §§ lagen d. 23 okt. 1914 om krigsdomstolar och rättegången därstädes. Föredragande: e. led. för lagärenden, hovrättsrådet R. Petré.
- 28 Förslag till de ändringar, som på grund av Islands tillträde till förslaget till konvention mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge, innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap, påkallades i konventionsförslaget ävensom i ett med anledning av Sveriges anslutning till konventionen utarbetat förslag till förordning om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap. Föredragande: led. av lagberedn., revisionssekreteraren E. Lind.
- 28 Förslag till de ändringar, som på grund av Islands tillträde tillförslaget till konvention mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge ang. indrivning av underhållsbidrag påkallades i konventionsförslaget även som i ett med anledning av Sveriges anslutning till konventionen utarbetat förslag till lag om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland eller Norge. Föredragande: led. av lagberedn., revisionssekreteraren E. Lind.
- 29 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 14 juni 1929 (nr 131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar. Föredragande: byråchefen O. Alsén. Aug. 29 förslag till lag om ändrad lydelse av 20 kap. 3 § lagen d. 18 juni 1926 om delning av jord å landet. Föredragande: hovrättsrådet P. v. Ehrenheim.
Nov. 28 Förslag till stadsplanelag m. m. Föredragande: revisionssekreteraren H. Forssman. 
Dec. 22 Förslag till lag om upplagshus med rätt att utfärda upplagsbevis m. m. Föredragande: hovrättsrådet H. Wikander.