166 F. MR.    Sovjetryska skilsmässor mellan svenska medborgare hava på sista åren meddelats i en utsträckning, som vållat vår diplomatiska och konsulära representation i Sovjetunionen allvarliga bekymmer. Den ena efter den andra av de i Leningrad och Moskva bosatta svenskarna har låtit skilja sig utan att skäl till äktenskapsskillnad varit förhanden enligt svensk lag och har därefter på nytt ingått äktenskap med rysk dam; på sistone har det varit en fullkomlig epidemi, klagas det.1
    Det har ifrågasatts, vilken verkan dessa nya äktenskap borde tillerkännas enligt svensk lag. Vore de nya fruarna berättigade att erhålla svenska pass? Kunde de göra anspråk på understöd från svensk myndighet: redan nu hade ett flertal framställningar om bistånd förekommit från ryskfödda genom dylika giftermål i all hast svensk-vordna damer, vilka sedan åter hunnit övergivas av sina män.
    De framställda frågorna lära icke kunna besvaras på annat sätt än att dessa äktenskap måste erkännas såsom giltiga.
    Om äktenskapet ingåtts i behörig form — och såsom sådan lärer den sovjetryska formen för äktenskap säkerligen få erkännas t. o. m. om äktenskapet icke registrerats2 — kan det ju icke enligt svensk rätt utan vidare behandlas såsom en nullitet på den grund att ett upplösande äktenskapshinder föreligger, t. ex. att den ena kontrahenten är att anse såsom förenad i annat äktenskap. Även om äktenskapet skulle dömas att återgå3, kan det nya äktenskapet enligt svensk rätt — som ju härutinnan intager en annan ståndpunkt än många främmande rättssystem, t. ex. tysk rätt — med hänsyn till rättsverkningarna av detsamma icke anses såsom hade det aldrig existerat.
    En återgångsdom lär sålunda lika litet som en dom på äktenskapsskillnad kunna medföra, att den rysk-födda hustrun icke längre skall anses såsom svensk medborgare.
    Det kan emellertid vara av intresse att anteckna, att man i engelsk praxis intagit en annan ståndpunkt till nu berörda spörsmål. I en nyligen meddelad dom4 har sålunda the High Court of Justice ansett, att ett i Sovjet-Unionen mellan sovjet-medborgare ingånget äktenskap borde anses såsom en ren nullitet och detta på materiella grunder (äktenskapet hade ingåtts redan före ikraftträdandet av den nya sovjetlagen och avslutandet hade skett genom registrering i vederbörlig ordning hos civilståndsregistermyndighet). Domaren har nämligen funnit, att det sovjetryska äktenskapsinstitutet med hänsyn till sitt syfte och sina verkningar icke motsvarar vad man enligt västeuropeisk uppfattning förstode med ett äktenskap. Med den för the learned judge karaktäristiska fallenheten att låta sina domslut åtföljas av reflexioner, som för svensk uppfattning te sig i varje fall nära besläktade med truismer, slöt do-

 

1 Angående det lättvindiga sätt, på vilket äktenskap kan ingås och upplösas i Sovjet-Unionen, se RODHE: Sovjetrysk familjerätt, SvJT 1927 s. 398 ff.

2 Äktenskapet kommer icke till genom registrering — registreringen har betydelse endast som bevismedel — utan solo consensu, följd av faktisk äktenskaplig samlevnad.

3 Det har ju f. ö. till och med satts i fråga, huruvida ett äktenskap enligt svensk lag skulle kunna dömas att återgå, på grund av att äktenskapsskillnad, som utomlands meddelats i den ene kontrahentens tidigare äktenskap, icke kan erkännas såsom giltigt enligt svensk lag, se UNDÉN: Internationell äktenskapsrätt enligt svensk lag s. 57.

4 Refererad i Revue Sirey. 1930 s. 136.

SOVJETRYSKA SKILSMÄSSOR. 167maren sitt utslag med det uttalandet, att han nog insåge, att den uppfattning, åt vilken domen gåve uttryck, sannolikt skulle giva anledning till svårigheter men att han dock hölle före, att den motsatta ståndpunkten skulle giva anledning till ännu större svårigheter.

 

    Att ett erkännande av de sovjetryska äktenskapen och skilsmässorna kunna giva anledning till betänkligheter är tydligt, men det förefaller dock som om ett underkännande av desamma skulle föranleda än större betänkligheter. Det är givetvis ganska svårt att avgöra, vilka moment som skola anses konstitutiva för äktenskapets idé; den omständigheten att ett sovjetäktenskap med lätthet kan upplösas lär emellertid icke kunna medföra, att det frånkännes egenskap av äktenskap.

F. Mr.