NOTISER.

 

Svensk Juristtidnings redaktion. Med detta häfte inträder bland SvJT:s ständiga medarbetare byråchefen i norska justisdepartementet Ole Fingolf Harbek, som kommer att lämna redogörelser för norsk lagstiftning efter hoiesterettsdommer E. Alten, vilken alltsedan SvJT:s grundande medverkat i tidskriften men nu önskat träda tillbaka.

 

    Föredrag vid det femtonde nordiska juristmötet i Stockholm 1931. Det fjortonde nordiska juristmötet i Köpenhamn 1928 beslöt anmoda styrelsen för det femtonde nordiska juristmötet att taga under övervägande, om och i vilken omfattning tillfälle skulle kunna lämnas mötets medlemmar att under mötet hålla föredrag i juridiska ämnen. I anledning härav beslöto delegerade för lokalstyrelserna att genom meddelanden i facktidskrifterna anmoda till juristmötena anslutna jurister, som önskade vid mötet — vilket hålles i Stockholm d. 27 — 29 aug. 1931 — hålla sådant föredrag, att före 1930 års utgång därom göra anmälan till vederbörande lokalstyrelse med uppgift om ämne för föredraget (se SvJT 1930 s. 496). Enligt nu träffad överenskommelse mellan de lokala styrelserna har tiden för anmälan utsträckts till d. 1 april 1931. Envar som gjort anmälan har sedermera att före d. 1 maj 1931 emotse besked, huruvida plats för det an-

NOTISER. 179mälda föredraget kan beredas på mötets program. Den svenska lokalstyrelsens adress är Rosenbad 2 IV, Stockholm.