Inbjudan till det femtonde nordiska juristmötet. Den svenska styrelsen för de nordiska juristmötena har utsänt följande inbjudan:
    "Med tillkännagivande att det femtonde nordiska juristmötet kommer att hållas å konserthuset i Stockholm torsdagen den 27, fredagen den 28 och lördagen den 29 augusti 1931, med början första mötesdagen kl. 11 f. m., får den svenska styrelsen för mötet härmed inbjuda danska, finska, isländska, norska och svenska jurister till deltagande i mötets förhandlingar, vilka komma att avse följande överläggningsämnen: Första dagen. Plenarfråga: Partsförhör i tvistemål. Inledare professor Th. Engströmer, Uppsala. Korreferent højesteretssagfører Ø. Ahnfelt-Rønne, Köpenhamn, Andra dagen. Sektionsämnen: 1) Minoritetsskydd i aktiebolag. Inledare professor L. Cederberg, Helsingfors. 2) Bojkott från rättslig synpunkt. Inledare professor R. Bergendal, Lund. 3) Bör det danska inskrivningsväsendet efterliknas i de övriga nordiska länderna? Inledare professor A. Lindvik, Oslo. 4) Rättsliga tvångsmedel mot staten eller mot kommun. Inledare professor P. Andersen, Köpenhamn, Tredje dagen. Plenarfråga: Stats och kommuns ansvar för sina tjänstemäns handlingar. Inledare professor F. Castberg, Oslo. Korreferent äldre förvaltningssekreteraren M. Aura, Helsingfors. Mötesförhandlingarna äga rum å danska, norska och svenska språken.
    Program angående festligheterna vid mötet utfärdas senare.
    Enligt § 10 i stadgarna för de nordiska juristmötena äro de som en gång tecknat sig till deltagande i mötena att anse såsom deltagare däri intill dess avsägelse sker, och hava de alltså, även om de ej infinna sig vid mötet, att erlägga medlemsavgiften. Nya deltagare äga anmäla sig, svenska jurister hos den svenska styrelsen, Rosenbad 2IV, Stockholm, och jurister från de övriga nordiska länderna hos vederbörande lokalstyrelse.
    Avgiften för mötet, 15 kronor, insändes till vederbörande lokalstyrelse och bör vara erlagd senast den 1 augusti 1931. Sedan avgiften ingått, kommer medlemskort att översändas. Medlemsavgiften berättigar — oberoende av närvaro vid mötet — till erhållande av mötets tryckta förhandlingar och övriga publikationer. De av inledarna författade uppsatserna och teserna komma att i god tid före mötet tillställas deltagarna.
    Anmälan om personlig närvaro vid mötet bör om möjligt ske före den 1 maj till vederbörande lokalstyrelse. Samtidigt uppgives eventuellt medföljande dams namn. Senast första mötesdagen avhämtas å mötesbyrån i konserthuset inträdeskort till festligheter m. m., och skall medlemskort då företes.
    Ett antal hotellrum i olika prislägen komma att reserveras för de deltagare, som efter anmälan till den svenska lokalstyrelsen önska få sin inkvartering ordnad härifrån. Närmare underrättelse härom lämnas framdeles.
    Under en vecka före mötet ävensom under mötesdagarna hålles mötets byrå öppen å konserthuset varje dag å tid som senare kommer att angivas.
    Mötets generalsekreterare är advokaten Sune Wetter, Drottninggatan 17, Stockholm."

 

    Nordiska konventionsförhandlingar. Vid förhandlingar i Oslo under tiden d. 26 jan. —7 febr. 1931 mellan delegerade för de fem nordiska länderna

180 NOTISER.uppnåddes enighet om ett förslag till konvention om erkännande och verkställighet av domar (se SvJT 1930 s. 410 och 1931 s. 96). Föremål för överläggning var vidare dels spörsmålet om behandling av dödsbon efter medborgare i nordisk stat som avlider i annan sådan stat, dels frågan om de rättsverkningar som en i någon av de nordiska staterna öppnad konkurs bör medföra i de övriga (se SvJT 1931 s. 97).