AV J. C. W. THYRÉN UTGIVNA SKRIFTER.

 

Filosofi.

 

    Kritisk framställning af Herbert Spencer's "Principles of psyehology", Lund 1883 (i Lunds Univ. Årsskr. T. XIX).

 

Historia.

 

    Den första väpnade neutraliteten. Svensk-danska förbunden af 1690, 1691 och 1693; jämte en inledande öfversigt af Europas politiska ställning vid det stora krigets utbrott 1688—1689. Lund 1885-86 (i Lunds Univ. Årsskr. T. XXI, XXII).
    Verldsfreden under Napoleon. Den europeiska politiken från freden i Amiens (mars 1802) till fransk-engelska krigets utbrott (maj 1803). Lund 1886—87 (i Lunds Univ. Årsskr. T. XXIII).
    Några ord om Napoleon (Ord och Bild 1915).

 

Juridik.

 

    Culpa legis Aquiliae enligt justiniansk rätt. Ett bidrag till läran om utomobligatoriskt skadestånd. I. Det subjektiva rekvisitet vid Culpa legis Aquiliae. Lund 1893.
    Makes gäld enligt svensk rättsutveckling. Med huvudsakligt afseende på makes före äktenskapet gjorda gäld. I—II. Lund 1893.
    E. o. professoren J. Asks granskning af docent J. Thyréns specimen för e. o. professorsämbetet i romersk rätt och rättshistoria vid Lunds universitet. Med anmärkningar. Jämte en bilaga, innehållande de sakkunniges utlåtanden och samtliga fakultetsledamöternas anföranden i ärendet. Lund 1893.

AV J. C. W. THYRÉN UTGIVNA SKRIFTER. 209    Anmärkningar rörande en af e. o. prof. Ask den 25 jan. 1894 utdelad obetitlad skrift. Lund 1894.
    Professoren V. E. Lidforss' votum rörande upprättandet af förslag till lediga e. o. professorsämbetet i romersk rätt och rättshistoria vid Lunds universitet. Med anmärkningar. Jämte en bilaga, innehållande öfrige konsistorieledamöters yttranden i ärendet. Lund 1894.
    Recension av V. Sjögrens "Om rättsstridighetens former" (i Tidsskr. for Retsvidenskab 1895).
    Abhandlungen aus dem Strafrechte und der Rechtsphilosophie. I. Bemerkungen zu den kriminalistischen Kausalitätstheorien. Lund 1894. II. Über Dolus und Culpa. Lund 1895.
    Förfalskningsbrotten med särskilt afseende på det objektiva reqvisitet vid förfalskning af handlingar, enligt svensk gällande straffrätt. Lund 1895.
    Anmärkningar rörande juris professoren m. m. herr greve G. K. Hamiltons yttrande i juridiska fakulteten i Lund den 7 mars 1896. Lund 1896.
    Om affliktiva straff. Öfverläggningsämne vid nionde nordiska juristmötet. Sthm 1899 (även i Forhandl. paa 9:e nord. Juristmøde i Kristiania 1899).
    Om villkorlig straffdom (i Betänkande och Förslag af den af Kongl. Maj:t den 25 Maj 1900 tillsatta komité för afgifvande af förslag om skärpning af vissa frihetsstraff och om vilkorlig frigifning äfvensom för utredning af frågan om vilkorlig straffdom m. m. Sthm 1902).
    Schema att användas vid föreläsningar i allmän straffrätt. 1. Det allmänna brottsreqvisitet. Lund 1901. 2. Försök. Subjektspluralitet. Lund 1903. — Ny upplaga, Lund 1910.
    Kommentar till strafflagen kap. 14. Lund 1906. — Andra översedda uppl. Lund 1918.
    Straffrättens allmänna grunder. Lund 1907.
    Kommentar till strafflagen kap. 20. Lund 1908.
    Principerna för en strafflagsreform:
    I. Straffets sociala uppgift. Straffsystemet. Lund 1910. — Andra uppl. Lund s. å. — Tysk översättning (Prinzipien einer Strafgezetzreform. I. Die soziale Aufgabe der Strafe. Das Strafensystem). Lund s. å.
    II. Brottsbegreppets objektiva sida. Lund 1912.
    III. Brottsbegreppets subjektiva sida. Försök. Subjektsflerhet. Sammanfattning av de legislativa resultaterna i delarne 1 — 3. Lund 1914.
    Die unbestimmte Verurteilung (i Bericht über die Verhandlungen des VII. Internationalen Kongresses für Kriminal-Anthropologie in Köln a. Rh. 1911).
    Voraussichtliche Grundlinien eines Strafensystems im Vorentwurfe zu einem neuen schwedischen Strafgesetzbuche (i Monatsschr. f. Kriminalpsychol. 1911 — 12).
    G. K. Hamilton f (i Tidsskr. for Retsvidenskab 1913).
    C. Goos. En helsning från Sverige till hans 80-års födelsedag (i Nord. Tidsskr. for Strafferet 1915).
    Svensk straffrätt (i Tidsskr. f. Retsvidenskab 1915).
    Förberedande utkast till strafflag. Kap. 1 —13 (Allmänna delen). Lund 1916.
    Remarques sur la partie générale d'un avant-projet de code pénal suédois. I. Lund 1916 (Install.-progr.). II. Lund 1917 (Install.-progr.).
    Vorentwurf zu einem schwedischen Strafgesetzbuche. Abschn. I—VIII nebst

210 AV J. C. W. THYRÉN UTGIVNA SKRIFTER.einleitenden Bemerkungen. Lund 1918 (Install.-progr.). Abschn. IX—XIII nebst einleitenden Bemerkungen. Lund 1919 (Install.-progr.).
    Remarks on a Swedish project of criminal law. General part. Lund 1919 (Install.-progr.).
    Förberedande utkast till strafflag. Speciella Delen. I. Brott mot kroppslig okränkbarhet. Lund 1917. — II. Ärekränkningsbrottet. Lund 1919. — III. Förmögenhetsbrotten. Del 1. Lund 1920. — IV. Förmögenhetsbrotten. Del 2. Lund 1922. — V. Allmänfarliga brott. Lund 1923 (Statens offentl. utredningar 1923: 59). — VI. Förfalskningsbrotten. Lund 1925 (ib. 1925: 22) — VII. Ämbetsbrotten. Lund 1928 (ib. 1928:7). — VIII. Falsk förklaring. Falsk angivelse m. m. Lund 1929 (ib. 1929: 26). — IX. Brott emot myndighet m. m. Lund 1930 (ib. 1930: 24).
    Die Verbrechen gegen körperliche Unversehrtheit in dem Vorentwurfe zu einem schwedischen Strafgesetzbuche. Lund 1917 (Install.-progr.).
    Om sanningsbeviset vid ärekränkning (i Forhandl. paa Dansk Kriminalistforenings fjortende Aarsmøde 1918, Koøbenhavn 1919).
    Le délit de diffamation. Etude de droit comparatif et de lege ferenda. Lund 1918 (Univ.-progr.).
    Carl Goos t (i Svensk Juristtidn. 1918).
    En spansk kritik av det svenska utkastet till strafflag (Allmänna delen) 1916 (ib. 1919).
    Franz von Liszt t (ib. 1919).
    Kommentar till strafflagen kap. 16. Lund 1919.
    Om sanningsbeviset vid ärekränkning. Överläggningsämne vid det elfte nordiska juristmötet. Sthm 1919 (även i Förhandl. å 11:e nordiska juristmötet i Sthlm 1919).
    Über den Wahrheitsbeweis in Ehrenbeleidigungssachen. Vortrag, gehalten am 11. nordischen Juristentag (i Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtswissenschaft 1922).
    Några anmärkningar om straffsystemet i "Utkast till strafflag, allmänna delen, 1916". Lund 1920 (Install.-progr.).
    Om tjuvnadsbrottets rekvisit och struktur i gällande strafflagar. Lund 1920 (Install.-progr.).
    Recension av A. V. Lundstedt: "Principinledning. Kritik av straffrättens grundåskådningar" (i Svensk Juristtidn. 1920).
    Den moderna straffrättens grundåskådningar. Anmärkningar vid prof. A. V. Lundstedts "En principinledning etc. (Uppsala 1920)". Lund 1920 (Install.-progr.).
    Anmärkningar vid en skrift av prof. A. V. Lundstedt i Uppsala "Till frågan om rätten och samhället (Uppsala 1921)". Lund 1921 (Install.-progr.).
    Über subsequente Imputation de lege ferenda. Lund 1921 (Install.-progr.). — Om subsekvent imputation de lege ferenda (i Festskrift för Friherre R. A. Wrede, Helsingfors 1921).
    Om internering av kroniska förbrytare med hänsyn till institutets införande i svensk rätt. Lund 1921 (Install.-progr.).
    Om det finska strafflagsförslaget 1920. Lund 1922 (Install.-progr.; även i Svensk Juristtidn. 1922).

AV J. C. W. THYRÉN UTGIVNA SKRIFTER. 211    Om s. k. allmänfarliga förbrytelser enligt modern straffrätt. Lund 1922 Install.-progr.).
    Francis Hagerup såsom kriminalist (i Tidsskr. for Retsvidenskap 1922).
    Om det danska strafflagsförslagets (1923) allmänna del. I. Straffsystemet Lund 1923 (Install.-progr.). — II. Det allmänna brottsrekvisitet. Försök. Subjektspluralitet. Lund 1924 (Install.-progr.). — Även i Svensk Juristtidn. 1924.
    Considérations sur la réforme du code pénal suédois (i Revue internationale de Droit pénal, Paris 1924).
    Vilken myndighet bör vara kompetent i fråga om beslut rörande internering av särskilt samhällsfarliga brottslingar? Lund 1924 (Install.-progr.).
    Om förfalskningsbrottets systematiska ställning i modern rätt (med särskilt avseende på förfalskning av handlingar). Lund 1924 (Install.-progr.).
    Penningförfalskningens rekvisit i modern straffrätt. Lund 1925 (Install.progr.).
    Par quelle autorité la détention spéciale des récidivistes doit-elle étre prononcée? Lund 1926 (Install.-progr.); — (Även i Congrès pénitentiaire International de Londres, 1925).
    Komparativa och legislativa synpunkter vid ämbetsbrotten. Lund 1926 (Install.-progr.; även i Svensk Juristtidn. 1926).
    Om s. k. kuperade brottsrekvisit med särskilt avseende på försöket (Nordiska Juriststämman i Stockholm och Uppsala 1926).
    Om bötesstraffets reformering (i Svensk Juristtidn. 1927).
    Carl Torp † (i Svensk Juristtidn. 1930).

 

Politik och allmänna frågor.

 

    Naturens Evangelium (anon.) Sthm 1904.
    Ett politiskt program. Tal inför Lunds valmän den 15 sept. 1908.
    Alkoholen inför rätta. Anförande i riksdagens andra kammare den 23 febr. 1910. Sthm 1910 (även Borlänge 1910 och i Mimer årg. 8).
    Om alkoholförbud. Tal i Blasieholmskyrkan den 13 febr. 1911 (i Svensk Tidskr. 1911). — Andra uppl. Sthm 1912.
    Sjöförsvarets betydelse för Sverige. Anförande i riksdagens andra kammareden 10 maj 1911 (Fören. "Sveriges flottas" småskrifter, 3; Sthm 1913).
    Svensk politik 1911 (I huvudsak sammanfattning av tal inför valmännen i Landskrona 18/8, i Helsingborg 28/8, i Lund 30/8 1911). Lund 1911.
    Tal vid 1913 års remissdebatt i första kammaren. Sthm 1914.
    Det politiska läget febr. 1914 (Sammanfattning av tal i Lund 28/2, i Uppsala 5/3 och i Enköping 6/3 1914). Sthlm 1914.
    Sedlighet eller estetik? Anförande i riksdagens 1:a kammare den 17 april 1915. Lund 1915.
    Skiljelinjen mellan borgerlig politik och socialism. Lund 1928.
    Det "politiska träsket". Lund 1928.

 

Akademiska tal.

 

    Franska revolutionens hundraårsminne. Tal inför Lunds studentkår den 8 maj 1889). Lund 1889.

212 AV J. C. W. THYRÉN UTGIVNA SKRIFTER.    Konung Oscar II. Tal vid Lunds universitets minnesfest den 7 mars 1908. Lund 1908.
    Tal vid Lunds akademiska idrottsförenings bildande den 28 nov. 1912. Sthlm 1913 (I Sv. gymnastik- o. idrottsfören. rikstörbunds årsbok 1912). — Andra uppl. Karlskrona 1914.
    Tal i Gustaf Adolfsföreningen den 6 nov. 1914. Lund 1914. Akademiska tal (1888—1915). Lund 1916.

    Tal vid Lunds universitets Luthersfest den 31 okt. 1917. Lund 1917. Huru förhåller sig vetenskapens framåtskridande till mänsklighetens? Tal vid Lunds universitets 250-årsjubileum den 27 sept. 1918. Lund 1918. Akademiska tal (1916-1926). Lund 1926.

 

Musik.

    "Ur jordens mull", kvartett för blandad kör. Lund 1914 (Lunds Domkyrkas körsånger).

 

Såsom Lunds Universitets rektor utgivit:

 

    Lunds univ:s årsberättelser 1915/16—1924/25; progr. vid prof. H. M. O. Nelsons (1916), R. Kj.-O. G. af Klerckers (1916), K. A. A. Grönwalls och M. J. S. Wallengrens (1917), J. E. Olsons (1917), E. F. K. Sommarins (1919), L. U. A. Weibulls (1919), E. M. Rodhes, S. O. H. Rydbecks och K. M. G. Siegbahns (1920), M. F. Bööks (1920), J. H. Kylins och E. M. P. Widmarks (1921), E. G. Petréns och T. J. Hellmans (1921), P. S. Agrells (1922), L. Smiths (1922), Albert Nilssons (1923), J. K. H. Peterssons och A. Nygrens (1924), V. H. H. Wigerts och T. G. T. Carlemans (1924), A. J. H. Kochs och O. E. Collenbergs (1925) samt G. Carlssons (1926) installationer; vid firande av fyrahundraårsminnet av den Lutherska reformationens början (1917); vid Lunds Univ:s tvåhundrafemtioårsfest (1918); vid firandet av tvåhundraårsminnet av Carl XII:s död (1917).

 

Såsom kommittéordförande medverkat vid:

    Betänkande och förslag rörande docentinstitutionen vid universiteten och Karolinska institutet m. m. Lund 1918.
    Betänkande och förslag rörande det akademiska befordringsväsendet. Lund 1922.
    Betänkande och förslag rörande dödsstraffets avskaffande. Lund 1920. Betänkande och förslag rörande ändring i 14 kap. 22, 23, 24, 25, 26 och 27 §§ strafflagen. Lund 1921.
    Betänkande och förslag rörande internering av farliga återfallsförbrytare. Lund 1922.
    Betänkande och förslag rörande förvaring av förminskat tillräkneliga förbrytare. Lund 1923.
    Betänkande och förslag rörande ändring i strafflagens bestämmelser om preskription av straff. Lund 1925 (Statens offentl. utredningar 1925: 28).