Statsvetenskaplig Tidskrift. Årets första häfte inledes med en längre uppsats av prof. C. A. REUTERSKIÖLD : »Grundlag och bolagsstyrelser». I anslutning till en av de anmärkningar som konstitutionsutskottet framställde vid förra årets riksdag, upptager förf. först till behandling frågan om de formella förutsättningarna för utskottets anmärkningsplikt. Härefter lämnas en ingående redogörelse för själva huvudproblemet, d. v. s. spörsmålet om grundlagen uppställer ett förbud för statsråden att vara styrelsemedlemmar i aktiebolag. Förf. anser att någon tvekan icke kan råda om, att så är fallet. — De återstående uppsatserna behandla till folkrätten hörande ämnen. Sålunda lämnar doc. E. C. BELLQUIST, Kalifornien, en mycket uppskattande framställning av »Sveriges insatser till världspolitikens stabilisering efter kriget», en redogörelse som trots den väl allmänt formulerade titeln närmast behandlar vår insats inom Nationernas förbund för uppbyggande av en internationell rättsordning. En klar bild av de svårigheter som möta denna strävan får man av dr TORSTEN GIHLS intresseväckande uppsats om »Haagkonferensen för den internationella rättens kodifikation.» — Av litteraturgranskningarna förtjänar särskilt framhållas doc. H. SUNDBERGS utförliga anmälan av jur. dr I. Myrbergs avhandling »Om statstjänstemäns oavsättlighet».

G. B.