SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 
1930.1

 

UPPRÄTTAD AV DOCENTEN PHILLIPS HULT.

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIK M. M.2

Förhandlingarna vid Sveriges advokatsamfunds årsmöte i Stockholm år 1930. Sthm. Norstedt. 44 s.

Kock, Karin. Svenskt bankväsen i våra dagar. Sthm. Koop. förb. 264 s. Kr. 3.50.
Lindahl, Erik. Penningpolitikens medel. Lund. Gleerup. 180 s. Kr. 6.00.— Skrifter utg. av Fahlbeckskastiftelsen 16.
Myrdal, Gunnar. Vetenskap och politik i nationalekonomien. Sthm. Norstedt. 308 s. Kr. 6.50.
Riksdagen, Lagtima, 1930. Översikt på offentligt uppdrag utarb. av ERIK ÖHLIN. Arg. 25. Sthm. Norstedt. 381 s. Kr. 2.00.
Riksdagsbiblioteket. Katalog 1927. 1, 2. Sthm 1928—30. XXX, 2104 s. Kr. 20.00.

 

RÄTTSHISTORIA.
Sjögren, Ivar Wilhelm. Rättshistoriska studier angående ogulden köpeskillings rätt vid föryttring av fast egendom. Ak. avh. Sthm. Fritzes bokh. VI, 155 s. Kr. 5.00.
Stadsböcker, Stockholms, från äldre tid. Ser. 2. Tänkeböcker. 3. Stockholms stads tänkeböcker 1492-1500. Utg. genom JOH. Ax. ALMQUIST. Sthm. Norstedt. XII, 586 s. Kr. 30.00.
Tänkebok, Stockholms stads, 1524—29 m. m. Av M:r Olauus Petri Phase. Utg. genom LUDVIG LARSSON. H. 2. Lund 1929. Gleerup s. 129—353, VII. Kr. 7.50.
— Skrifter utg. av Vetenskapssocieteten i Lund 11:2.

CIVILRÄTT.

Aktiebolagslagen, Allmänna, av den 12 augusti 1910 jämte därtill hörande författningar. Med anmärkningar, formulär och sakregister m. m. utg. av S. SKARSTEDT. 6 uppl. Sthm. Norstedt. XI, 432 s. Inb. kr. 8.75.
Berg, Carl. Kommentar till de år 1930 i bruk varande trävarukontrakt, som antagits av Svenska trävaruexportföreningen. Sthm. Sv. trävaruexportför. & Sv. trävarutidning. 207 s. Inb. kr. 10.00. (SvJT 1931 s. 56.)
Björling, C. G. Lärobok i civilrätt för nybörjare. 6 uppl. Lund. Gleerup. VIII, 350 s. Kr. 8.75. (SvJT 1930 s. 568.)
Björnbom, Märta. Om testamente. Sthm. Bonnier. 62 s. Kr. 0.85. — Studentföreningen Verdandis småskrifter 340.
Bokföringslagen av den 31 maj 1929 . . . Med förklarande anmärkningar, formulär och sakregister utg. av WILLIAM HEMBERG OSCAR SILLÉN. Sthm. Norstedt. 136 s. Inb. kr. 4.50. (SvJT 1930 s. 277.)
Bokföringslage n, Nya, i tiopunkter. Inledande översikt. Lagtext. Sakregister. Bokföringsexempel. (Utg. av SIEGFRIED MATZ.) 3—4 uppl. Sthm. Norstedt. 54 s. Kr. 1.00. — Nya lagar.
Domar, Arbetsdomstolens. Första samlingen 1929. Sthm. Victor Petterssons Bokindustriaktiebolag. 235 s. Inb. kr. 5.00. (SvJT 1930 s. 467.)
Förhandlingar, hållna vid Föreningens mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksföreningar årsmöte i Stockholm den 18—

 
  
  

 

1 Förteckningen åsyftar icke fullständighet. Förutom arbeten av mindre betydelse hava i regel uteslutits lagförslag och betänkanden, ämbetsberättelser o. dyl., icke kommenterade lageditioner och författningssamlingar, kalendrar ävensom juridiska tidskrifter och tidskriftsuppsatser. Närmast föregående förteckning är införd i SvJT 1930 s. 365.

2 Härunder bl. a. även arbeten närmast tillhörande nationalekonomien, vilka kunna erbjuda juridiskt intresse.

21 september 1929. Sthm 1929. Beckman. S. 465—533.
Gör testamente! Den nya testamentslagen i ett fåtal punkter. Inledande översikt. Lagtext. Testamentsformulär ... (Utg. av SIEGFRIED MATZ.) Sthm. Norstedt. 31 s. Kr. 1.00. — Nya lagar.
Karlgren, Hjalmar. Om stiftelseurkund och aktieteckning vid bildande av aktiebolag enligt svensk rätt. Lund. Gleerup. 96 s. Kr. 2.75.
Lagen den 25 april 1930 om bostadsrättsföreningar jämte därtill hörande författningar, med förklarande anmärkningar, formulär, stadgar och sakregister m. m. utg. av S. SKARSTEDT & G. SILJESTRÖM. Sthm. Norstedt. 174 s. Inb. kr. 6.00.
Ljungman, John. Om testamente enligt lagen av den 25 april 1930. Sthm. Fritzes bokh. i distr. 56 s. Kr. 1.00.
Lundstedt, A. V. Obligationsbegreppet. D. 2. H. 1. Den i förra delen hävdade åskådningen ytterligare konfronterad med jurisprudensens läror. Upps. Norblads bokh. 314 s. Kr. 6.75. — Föreläsningar över valda delar av obligationsrätten. 3. (SvJT 1931 s. 428.)
von Schultz, R. Prejudikat i civilmål, sammanställda och i korthet refererade. 1. Upps. & Sthm. Almqv. & Wiks. i distr. 282 s. Kr. 7.50. (SvJT 1930 s. 279.)
Söderström, Erik. Styrelse och likvidatorer i aktiebolag enligt lagen om aktiebolag den 12 augusti 1910 samt annan gällande lagstiftning.Handbok. Sthm. A. V. Carlson. XVI, 408 s. Inb. kr. 12.50. (SvJT 1930 s. 566.)

 

SPECIELL PRIVATRÄTT.

Almquist, Jan Eric. Kommentar till 1884 års gruvstadga. Upps. & Sthm. Almqv. & Wiks. (i distr.) 224 s. Kr. 8.50. (SvJT 1931 s. 424.)
Dahlgren, E. W. Järnvräkeri och järnstämpling. Ett bidrag till den svenska järnhandelns historia. Utg. av Jernkontoret. Sthm. Nord. bokh. IX, 343 s. Kr. 10.00. (SvJT 1931 s. 147.Holmbäck, Åke. Spridda handelsrättsliga ämnen samt associationsrätt jämte banklagstiftning och försäkringsbolagslagstiftning. Efter

prof. Holmbäcks föreläsningar läsåren 1928—1930. Utg. utan föreläsarens medverkan. Upps. Juridiska föreningen. III, 269 s. Kr. 17.00. — Juridiska föreningens i Uppsala kollegier i speciell privaträtt 4.
Lag angående förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning den 4 juni 1913. Med förklarande anmärkningar och sakregister utg. av EDVARD LINDERS. Sthm. Norstedt. 138 s. Inb. kr. 4.25. (SvJT 1930 s. 364.)
Sjölagen. Ändringar och tillägg 1927—1928. Utg. av Stockholms högskolas juridiska förening. Sthm. (Nord. bokh.) 27 s. Kr. 0.50.
Årsskrift utg. av Svenska föreningen för industriellt rättsskydd. Sthm. 1930. 160 s. Kr. 6.00. (SvJT 1931 s. 58.)

 

STRAFFRÄTT.

(Inkl. kriminalteknik.)
Förhandlingar vid Svenska kriminalistföreningens möte i Stockholm d. 28 febr. 1930. Utg. av föreningens styrelse. Sthm. Fritzes bokf. i distr. 73 s. Kr. 3.00. (SvJT 1930 s. 150.)
Linde, Ebbe. Brott och straff. Bort med strafflagen! Sthm. Brand. 94 s. Kr. 1.50.
von Schultz, R. Kriminalpolis. Undersökning och spaning i brottmål, signalement och fingeravtryck. 3 uppl. Upps. Lundequistska bokh. 194 s. Kr. 6.00.
von Schultz, R. Tillägg för åren 1927—1929 till R. von Schultz' prejudikatsamling »1,000 prejudikat i brottmål och ordningsmål». Upps. & Sthm. Almqv. & Wiks. 25 s.
Stjernberg, Nils. Kommentar till strafflagen kap. 17—18. 2 omarb. o. utvidg. uppl. Upps. & Sthm. Almqv. & Wiks. i distr. 169 s. Kr. 7.00. (SvJT 1930 s. 466.)
Söderman, Harry & Fontell, Ernst. Handbok i kriminalteknik. Sthm. Wahlström & Widstrand. 675 s. Kr. 35.00.

 

RÄTTSMEDICIN MED RÄTTSPSYKIATRI.

Hedrén, Gunnar. Rättsmedicinsk sektionsmetodik. Handbok för läkare och studerande. Sthm. Nord. bokh. 275 s. Inb. kr. 12.00.

 

 

  

Kinberg, Olof. Aktuella kriminalitetsproblem i psykologisk belysning. Sthm. Natur och kultur. 382 s. Kr. 10.00. (SvJT 1931 s. 41.)
Liljestrand, G. & Stéenhoff, G. Alkohol och trafiksäkerhet. Handledning för motorfordonsförare m.m. . . . utg. av Centralförbundet för nykterhetsundervisning. Sthm. (Utg.) 32 s. Kr. 0.25.
Linders, F. J. Om sambandet mellan nyfödda barns längd och vikt och moderns havandeskapstid. Sthm.(Nord. bokh.) 63 s. Kr. 2.00. 
Meddelanden från Kungl. medicinalstyrelsen. 63.

Lindhagen, Carl. Psykiatrin och rättsskipningen. Sthm. Natur och kultur. 71 s. Kr. 1.50. (SvJT 1930 s. 565.)
Lindhagen, Carl. Psykiatrin och rättsskipningen. Nytt inlägg. Sthm. Natur och kultur. 102 s. Kr. 2.00.
Lindhagen, Carl. Vetenskapen och rättsskipningen. En inlaga till justitieombudsmannen. Sthm. Förf. 69 s. Gratis.
Utlåtanden, Rättspsykiatriska, avgivna år 1929. Sthm. 42 s. —Meddelanden från Kungl. medicinalstyrelsen. 65.
Sjövall, Einar & Widmark, Erik. Alkoholbestämning vid rättsmedicinska obduktioner. Lund 1929. Gleerup. 30 s. Kr. 1.50. — Lunds univ. årsskr. N. F. Avd. 2. Bd 25:11.
Sondén, Torsten. De sinnessjukas straffrättsliga ställning i Sverige.En översikt. Sthm. (Nord. bokh.) 158 s. Kr. 4.00. — Supplementshefte til Nordisk Tidsskrift for Strafferet. (SvJT 1931 s. 439.)
Widmark, Erik M. P. Les lois cardinales de la distribution et du metabolisme de l'alcool éthylique dans l'organisme humain. Lund. Gleerup. 58 s. — Lunds univ. årsskr. N. F. Avd. 2. Bd 26:9.

 

PROCESSRÄTT.

Hassler, Åke. Föreläsningar över den svenska kriminalprocessen. 1. Förberedande undersökning och tvångsmedel. Sthm. Nord. bokh. XII, 309 s. Kr. 12.00.
Heimer, Einar Henrik. Om bevisbördan. En processrättslig undersökning. Upps. Lundequistska

bokh. 53 s. Kr. 1.50. — Upps. univ. årsskr. Juridik 1. Olivecrona, Karl. Bevisskyldigheten och den materiella rätten. Upps. & Sthm. Almqv. & Wiks. i distr. VIII, 202 s. Kr. 6.00. (SvJT 1930 s. 439 och 1931 s. 401.)

 

STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT.1

Alkohollagstiftningen. Samling av gällande författningar angående alkoholhaltiga dryckers försäljning m. m., med hänvisningar, prejudikat och register. Utg. av EINAR J:SON THULINSthm. Systembolagsföreningarnas förtroendenämnd. VII, 182 s. Kr. 1.50.
Aspegren, Gillis. Lagarna om olycksfall i arbete m. m. Redogörelser . . .Sthm. Tiden. 157 s. Kr. 1.50. — Tidens medborgarhandböcker 8.
Billagarna, Nya, jämte Neréns sakregister. Motorfordonsförordningen av år 1930. Vägtrafikstadgan av år 1930 — V, 114 s. Sthm. Norstedt. Kr. 2.25.
Broms, Erik. Studier rörande det svenska landstinget. Ak. avh. Sthm. Förf. XXV, 553 s. Kr. 6.00. (SvJT 1931 s. 48.Bååth, L. M. & Munthe, Arne. Kungl. statskontoret 1680—1930. Sthm. Norstedt. 142 s. Kr. 7.50.
Elmgren, Axel & Sköld, Per Edvin. Den offentliga fattigvården . . .Sthm. Tiden. 201 s. Kr. 1.50. — Tidens medborgarhandböcker 5.
Elmgren, Axel & Sköld, Per Edvin. Den samhälleliga barnavården . . . Sthm. Tiden. 192 s. Kr. 1.50. — Tidens medborgarhandböcker 6.
Granfelt, Helge. Om konungens makt över utrikespolitiken i Sverige 1809—1909. 2. Den ministeriella konseljen och dess omorganisation. Sthm. Nord. bokh. 194 s. Kr. 6.25.
Herlitz, Nils. Om lagstiftning genom samfällda beslut av konung och riksdag. Studier i svensk statsrätt. Sthm. [1926—]1930. Norstedt. XXIV, 594 s. Kr. 16.50.
Hesslén, Gunnar. Statskunskap. Sthm.
Bonnier. 69 s. Kr. 3.50. Holmbäck, Åke. Frågan om äganderätten till häradsallmänningarna

 
  
  

1 Härunder även finansrätt, ävensom vissa arbeten närmast tillhörande statskunskapen. Redogörelser för administrationens organisation medtagas i regel icke.

från 1800-talets början till nutiden. Sthm. S. 43—194. Kr. 6.00. — Ur: Svenska skogsvårdsföreningens tidskrift 1930. 1. (SvJT 1930 s. 556.)
Kommunallagar, Sveriges, enligt riksdagens beslut 1930 jämte andra den kommunala förvaltningen berörande lagar. Utg. av PER EDVIN SKÖLD. Sthm. Tiden. 247 s. Kr. 2.25. — Tidens medborgarhandböcker 2.
Lagen, Nya, om kommunalstyrelse i stad . . . (Utg. av SIEGFRIED MATZ.) Sthm. Norstedt. 51 s. Kr. 1.00. — Nya lagar.
Lagen, Nya, om kommunalstyrelse på landet . . . (Utg. av SIEGFRIED MATZ.) Sthm. Norstedt. 56 s. Kr. 1.00. — Nya lagar.
Myrberg, Israel. Om statstjänstemäns oavsättlighet. En rättsdogmatisk undersökning. Ak. avh. (Upps.) Sthm. Nord. bokh. VIII, 215 s. Kr. 6.00. (SvJT 1931 s. 431.)
Rabe, E. Håkanson. Om fattigvård och fattigvårdsprocess. Handledning till tjänst för fattigvårdsstyrelser m. fl. Sthm. Hökerberg. 352 s. Kr. 7.50.
Sköld, Per Edvin. Kommunalkunskap. Jämförande översikt av den kommunala förvaltningen i Sverige. Handledning . . . (2. uppl.) Sthm. Tiden. 204 s. Kr. 1.50. — Tidens medborgarhandböcker 1.
Sundberg, Halvar G. F. Kommunal olikställighet i städerna. Föredrag . . . Sthm. J. Beckman i distr. 29 s. Kr. 1.75.
Tingsten, Herbert. Från parlamentarism till diktatur. Fascismens erövring av Italien. Sthm. Natur och kultur. 166 s. Kr. 5.75.
Tingsten, Herbert. Regeringsmaktens expansion under och efter världskriget. Studier över konstitutionell fullmaktslagstiftning. Lund. Gleerup. 223 s. Kr. 7.00. — Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen 15.
Vad nytt i nya bilförordningen? Inledande översikt. Lagtext till motorfordonsförordningen och vägtrafikstadgan. Sakregister. (Utg.

av SIEGFRIED MATZ.) Sthm. Norstedt. 47 s. Kr. 1.00. — Nya lagar.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

Bagge, Algot. Les conflits de lois en malière de contrats de vente de biens meubles corporels. Paris 1929. Librairie Hachette. 108 s. — Academie de droit international. (SvJT 1930 s. 561.)
Gihl, Torsten. Gränsen för Sveriges territorialvatten. 1. Gränsen mellan Sveriges territorialvatten och det fria havet. Utredning utarb. på offentligt uppdrag. Sthm. Nord. bokh. i distr. 312 s. Kr. 4.75. (SvJT 1930 s. 457.)
Holm, Sune. Nationernas förbund i dess ställning till folkrättssystemet. Sthm. Förf. 142 s. Kr. 6.00. (SvJT 1930 s. 463.)
Nationernas förbunds organisation och verksamhet. Utg. av Svenska föreningen för Nationernas förbund. Sthm. (Fritzes bokh.) 43 s. Kr. 2.00.
Nationernas förbunds församlings tionde ordinarie möte i Genève 2—25 september 1929. Sthm. Fritzes bokh. IV, 205 s. Kr. 3.00. — Aktstycken utg. av Kungl. utrikesdepartementet.
Ramel, Eric. Studier i svensk internationell arvsrätt. Sthm & Upps. Almqv. & Wiks. i distr. XV, 336 s. Kr. 10.00.
Tidsskrift, Nordisk, for international Ret. Acta scandinavica juris gentium. Vol. 1. (1930). Upps. Lundequistska bokh. Kr. 10.00. (SvJT 1930 s. 47.)
Undén, Östen. L'affaire Martini. Une sentence arbitrale internationale. Upps. Lundequistska bokh. 63 s. Kr. 2.00. — Upps. univ. årsskr. Program 5.
Undén, Östen. Om begreppet anfallskrig. Upps. Lundequistska bokh. 26 s. Kr. 0.75. — Upps. univ. årsskr. Program 1.
Undén, Östen. Staters internationella ansvarighet för domstolsavgöranden. Upps. Lundequistska bokh. 21 s. Kr. 0.50. — Upps. univ. årsskr. Program 4.