Nya lagar i Österrike. Fastighetsbokväsen det har reglerats genom ett lagkomplex av d. 19 dec. 1929. Den s. k. »Antiterrorgesetz» av d. 5 april 1930 avser att skydda arbets- och församlingsfriheten.

 

    Nya lagar i Italien. D. 10 juli 1930 har i Italien utfärdats en ny lag om konkurs och ackord. Lagen åsyftar att undanröja åtskilliga missförhållanden, som den äldre lagen medfört framförallt i följande avseenden: vårdslöshet och missbruk beträffande konkursförvaltarens förvaltning; alltför lång tid för konkursavvecklingen; saknaden av verklig kontroll över överenskommelserna om ackord; de sparsamt förekommande och svårtillämpade straffsanktionerna; den alltför snäva begränsningen (5,000 lire i passiva) för tillämpningen av de bestämmelser som röra ringa bon.
    På dagordningen står nu fullständig reform av lagstiftningen angående bolag. Det har emellertid ansetts erforderligt att utan avvaktan på denna lagstiftning utfärda en lag av d. 30 okt. 1930 innehållande straffrättsliga bestämmelser i frågor rörande bolag (aktiebolag och därmed jämställda bolag). En rad föreskrifter givas angående straff för förseelser, som begåtts av bolags styrelser, direktörer, revisorer och likvidatorer. Lagen bygger på uppfattningen, att bolagen representera nationens sparade medel och att bolagens förvaltande organ förty handhava ej endast kapital som tillhör ett mer eller mindre begränsat antal enskilda individer utan snarare en nationalförmögenhet. En misskötsel av bolagen drabbar således nationens ekonomiska kraft och därmed dess makt. Straffen äro mycket stränga; maximum är fängelse i tio år.

 

    Nya lagar i Jugoslavien. Under år 1930 ägde ett intensivt lagstiftningsarbete rum i Jugoslavien. En lag om konkurs och ackord trädde i kraft d. 1 maj. D. 4 april utfärdades en lag om illojal konkurrens, som är skriven efter mönster av mellaneuropeiska lagar i detta ämne och som efter kort tid visade sig medföra gynnsamma resultat. D. 9 juli utkom en lag i anledning av Jugoslaviens anslutning till Bernkonventionen angående skydd för litterära och konstnärliga verk. Av stor betydelse är en lag av d. 21 maj angående fastighetsböckerna. De nämnda utgöra blott några av de viktigaste av förra årets lagstiftningsprodukter. Grundtankarna i de nya lagarna ansluta sig i allmänhet nära till motsvarande österrikiska lagar.