MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 485    Nya lagar i Rumänien. Bland de lagar, som år 1930 tillkommit i Rumänien, är främst att märka en lag av d. 4 juli om privata försäkringsbolag och om försäkringsavtal. Nämnas må ock, att under året för parlamentet framlagts ett förslag till ny handelslagbok för hela Rumänien. För närvarande gäller i Gammal-Rumänien och Bessarabien den gammal-rumäniska handelslagen, i Bukowina den österrikiska och i Siebenbürgen den ungerska.

 

    Ny rättegångsordning i Bulgarien. Det förslag till ny rättegångsordning för Bulgarien, som förut omnämnts i denna tidskrift (1929 s. 392), har resulterat i en lag av d. 1 febr. 1930.

 

    Tysk juriststämma i Tjeckoslovakien. D. 22—25 maj 1931 äger den femte tyska juriststämman rum i Eger-Franzensbad i Tjeckoslovakien. Bl. a. skola följande ämnen behandlas: Kvinnans rättsliga ställning. — Reform av lagen angående bolag med begränsad ansvarighet. — Vilka åtgärder böra vidtagas för att uppnå en enhetlig judikatur i överrätterna? — Vilka fordringar måste strafflagarna uppfylla för att motsvara sin »garantierende Funktion» såväl mot samhället som mot den enskilde.

 

    Femtonde nordiska juristmötet i Stockholm kommer, såsom förut nämnts, att äga rum d. 27 — 29 aug. 1931. I fråga om de ämnen, som komma att behandlas, anmälan till mötet m. m. hänvisas till SvJT 1931 s. 179. Det är av vikt att anmälan om personlig närvaro vid mötet samt uppgift, huruvida dam eventuellt medföljer, med det snaraste lämnas.
    Programmet för festligheterna vid mötet har nu i huvudsak fastställts.
    Första mötesdagen, torsdagen d. 27 aug.: Sveriges jurister giva middag å Grand Hotel Royal, vars hela etablissemang står till mötets förfogande. Klädsel: högtidsdräkt. Till middagen äro samtliga utländska mötesdeltagare inbjudna gäster.
    Andra mötesdagen, fredagen d. 28 aug.: Festföreställning å Kungl. Teatern. Klädsel: högtidsdräkt. Till föreställningen äro de utländska deltagarna jämte damer inbjudna. Svenska deltagare och deras damer kunna i mån av tillgång erhålla biljetter, deltagarna till vanliga operapriser och damerna till förhöjt pris ej överstigande dubbla vanliga operapriset.
    Tredje mötesdagen, lördagen d. 29 aug.: Stockholms stad ger bankett i Gyllene salen i Stadshuset, varefter följer bal i Blå hallen. Till banketten bliva samtliga utländska deltagare med damer inbjudna samt ett begränsat antal svenska gäster. Till balen bliva samtliga mötesdeltagare jämte damer inbjudna. Klädsel: högtidsdräkt.
    För damerna kommer första mötesdagen att givas middag å Grand Hotel, till vilken de utländska damerna inbjudas. Efter middagen samlas damer och herrar till dans. De andra dagarna kommer att anordnas bl. a. en utfärd till Drottningholm med besök i Teatermuseet, varjämte Nordiska Kompaniets sty-

486 NOTISER.relse inbjuder samtliga damer till lunch. Närmare meddelanden om programmet i denna del kommer att framdeles givas.
    Generalkommissarie för festligheterna är direktören jur. kand. Gunnar Fogelmarck.
    Inkvarteringen. Såsom förut nämnts komma ett antal hotellrum i olika prislägen att reserveras för de deltagare, som önska få sin inkvartering härifrån ordnad. Anmälan göres å beställningskort, som tillställas utanför Stockholm boende medlemmar, vilka anmäla sin personliga närvaro vid mötet. Hithörande frågor handhavas av advokaten Bertil Ahrnborg.
    Passfrågan. Styrelsen har till K. M:t ingivit ansökan, att medlemskort för mötet måtte få ersätta pass.
    Mötets postadress är Rosenbad 2 IV, Stockholm. Med detta häfte följer anmälningskort för deltagande ävensom preliminära program för mötet och för damerna.