Världscheckkonferensen i Geneve. Den av Nationernas förbund anordnade konferens, som våren 1930 utarbetade konventioner på växelrättens område, var under tiden 23 februari—19 mars 1931 åter samlad, denna gång med uppgift att behandla checkrätten. Angående förhandlingarnas resultat hänvisas till särskild artikel i detta häfte (s. 460). Från de nordiska länderna deltogo samma personer som vid växelrättskonferensen (se SvJT 1930 s. 497 — 498) samt därjämte såsom svensk delegerad bankföreningens verkställande direktör f. d. häradshövdingen K. Dahlberg, såsom norsk délégué adjoint sekreteraren i norska justitiedepartementet J. Trampe Broch och såsom dansk sekreterare cand. iur. C. E. Eigtved. Konferensens president och medlemmarna av konferensens enda utskott, redaktionskommittén, voro desamma som i våras. Generalrapportörer voro professor J. Percerou (Paris) och justitierådet Ekeberg.

 

    Reseersättning åt nämndemän. Med bifall till k. prop. nr 49 har riksdagen till reseersättning åt nämndemän för budgetåret 1931/1932 anvisat ett extra förslagsanslag av 255,000 kr. Enligt grunderna för anslagets beviljande skall ersättning enligt resereglementets bestämmelser utgå för själva resorna till de allmänna tingssammanträdena (alltså ej dagtraktamente).
    I motiveringen till anslagsäskandet hade justitieministern bl. a. erinrat om den igångsatta utredningen angående lämplig fördelning av tjänstgöringen mellan nämndemän vid häradsrätterna. Med utredningen avsåges i första hand att undersöka huruvida — på sätt redan skett i ett flertal tingslag — nämndemännens antal och tjänstgöring kunde så bestämmas, att samma nämndemän i regel komme att deltaga i varje särskilt måls handläggning från början till slut. Bland eventuella åtgärder för åvägabringande av en ändamålsenlig ordning för målens handläggning vid tingen nämndes en ökning av antalet rättegångsdagar. Riksdagen har icke gjort någon erinran med anledning därav att nämnda åtgärder kunna komma att stegra statsverkets kostnader för ersättningen till nämndemännen. Anslagets beviljande medför tydligen icke någon inskränkning i häradshövdings befogenhet att efter rationella grunder ordna nämndemännens tjänstgöring såsom förhållandena å varjeort kräva.

Kjs.