Tillströmningen till juristbanan belyses genom följande siffror (jfr SvJT 1930 s. 216).

  UppsalaLundSthmS:a
Nyinskrivna juris studerande:1929.....7163120254
 1930.....8569121275
Avlagda juris kandidatexamina:1929.....584969176
 1930.....374379159
Avalagda kansliexamina:1929.....512026
 1930.....271928

 

    Dödsfall. Häradshövdingen Ernst Laurentius Alinder avled i Falun 12 mars 1931. A. var född i Sala 1867. Han blev student i Uppsala 1885 och avlade där hovrättsex. 1889. Efter tingstjänstgöring utnämndes han till vice häradshövding 1893. Omkring 5 år var han adjungerad led. i Svea hovrätt. 1908 utnämndes han till häradshövding i Falu doms. 1913—15 tillhörde han stadsfullmäktige i Falun.
    Kammarrättsrådet Isak Sebastian Konstantin Blom avled i Södertälje 31 mars 1931. Han var född i nämnda stad 1870 och avlade hovrättsex. i Uppsala 1893. 1908 blev han revisor i kammarrätten, 1921 revisor i riksräkenskapsverket och 1926 kammarrättsråd.
    Direktören Allan Cederborg avled i Sthm 12 april 1931. Född i Sthm 1868, avlade C. hovrättsex. i Uppsala 1891. Han tjänstgjorde därefter i Sthms rådhusrätt, där han blev stadsnotarie 1907 och rådman 1911. Sistnämnda ämbete lämnade han 1918 för att bliva direktör i Sthms stads brandförsäkringskontor. Åren 1908—27 tillhörde han stadsfullmäktige i Sthm, 1920—27 såsom ordf. Han var led. av riksdagens andra kammare 1912—14 och 1916—17 samt av dess första kammare 1929. Han var vidare 1911—12 ordf. i arbetsförmedlingen och sedan 1923 ordf. i arbetslöshetskommissionen. 1908 — 18 var han förlikningsman i första distriktet och anlitades efter sistnämnda år i stor utsträckning av K. M:t såsom särskild förlikningsman i arbetstvister.

 

    Ny justitieminister i Finland. (SvJT 1930 s. 509). Vid senaste regeringsskifte har d. 21 mars 1931 till justitieminister kallats juris doktorn Toivo Mikael Kivimäki. Denne är född 1886 samt blev juris utriusque kandidat 1912 och licentiat 1924. Han har under åren 1912—1920 praktiserat som advokat i Åbo och kallades 1922 till ledamot av landets lagberedning, där han kvarstannade i två år, varefter han övergick till bankmannaverksamhet såsom medlem av direktionen för en privatbank i Åbo. Dr Kivimäki har upprepade gånger varit medlem av riksdagen och jämväl en gång förut, 1928 — 1929, i egenskap av inrikesminister varit ledamot av statsrådet. Han hör till stiftarna av den finskspråkiga högskolan i Åbo, vars styrelse han även tillhör. Såsom medlem av styrelsen för Finlands advokatförbund har dr Kivimäki verksamt arbetat för advokatkårens organisation och höjande. Såsom ledamot av åtskilliga offentliga kommittéer och som justitieombudsmanssuppleant har han livligt tagit del i det publika samhällslivet och de reformsträvanden, som där gjort sig gällande. — Dr Kivimäkis litterära produktion är uteslutande finsk-

NOTISER. 489språkig. Av hans två huvudarbeten handlar det ena, hans akademiska doktorsspecimen (1924), om advokatens civilrättsliga ansvar och det andra, en 1927 utgiven monografi, om arbetsstrejkens privaträttsliga verkningar.

O. Hj. G.