Lunds universitet. Av de sökande till den ledigförklarade professuren i processrätt (se SvJT 1930 s. 608) har doc. Karl Olivecrona d. 24 och 25 april 1931 för speciminering föreläst över »Rättegångskostnadsreglerna ur processpolitisk synpunkt» (förelagt ämne) och »Kvittningen och rättskraften» (självvalt ämne).

 

    Tryckfel. Å s. 5 i rättsfallsavdelningen för innevarande år förekommer på femte raden uppifrån ordet »befogad». Där skall i stället stå »betingad».

 

RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1931 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott (första = FLU, andra = ALU) avgivit utlåtande:

 

    d. 7 febr.: k. prop. nr 7 med förslag till lag om ändrad lydelse av 76 och 77 §§ lagen d. 23 okt. 1914 om krigsdomstolar och rättegången därstädes (FLU 3), bifallen;
    d. 11 febr.: motion (I: 18) om ändrad lydelse av 17 § i lagen om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus (ALU 1); i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t måtte föranstalta om utredning rörande den i motionen väckta frågan om ändrade bestämmelser för fastställande av avgifter för vård å de sjukhus, motionen avsåge, samt för 1932 års riksdag framlägga det förslag, vartill utredningen kunde giva anledning;
    motion (I: 49) om vissa ändringar i värnpliktslagen (ALU 2), avslagen;

RIKSDAGEN. 491    k. prop. nr 6 med förslag till lag om ändrad lydelse av 20 kap. 3 § lagen d. 18 juni 1926 om delning av jord å landet, ävensom i ämnet väckt motion (ALU 3), prop. bifallen:
    motion (I: 9) om utredning och förslag rörande viss ändring i expropriationslagen (ALU 4), avslagen;
    motion (I: 24) om förenklat förfarande för erhållande av rätt att framdraga elektrisk starkströmsledning (ALU 5), avslagen;
    d. 14 febr.: motion (II: 288) om upphävande av lagarna om kollektivavtal och om arbetsdomstol (ALU 6), avslagen;
    d. 21 febr.: motion (I: 25) ang. ändrade bestämmelser rörande kungörelser om exekutiva auktioner (FLU 5), avslagen;
    k. prop. nr 39 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 14 och 34 §§ i lagen d. 30 juni 1930 om allmän pensionsförsäkring (ALU 7), bifallen;
    d. 25 febr.: k. prop. nr 2 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 30 maj 1919 om rätt till litterära och musikaliska verk m. m. (FLU 4), bifallen;
    motion (II: 44) med förslag till lag ang. slakt av husdjur (FLU 6); i skrivelse till K. M:t hemställde RD, att K. M:t ville skyndsamt föranstalta om ytterligare utredning rörande behovet av och möjligheterna för ett införande i Sverige av bedövningstvång vid slakt av husdjur ävensom för riksdagen framlägga de förslag, vartill utredningen kunde giva anledning;
    motion (II: 298) ang. reformering och modernisering av hyreslagstiftningen (ALU 8), avslagen;
    motion (II:293) ang. lagstiftning till åstadkommande av mera hygieniska och billigare bostäder (ALU 9), avslagen;
    motion (II: 192) ang. beredande av tilläggsersättning åt innehavare av livräntor enligt lagen ang. ersättning för skada till följd av olycksfall i arbete (ALU 10), avslagen;
    d. 4 mars: k. prop. nr 36 ang beredande av en tredje emeritilön åt biskopar (FLU 7), bifallen;
    k. prop. nr 37 med förslag till lag om ändrad lydelse av lagen d. 22 april 1927 (nr 115) om gäldande ur kyrkofonden i visst fall av pensionsavgift, belöpande å innehavare av prästerlig emeritilön (FLU 8), bifallen.
    motion (II: 191) ang. centralisering av fattigvården (ALU 11), avslagen; d. 7 mars: motion (II: 195) om upphävande av lagen om upplåtelse under åborätt av viss jord med tillhörande följdförfattningar (FLU 9), avslagen;
    motion (II:45) rörande understöd från allmänna arvsfonden (FLU 10), avslagen;
    motioner (I:136 och II:23) rörande avstående till kommun av allmänna arvsfondens rätt till arv (FLU 11), avslagna;
    motion (II: 300) om beredande åt omnibustrafiken av visst straffrättsligt skydd mot uppsåtlig skadegörelse m. m. (FLU 12); i skrivelse till K. M:t anhöll RD om skyndsamt utarbetande och framläggande av förslag till revision av de för närvarande i strafflagen meddelade bestämmelserna till skydd för den allmänna landsvägs- och gatutrafiken;
    motioner (I: 132 och II: 199) om beredande av skydd mot vräkning vid arbetskonflikter åt arbetare, i vilkas avlöningsvillkor bostadsförmån ingår (ALU 14), avslagna;
    motion (II: 287) ang. ytterligare begränsning av arbetstiden för arbetare inom industrien (ALU 16), avslagen;
    d. 11 mars: k. prop. nr 32 med anhållan om riksdagens yttrande rörande vissa av den internationella arbetsorganisationens konferens år 1930 fattade beslut ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 15); i skrivelse till K. M:t meddelade RD bl. a., att RD för sin del funne i prop. omförmält förslag till konvention ang. tvångs- eller obligatoriskt arbete böra ratificeras;
    motion (I: 152) om lagbestämmelser mot uppsättande invid vägarna av trafiksäkerheten ovidkommande reklamannonser (ALU 20); i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t måtte föranstalta om utredning, huruvida och på vad sätt ändringar i gällande lagstiftning måtte kunna vidtagas för att

492 RIKSDAGEN.ytterligare förhindra, att annonstavlor, reklamskyltar och dylikt så uppsättas, att de verka störande ur trafiksynpunkt eller i hög grad förfulande på utsikt över landskap eller bebyggd ort;
    d. 14 mars: motion (I:153) om upphävande av 22 kap. 15 § strafflagen (FLU 13), avslagen;
    motion (II: 6) om viss ändring i 11 kap. 38 § rättegångsbalken (FLU 14); i skrivelse till K. M:t hemställde RD, att K. M:t måtte snarast låta företaga utredning, huruvida och på vad sätt 11 kap. 38 § rättegångsbalken måtte kunna ändras i syfte att förenkla det där angivna delgivningssättet;
    k. prop. nr 67 med förslag till lag om upplagshus och upplagsbevis (FLU 15), bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 77 ang. godkännande av en mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge d. 6 febr. 1931 avslutad konvention innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap m. m. (FLU 16), bifallen;
    k. prop. nr 78 ang. godkännande av en mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge d. 10 febr. 1931 avslutad konvention ang. indrivning av underhållsbidrag m. m. (FLU 17), bifallen;
    motion (I: 174) ang. organiserande av en rättsordning innefattande en rätt till jorden för den nödlidande lantbefolkningen (ALU 12), avslagen;
    motioner (I: 137, II:196 och 289) ang. vissa ändringar i lagen om allmän pensionsförsäkring (ALU 13), avslagna;
    motioner (I: 134 och II: 198) ang. utvidgning och skärpning av lagen om uppsikt å vissa jordbruk (ALU 17), avslagna;
    motioner (I: 53 och II: 86) ang. viss omarbetning av lagen om uppsikt å vissa jordbruk (ALU 18), avslagna;
    motion (I: 52) om beredande av möjlighet till avstyckning av jordbrukslägenhet utan samtidig tilldelning av skog från stamfastigheten (ALU 19), avslagen;
    d. 21 mars: motioner (I: 50 och II:84) ang. viss utvidgning av tillämplighetsområdet för lagen om försäkring för vissa yrkessjukdomar (ALU 21), avslagna;
    motion (II:24) om vissa ändringar i fattigvårdslagen och lagen om samhällets barnavård (ALU 22), avslagen;
    motion (II: 85) ang. viss ändring av lagen om försäkring för olycksfall i arbete m. m. (ALU 23), avslagen;
    d. 11 april: motion (II: 194) ang. vissa ändringar i 217 och 219 §§ i lagen om försäkringsrörelse (FLU 19), avslagen;
    motion (II: 188) ang. faderskapsbevisning medelst blodundersökning (FLU 20); i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t måtte snarast företaga utredning angående möjlighet för domstol att stadga påföljd för parts vägran av blodundersökning i mål angående faderskap;
    d. 25 april: k. prop. nr 189 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 19 § lagen d. 16 okt. 1914 om tillsyn å fartyg (FLU 23), bifallen;
    k. prop. nr 190 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 33 § lagen d. 10 maj 1901 om inteckning i fartyg (FLU 24), bifallen;
    k. prop. nr 191 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 2 juni 1911 om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar (FLU 25), bifallen;
    motion (I: 51) ang. ändrad lydelse av 3 § lagen om medling i arbetstvister (ALU 26); RD antog för sin del lag om ändrad lydelse av berörda lagrum ;
    motion (II: 189) ang. åvägabringande av en lagstiftning rörande personliga tjänsteavtal (ALU 27), avslagen;
    k. prop. nr 98 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 6 juni 1924 om samhällets barnavård (ALU 28), bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 161 med förslag till stadga ang. enskilda sjukhem och förlossningshem (ALU 29); i skrivelse till K. M:t anmälde RD, att vid granskning av förslaget RD ej funnit skäl att mot detsamma göra andra erinringar än vissa i utlåtandet upptagna.