NORSK LITTERATUR 1930.

 

    Den første bok jeg vil nevne under omtalen av dette års litterære høst er justitiarius PAAL BERGS: Arbeidsrett. (Olaf Norlis forlag.)1 Den betyr nytt land ikke bare for norsk rettsvidenskap, men også for skandinavisk. Enkelte sider av arbeidsretten, særlig da tariffavtalen og arbeidskampene har visstnok vært behandlet monografisk, både i Norge, Sverige og Danmark. Men en samlet fremstilling av de regler som behersker dette viktige samfundsområde har vi ikke hatt. Justitiarius Bergs fremstilling hviler på sikkert praktisk kjennskap til emnet, vunnet gjennem årelangt virke som formann i »Arbeidsretten». Ved siden herav er fremmed litteratur og rettspraksis i betydelig omfang trukket inn til belysning av emnet.
    Den rent privatrettslige litteratur var i 1930 ikke særlig rikholdig.
    Den nye lov om forandring av sjøfartsloven av 31. mai 1929 er gjort til gjenstand for behandling av direktør JOHS. JANTZEN i en bok om »Rederansvar og sjøpant». (Grøndahl og Søns forlag.) Loven er som bekjent foranlediget ved de internasjonale konvensjoner av 1924 og 1926 om begrensning av rederansvaret og om sjøpant, men er ennu ikke trått i kraft. Jantzens bok gir en inngående kommenterende fremstilling av de nye rettsregler og drøfter også ellers sjørettslige spørsmål av aktuell interesse.
    Den fremstilling av arveretten som undertegnede begynte på i 1929, er avsluttet i 1930. (Aschehoug.)2 Bokens siste halvbind behandler særlig de materielle regler om arveboets skifte og arvingenes gjelds-

 

1 Jfr SvJT 1931 s. 144.

2 Jfr SvJT 1930 s. 559.

512 NORSK LITTERATUR 1930.ansvar, slik som disse regler nu arter sig efter loven om skifte av 21. februar 1930. Dessuten gis en fremstilling av forsvunne personers arverettslige stilling og av arveavgiften.
    Høiesterettsadvokat FR. H. WINSNES har gitt ut et »Omriss av norsk presserett». (Aschehoug.) Efter en historisk innledning behandles pressen som næringsdrivende, pressefrihetens innhold og grenser, pressens forhold til ophavsretten, prosessuelle regler o. s. v.
    Av viktige lovkommentarer av privatrettslig interesse må særlig fremheves høisterettsadvokat NICOLAY N. BUGGES utgave av Lov om forsikringsavtaler av 6. juni 1930. (Aschehoug.)
    Et betydelig strafferettslig arbeide er riksadvokat P. KJERSCHOWS kommentarutgave av straffeloven av 22. mai 1902 og denne lovs ikrafttredelseslov. (Aschehoug.) Kommentaren er meget omfattende, og tar sikte på å være en håndbok i emnet. Dommer, forarbeider og øvrige fortolkningsbidrag er omhyggelig referert, ofte in extenso.
    Det evig aktuelle skyldproblem i strafferetten behandler N. HARBOE i en bok avfattet på fransk: »Les conditions subjectives de la culpabilité», utgitt av Det norske Videnskapsakademi i Oslo.
    Sluttelig må nevnes at FRANCIS HAGERUP'S: Lærebok i Straffeprocesrett, er kommet ut i ny utgave ved høisterettsdommer P. J. PAULSEN. (Aschehoug.)

Ragnar Knoph.