Tidsskrift for Retsvidenskap. Andra häftet för året inledes med en uppsats av C. A. REUTERSKIÖLD, vari denne belyser »minoritetsparlamentarismens» problem. För närvarande måste ofta regeringar bildas med stöd av parlamentariska minoriteter. Det gäller därför, enligt vad förf. framhåller, att söka utforma regler för den sålunda faktiskt existerande minoritetsparlamentarismen. Med utgångspunkt i satsen att en minoritetsregerings parlamentariska grund måste bliva frånvaron av ett manifesterat parlamentariskt misstroende utreder förf. förutsättningarna för en dylik regerings bildande samt kvarstannande eller avgång. — Om »Engelsk-amerikansk Retspraxis i Specifikationstilfælde» handlar en uppsats av CARL RASTING, vari förf. belyser den angelsaxiska rättens principer för avgörande av de två huvudspörsmål, som uppkomma då någon nedlagt arbete på ett annan tillhörigt föremål, nämligen frågan vem äganderätten till det bearbetade föremålet tillkommer samt frågan under vilka förutsättningar och i vad mån skadeersättning tillkommer den, som icke erhåller äganderätten. — Det olycksaliga »Grønlandsspørgsmaalet» är aktuellt även i förevarande häfte, i vilket KNUD BERLIN levererar en skarp avslutningsreplik till Jón Dúasons i föregående årgång intagna försvar för sin av Berlin kritiserade avhandling angående »Grønlands statsretlige Stilling i Middelalderen». — I övrigt innehåller häftet en fyllig redogörelse för »den norske Høiesterets praksis i aarene 1927 och 1928», författad av EDW. HAMBRO, varjämte HUGO WIKANDER anmäler tre nyare frakträttsliga arbeten.

Ph. H.

    Nordisk Tidsskrift for International Ret. Acta scandinavica juris gentium. Andra häftet för innevarande år inledes med en uppsats av prof. EINAR ARNÓRSSON, Nogle bemærkninger om Islands folkeretlige stilling, vari särskilt Islands ställning i förhållande till Danmark analyseras. Den internationella växelrättskonferensen i Genève 1930 har givit anledning till tvenne uppsatser; den ena, av det danska ombudet vid konferensen kontorchef A. HELPER, ger enöversikt av konferensens arbete och resultat, den andra, av dr. jur. H. FEDERSPIEL, behandlar en av de konventioner, som framgingo ur konferensen, konventionen för reglerande av vissa lagkonflikter i fråga om växlar. Svenska och danska rättsfall från den internationella privaträttens område refereras av resp. prof. Ö. UNDÉN och dr. jur. O. A. BORUM. — Vidare innehåller häftet översikter av tilldragelser på det internationella området, litteraturnotiser o. s. v., varjämte i en särskild avdelning avtryckas internationella aktstycken av aktuell betydelse. — Danska Udenrigsministeriets Aarbog för 1931 åtföljer häftet såsom bilaga.

T. G—l.