Defensor legis. I h. 4 lämnar JARL L:SON RENWALL ett bidrag till tolkningen av uttrycket »sunt och fullt förstånd» i ÄB 16: 1, citerande en mängd uttalanden i ämnet, däribland dock icke svenska lagberedningens förslag till lagen om testamente. I dubbelhäftet 5—6 redogör S. R. BJÖRKSTEN för traktaten om finanshjälp åt angripen stat.

I. S.

 

    Norsk Retstidende. Byrettsjustitiarius WILHELM EID behandlar i nr 27—29 s. 417 ff. »Bortfrakterens ansvar for godset under slepning» enligt skandinavisk sjörätt.

 

    Statsvetenskaplig Tidskrift. Av innehållet i andra häftet för året märkes en på förstahandskunskap byggd uppsats av E. SMEDRERG angående »samarbetet mellan riksdagens tillfälliga utskott». Förf. redogör för den arbetsbesparande praxis som utvecklat sig inom riksdagen genom att ordförandena i de båda kamrarnas tillfälliga utskott, då utskotten fått sig tilldelade likartade motioner, funnit sig böra anordna ett mer eller mindre intimt samarbete mellan dessa. Förf. anser denna ordning vara en av förhållandena framkallad reaktion mot nackdelarna i R. O:s föreskrifter om självständiga utskott för varje kammare. — En av våra yngre folkrättsforskare S. HOLM offentliggör vidare under titeln »Folkrätt och nedrustning» en undersökning av den inverkan Haagkonventionerna och Nationernas förbunds akt medföra för de enskilda staternas neutralitet vid krigstillfälle samt för omfattningen av deras rustningsbegränsningar i fredstid. — Det tredje häftet för året inledes med en översikt av prof. GERHARD LEIBHOLTZ över »Den tyska statsrättslärans nuvarande ställning. Förf. påvisar hur en kraftig reaktion uppstått mot den rättspositivistiska skolan och dess främsta företrädare, Laband och Kelsen. Den nya riktningen som representeras av namn som Heller, Kaufman, Smend m. fl. har övergått till andra metoder, främst den teleologiska och fenomenologiska. — Vidare märkes en uppsats av Bo ENANDER över ett mer rättshistoriskt betonat ämne, nämligen den mycket omskrivna statsrevisionen år 1827.

G. B.