LITTERATURNOTISER.

Deutscher Juristen-Kalender 1930. Herausg. von Rechtsanwalt Dr. Arthur Kallman. Berlin. Otto Liebmann. M. 3.80.

    Världskriget medförde att utgivandet av den tyska juristkalendern blev inställt; årgången 1930 är den första som utkommit efter krigsutbrottet. Denna årgång är såtillvida mer enkelt hållen än de äldre som den, så långt dagantalet förslår, upptar tre dagar å varje blad. I regeln är bladet genom en horisontal linje delat i två hälfter. Den övre har en kolumn för var dag, med anteckningar om minnesvärda händelser — kända juristers levnadsdata, utkomna lagverk m. m. — och med korta citat ur litteraturen, ordspråk, sentenser o. dyl. Den undre hälften har en smalare, tom kolumn där man kan göra sina anteckningar, och en bredare som i 31 fall upptar en bild (ett juristporträtt, en

__________

1 I avhandlingen har doc. Olivecrona på denna punkt ingått i polemik mot prof. Munch-Petersen, som vida mer deciderat än jag tagit ställning mot doc. Olivecrona.

LITTERATURNOTISER. 55domstols- eller universitetsbyggnad), men eljes i allmänhet innehåller lagtext eller någon liten artikel, oftast om prejudikat ang. gällande rätt, ibland av rent historisk karaktär (t. ex. om tridentinska mötet).
    Undertecknad har det gångna året rivit av blad efter blad och funnit kalendern utgöra ett icke oangenämt sällskap.
    Visserligen har det hänt att han lämnat en eller annan av artiklarna oläst, ty somliga äro av alltför tysk-positivrättslig art för att rätt kunna fängsla en svensk genomsnittsjurist. Rubriken Schenkungssteuer und Liebesverhältnis är ju lockande, men knappast Körperschaftssteuer, wenn der Gesellschafter Geschäftsführer ist. Många artiklar läser man emellertid med intresse, t. ex. om fånges hungerstrejk, om testamentum mysticum, om söndring i äktenskap till följd av ena makens nervositet, o. s. v.
    Och om man ej orkat med bladets undre hälft har man alltid kunnat ögna igenom de små citaten å den övre. Vers och prosa omväxla där. Bibeln, Roms jurister, Greklands vise, Luther, Kant m. fl. ha fått lämna sin tribut till prosan som också rymmer anonyma satser, t. ex. lustigheten Multi sunt Advocati, pauci vero electi, nempe ad vitam æternam. Att Goethe, Schiller och Shakspere skattats är självklart, men man finner också mindre kända verser såsom Geibels vackra: 

Danach sollst du trachten,

     Eigne Rechte mild zu üben,

               Fremde Rechte streng zu achten.

 

    Prov ges även på Cohns försök att omsätta B. G. B:s innehåll i bunden form. Bestämmelsen i § 6 att den kan omyndigförklaras, wer in Folge von Trunksucht seine Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag oder sich oder seine Familie der Gefahr des Notstandes aussetzt oder die Sicherheit Anderer gefährdet, har i poetisk dräkt fått detta gemytliga utseende:

Trinken ist verboten nicht;

Doch dreierlei ist Trinkers Pflicht:

Sieh nach dem Deinen,

Gefährde keinen

Und setze Dich, sowie Dein Haus

Nicht der Gefahr des Notstands aus.


    Korteligen: årgången 1930 har synts vara av beskaffenhet att väl motivera ett beklagande av att någon årgång 1931 ej utkommit. 

B. W.