Festskrift tillägnad Presidenten Friherre Erik Marks von Würtemberg, utgiven av Svensk Juristtidning till presidenten Marks von Würtembergs sjuttioårsdag, den 11 maj 1931, kan erhållas av SvJT:s prenumeranter till ett pris av 5 kr. för häftat och 10 kr. för inbundet ex. vid rekvisition hos tidskriftens expedition med begagnande av ett med detta häfte följande beställningskort. Bokhandelspriset är 15 kr. för häftat ex. Bibliofilupplagan betingar ett pris av 25 kr. Festskriften innehåller 51 artiklar om tillhopa 675 s.

 

    Skrifter tillägnade Professor Johan C. W. Thyrén den 6 april 1931. Svensk Juristtidning har givit sitt tredje häfte för året formen av en festskrift till professor Thyréns sjuttioårsdag. Festskriften, som omfattar 180 sidor, innehåller 14 artiklar, mestadels i straffrättsliga ämnen. Av den på särskilt gott papper i 100 ex. tryckta bibliofilupplagan finnes ett mindre antal ex. till salu för 10 kr. hos SvJT:s expedition eller i bokhandeln.

 

    Förhandlingarna å det femtonde nordiska juristmötet i Stockholm 1931 äro under tryckning och beräknas utkomma inom en månad. Förhandlingarna skola distribueras till samtliga anmälda medlemmar av mötet, även till dem som icke personligen deltagit däri. Förut icke anmälda jurister, vilka önska erhålla förhandlingarna, hava att hos sekreteraren i vederbörande lands lokalstyrelse anmäla sig som medlemmar av de nordiska juristmötena och erlägga medlemsavgiften, 15 kr., varefter förhandlingarna komma att tillsändas dem.