Dansk lovsamling 1665—1930. 1. bind. Udgivet af professor, dr. juris O. A. BORUM under medvirkning af H. JACOBI og P. PLATE. Kbhvn 1930. G. E. C. Gads forlag. VI + 1159 s. Hela verket inb. kr. 115.00.

 

    Lovsamlingen, som ialt vil omfatte fem bind, og hvis udgivelse ventes afsluttet i løbet af aaret 1931, har som forbillede Skarstedts Sveriges rikes lag og P. I. Paulsens norske lovsamling. Lovsamlingens opgave er dels at fyldestgøre de juridisk studerendes behov, dels at give de praktiserende jurister den lovsamling, som de i almindelighed har brug for i deres virksomhed, idet den alene indeholder de nu gældende love med udskyden af alle ophævede bestemmelser og overalt har ført lovene å jour ved indføjelse af senere skete ændringer og tilføjelser. Samlingen vil saaledes bringe en let tilgængelig oversigt over Danmarks almindelige lovgivning.
    Foruden det egentlige lovstof medtager samlingen desuden i stort omfang kongelige og ministerielle anordninger og bekendtgørelser, som har mere almindelig interesse og ikke i særlig grad er af skiftende karakter, samt traktater.
    Med lovsamlingens sidste bind vil folge et udførligt realregister.

Fh.

 

JOHAN C. W. THYRÉN. Förberedande utkast till strafflag. Spec. d. IX. Brott emot myndighet m. m. Lund 1930. Gleerupska universitetsbokhandeln. 312 s. Kr. 8.00. — Statens offentliga utredningar 1930: 24.

 

    Prof. Thyrén har i denna senast utkomna del av sitt stora strafflagsbetänkande behandlat sådana mot bestämt allmänt organ eller bestämd allmän funktion riktade brott, som icke redan avhandlats i de två närmast föregående delarna eller av särskilda skäl uppskjutits till annat sammanhang. Det medtagna motsvaras i nuvarande strafflagen av större delen utav 10 kap., 3 kap. 9—11 §§ samt 22 kap. 6 §. Närmast följande del torde komma att handla om förräderibrotten.

 

    Årsskrift utg. av Svenska Föreningen för industriellt rättsskydd 1930 innehåller bl. a. en av prof. G. EBERSTEIN författad redogörelse för "några nya rättsfall, ägnade att belysa varumärkesrätten och dess innehåll" samt en av Direktør BENT CARISEN, Köpenhamn, lämnad översikt över bestämmelserna i skilda länder om "Funktionærers Adgang til Patent paa deres Opfindelser". Årsskriften, vars sidoantal är 162, betingar ett pris av kr. 6.00.