Internationella privaträttsinstitutets i Rom köplagskommitté. Den kommitté, som år 1930 tillsattes av Internationella privaträttsinstitutet i Rom (se SvJT 1931 s. 93) för utarbetande av förslag till en internationell köplag, har fortsatt sitt arbete vid sammanträden under år 1931 i februari i Berlin, mars—april i Rom och september i Stockholm. De av institutet för utländsk och internationell privaträtt utarbetade rapporterna, omfattande största delen av köprätten, ha jämte rapporter av professorerna Rabel, Percerou, Hamel, Gutteridge och Fehr samt justitierådet Bagge genomgåtts en första gång, och resultatet föreligger i en rad av provisoriska beslut vilka på vissa områden utformats i utkast till lagtext. Ännu återstående delar av köprätten skola behandlas vid sammanträde i Rom under påsken nästa år.

NOTISER. 585    Meningen är nu, sedan man sålunda fått en uppfattning efter vilka linjer en unifiering kan tänkas möjlig, att träda i nära förbindelse med köpmän i skilda länder för att fastställa den syn på frågorna och de önskemål som föreligga på köpmannahåll.

A. F. B.