Föreningen Sveriges häradshövdingar hade sitt ordinarie årsmöte i Stockholm d. 26 aug. 1931 under ordförandeskap av f. d. häradshövdingen A. Olivecrona.
    Av den vid mötet föredragna styrelseberättelsen framgick bl. a., att föreningen haft ett extra möte d. 21 febr. 1931, varvid föreningen beslöt yttrande över det av sakkunniga d. 3 dec. 1930 avgivna betänkande med förslag till lag om handläggning av inskrivningsärenden m. m. Sedan yttrandet närmare formulerats av styrelsen, blev det befordrat till tryck och ingivet till K. M:t
    Vid mötet förekom överläggning i följande ämnen: 1) Bör domaren i sin processledande verksamhet alltmer inrikta sig på dels att förhör med vittne, som åberopats av allmän åklagare eller av part, företrädd av advokat, sker genom frågor framställda av åklagaren eller advokaten, dels att låta allmänna åklagaren i större omfattning än nu i allmänhet torde vara fallet muntligen redogöra för brottet och därmed sammanhängande omständigheter? 2) Besväras avstyckat område av inteckning, som sökts i stamfastigheten efter avstyckningens fastställande men innan lagfart sökts å det avstyckade området? 3) Ändrad uppställning av övervakningsböckerna vid villkorlig dom. 4) Ändrade lösenbestämmelser i händelse av ny lag om inskrivningsärendenas behandling.
    I de tre sistnämnda frågorna beslöt föreningen uppdraga åt styrelsen att ingå till K. M:t med und. skrivelser.

 

    Juridisk Forening i København. Professor, dr. juris Viggo Bentzon indledede foredragssæsonen 1930 — 31 med et foredrag om »retskildeproblemet tidligere og nu til dags». Landsretssagfører Stephan Hurwitz holdt foredrag om »nogle aktuelle konfiskationsproblemer»; foredraget var et udsnit af hans senere udsendte afhandling om konfiskation, for hvilken han har erhvervet universitetets guldmedaille. Endvidere har højesteretssagfører Ejvind Møller indledet en diskussion angaaende nogle ved radiospredningen opstaaede juridiske spørgsmaal, og professor, dr. juris K. Sindballe har fremsat »nogle bemærkninger vedrørende den nye aktieselskabslov». Ved det sidste møde gav foreningens formand professor, dr. juris Ussing i anledning av foreningens 50-aars jubilæum en oversigt over foreningens virksomhed i det forløbne halve aarhundrede.
    Juridisk Forening stiftedes d. 7. april 1881. Dens formænd har været:

 

39 — Svensk juristtidning 1931.

590 NOTISER.professor, dr. juris Carl Goos 1881 — 1900, højesteretsjustitiarius, dr. juris Niels Lassen 1900—1903, professor, dr. juris Julius Lassen 1903 — 1923, professor, dr. juris Carl Torp 1923 — 1929 og professor, dr. juris Henry Ussing fra 1929. Siden foredragssæsonen 1899 — 1900 har foreningen udsendt en aarbog, i hvilken saa godt som alle de i foreningen holdte foredrag findes trykte. I anledning af jubilæet har foreningen udsendt en bibliografisk oversigt over de foredrag, der er blevet holdt i foreningen.

Fh.