Ny justisminister i Norge. Ved regjeringsskiftet i mai 1931, hvorved venstreregjeringen Mowinckel blev avløst av bondepartiregjeringen Kolstad, er som justisminister utnevnt høiesterettsadvokat Asbjørn Lindboe. Den nye justisminister, som er sønn av avdøde lagmann Lindboe, er født i Trondheim 1889. Han blev juridisk kandidat 1914 og samme år edsv. dommerfullmektig. I 1919 begynte han sakførerpraksis i Trondheim, og fikk i 1925 bevilling som høiesterettsadvokat. I årene 1923—25 var han medlem av Trondheims kommunestyre, og var ved sin utnevnelse til statsråd medlem av styret for Norges Grønlandslag og av styret for Trondheim Teaters direksjon. Han har også vært formann i Studentersamfundet i Trondheim og hatt forskjellige hverv for dette, bl. a. formann i byggekomiteen for det nye studentersamfundshus 1926—29.

O. F. H.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har d. 19 juni 1931, på därom gjord ansökning, fr. o. m. d. 1 juli 1931 entledigat revisionssekreteraren Ragnar Petré från det honom d. 13 sept. 1929 meddelade förordnandet att vara extra ledamot för lagärenden i departementet och i samband härmed förordnat hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Gunnar Dahlman att fr. o. m. d. 1 juli 1931 t. v. vara sådan ledamot.
    Chefen för justitiedepartementet har d. 23 maj 1931 med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 21 i samma månad tillkallat assessorn vid Göta hovrätt Carl Romberg och fiskeriintendenten C. W. Hessle att inom departementet biträda vid utredning i syfte att klarlägga vilka åtgärder äro erforderliga för reglerande av förhållandena rörande strömmingsfisket å vissa delar av rikets ostkust.

 

    Finansdepartementet. K. M:t har d. 5 juni 1931 förordnat byråchefen för lagärenden i finansdepartementet revisionssekreteraren Torsten Petersson att fr. o. m. d. 12 juni 1931 vara expeditionschef i nämnda departement.
    Vidare har K. M:t d. 12 juni 1931 förordnat assessorn vid Svea hovrätt Nils Quensel att vara byråchef för lagärenden i finansdepartementet.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har d. 8 maj 1931 beviljat justitierådet Gustaf Carlson avsked fr. o. m. d. 10 maj 1931 samt till justitieråd fr. o. m. sistnämnda dag utnämnt och förordnat revisionssekreteraren Hilding Forssman.

NOTISER. 593    Vidare har K. M:t d. 17 maj 1931 beviljat justitierådet Arthur Lindhagen avsked fr. o. m. d. 19 maj 1931 samt d. 29 i samma månad till justitieråd fr. o. m. d. 15 juni 1931 utnämnt och förordnat ordföranden i arbetsdomstolen, häradshövdingen i Sollentuna och Färentuna härads domsaga

Emil Sandström.