Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 8 maj 1931 utnämnt och förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Ragnar Petré att fr. o. m. d. 10 i samma månad vara revisionssekreterare samt vidare förordnat
    d. 19 juni 1931 jur. kand. Carl Patric Ossbahr att fortf. fr. o. m. d. 1 juli 1931 t. v. vara extra protokollssekreterare och
    d. 26 juni 1931 hovrättsråden i Svea hovrätt Per v. Ehrenheim, Orvar Bäcksin, Klas Hedström och Olof Odencrants att fr. o. m. d. 1 juli t. v. t. o. m. d. 31 dec. 1931 med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 3 juli 1931 förordnat e. o. notarien vid Svea hovrätt Johan Nordenfalk att vara assessor vid hovrätten,
    d. 18 juli 1931 utnämnt och förordnat dels assessorn och fiskalen vid Svea hovrätt Karl-Gustaf Hjärne att vara hovrättsråd i samma hovrätt, dels ock assessorn och fiskalen vid Göta hovrätt Torsten Fredriksson att vara hovrättsråd i sistnämnda hovrätt, samt
    d. 8 augusti 1931 förordnat e. o. notarien vid hovrätten över Skåne och Blekinge Åke Braunstein att vara assessor vid hovrätten.

 

    Krigshovrätten. K. M:t har d. 5 juni 1931 entledigat konteramiralen i marinen Gunnar Unger från det honom d. 6 juni 1930 meddelade förordnandet att fr. o. m. d. 20 juni 1930 under tre år vid förfall för den marinen tillhörande militära ledamoten i krigshovrätten i hans ställe där inträda ävensom förordnat kommendören i marinen Arvid Hägg att under tre år vid förfall för nämnde ledamot i hans ställe inträda i krigshovrätten.

 

    Arbetsdomstolen. K. M:t har d. 5 juni 1931 förordnat f. d. justitierådet Arthur Lindhagen att fr. o. m. d. 1 juli t. o. m. d. 31 dec. 1931 vara ordförande i arbetsdomstolen.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har utnämnt och förordnat
    d. 29 maj 1931 v. häradshövdingarna Torsten Brandt och Johan Moll att fr. o. m. d. 1 juni 1931 vara, Brandt häradshövding i Norra och Södra Tjusts domsaga och Molt häradshövding i Hallands läns norra domsaga,
    d. 12 juni 1931 hovrättsråden i Svea hovrätt Gösta Holmberg och Fredrik Wilhelm Killander att fr. o. m. d. 1 juli 1931 vara, Holmberg häradshövding i Norra Hälsinglands domsaga och Killander häradshövding i Falu domsaga, samt
    d. 11 sept. 1931 landshövdingen i Västernorrlands län Karl Stenström att fr. o. m. d. 1 okt. 1931 vara häradshövding i Sollentuna och Färentuna härads domsaga.
    Slutligen har K. M:t d. 29 maj 1931 beviljat häradshövdingen i Ingelstads och Järrestads härads domsaga friherre Carl Cederström avsked fr. o. m. d. 12 juni 1931 samt d. 26 juni 1931 beviljat häradshövdingen i Bollnäs domsaga Gustaf Gröning avsked fr. o. m. d. 5 juli 1931.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge har d. 8 sept. 1931 på förslag till återbesättande av lediga häradshövdingämbetet i Ingelstads och Järrestads härads domsaga uppfört v. häradshövdingarna Gustaf Glifenberg och Emil Severin samt t. f. revisionssekreteraren, v. häradshövdingen Hugo Nohrlander i nu nämn dordning.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har utnämnt och förordnat
    d. 5 juni 1931 borgmästaren i Nyköping Gunnar Fant att fr. o. m. d. 1 juli 1931 vara borgmästare i Stockholm,
    d. 19 juni 1931 förste assessorn vid Stockholms rådhusrätt Gustaf Bång att vara rådman i Stockholm, samt

594 NOTISER.    d. 26 juni 1931 e. o. assessorn vid Svea hovrätt Thorwald Bergquist att fr. o. m. d. 1 juli 1931 vara borgmästare i Västerås.
    Vidare har K. M:t d. 29 maj 1931 beviljat borgmästaren i Karlskrona Henning Schultz avsked fr. o. m. d. 18 juni 1931.
    Stadsfullmäktige i Göteborg ha d. 27 aug. 1931 utsett assessorn vid Göteborgs rådhusrätt Gudmund Hammar till rådman i Göteborg.