Polisdomstolarna. K. M:t har d. 8 maj 1931 beviljat polisdomaren i Göteborg Ivar Berger avsked fr. o. m. d. 11 juni 1931, samt
    d. 16 juli 1931 förordnat t. f. notarien i poliskammaren Gösta Welander att t. v. under 1931 uppehålla biträdande polisdomarbefattningen vid polisdomstolen i Stockholm.

 

    Stockholms högskola. De sökande till den lediga professuren i rättshistoria och romersk rätt vid Stockholms högskola hava d. 16 och 17 sept. 1931 hållit provföreläsningar, doc. Jan Eric Almquist över »Den historiska utvecklingen av kvinnans arvsrätt enligt svensk rätt» (förelagt ämne) och »Den moderna romanistikens betydelse för studiet av romersk rätt» (självvalt ämne) samt prof. Carl Gunnar Bergman över »Besittningsskyddet i romersk rätt» (förelagt ämne) och »Sjunätting» (självvalt ämne). Den tredje sökanden till professuren doc. Ivar Sjögren har återkallat sin ansökan. (Jfr SvJT 1931 s. 187.)

 

LAGRÅDET

har nedannämnda dagar år 1931 avgivit utlåtanden över följande lagförslag:

Mars

2Förslag till lag om behandling av alkoholister. Föredragande: hovrättsassessorn G. A. Eriksson.
  »11Förslag till lag om ändrad lydelse av 35 § första stycket lagen d. 23 oktober 1891 (nr 68) ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet. Föredragande: hovrättsassessorn T. Wärn.
 »11Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 4, 14 och 17 p. lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt. Föredragande: hovrättsassessorn G. A. Eriksson.
 »17Förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen, lag ang. dagsböter inom specialstraffrätten (särskild böteslag) och lag om ändrad lydelse av 111 § strafflagen för krigsmakten. Föredragande: hovrättsrådet R. Petré.
»18Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 19 § lagen d. 16 okt. 1914 (nr 349) om tillsyn å fartyg. Föredragande: hovrättsrådet P. Santesson.
»18Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 33 § lagen d. 10 maj 1901 (nr 26 s. 1) om inteckning i fartyg. Föredragande: hovrättsrådet P. Santesson.
»20Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 2 juni 1911 (nr 43 s. 1) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar. Föredragande: kanslirådet I. Myrberg.
April7Förslag till lag om upplagshus och upplagsbevis. Föredragande: hovrättsrådet H. Wikander.
Maj15Förslag till lag om härads- och vissa sockenallmänningar. Föredragande: revisionssekreteraren T. Sjöfors.
»15Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 1 mom. i skogsvårdslagen d. 15 juni 1923 (nr 212). Föredragande: T. Sjöfors.
Juni1Förslag till konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om erkännande och verkställighet av domar samt till lag om erkännande och verkställighet av dom, som meddelats i

  Danmark, Finland, Island eller Norge. Föredragande: revisionssekreteraren E. Lind.
Juni2Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 29 juni 1922 om arbetarskydd. Föredragande: hovrättsassessorn K. Persson.
"2Förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § lagen d. 28 maj 1920 om medling i arbetstvister. Föredragande: hovrättsrådet O. Alsén.
»3Förslag till lag om behandling av alkoholister. Föredragande: hovrättsrådet G. A. Eriksson.
»18Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 4:o) och 14:o) lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt. Föredragande: hovrättsrådet G. A. Eriksson.
»19Förslag till växellag. Föredragande: hovrättsrådet F. J. C. Sterzel.