RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1931 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott (första = FLU, andra = ALU) avgivit utlåtande:
    d. 29 april: k. prop. nr 108 ang. försäljning till skatte av lägenheterna Lerbrotorp nr 2 och 3 i Nysunds socken (ALU 30), bifallen;
    d. 9 maj: motioner (I: 130 och II: 187) om ändrad lydelse av 15 kap. 24 § strafflagen (FLU 21), avslagna;
    motioner (I: 129 och 131, II: 186 och 193) om rätt för utomstående vid arbetskonflikter till skadestånd för skada genom blockad, bojkott eller andra stridsåtgärder m. m. (ALU 31), avslagna;
    motioner (I: 133, II: 197 och 296) om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (ALU 32), avslagna;
    d. 13 maj: motion (II: 291) ang. lagändringar, åsyftande att företagande av abort må bliva tillåtet (FLU 26), avslagen;
    k. prop. nr 188 med förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen m. m. (dagsböter) (FLU 30), bifallen;
    motioner (I: 135 och II: 190) ang. inordnande av försäljning från s. k. kiosker under bestämmelserna i gällande butikstängningslag (ALU 34), avslagna;
    k. prop. nr 40 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 29 juni 1912 (nr 206) om arbetarskydd, ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 24 och 35), prop. bifallen med vissa ändringar;
    d. 16 maj: k. prop. nr 79 med förslag till stadsplanelag m. m., ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 27), prop. bifallen med vissa ändringar; i skrivelse till K. M:t anhöll RD därjämte, att K. M:t ville föranstalta om utredning, huruvida och i vad mån lagen d. 18 juni 1925 om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område kunde göras tillämplig å mark, som ingår i stadsplan eller byggnadsplan;
    k. prop. nr 192 med förslag till byggnadsstadga, ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 28); i skrivelse till K. M:t anmälde RD, att RD ej funnit skäl till andra erinringar än vissa i skrivelsen angivna;
    k. prop. nr 3 med förslag till lag om avstyckat eller avsöndrat områdes befriande från ansvar för inteckning i stamfastighet m. m., ävensom i ämnet väckt motion (FLU 29), prop. bifallen;
    motion (II: 297) med förslag till lag om offentliga arbetsförmedlingsanstalter (ALU 33), avslagen;
    d. 19 maj: k. prop. nr 136 med förslag till lag om ändrad lydelse av 5, 6, 7 och 8 §§ förordningen d. 16 maj 1884 ang. patent (FLU 22), bifallen;
    k. prop. nr 175 med förslag till lag med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens, ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 31), prop. bifallen;
    k. prop. nr 176 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen d. 9 okt. 1914 ang. förbud i vissa fall mot varors förseende med oriktig ursprungsbeteckning och saluhållande av oriktigt märkta varor (FLU 32), bifallen;

596 RIKSDAGEN.    k. prop. nr 100 med förslag till lag om åtgärder mot vanartigt levnadssätt (vanartslag), ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 36), prop. avslagen;
    k. prop. nr 101 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 14 juni 1918 (nr 422) om fattigvården m. m. (ALU 37), avslagen;
    k. prop. nr 102 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 17 okt. 1900 om straffregister (ALU 38), avslagen;
    k. prop. nr 164 med förslag till lag om behandling av alkoholister, ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 39), prop. bifallen med vissa ändringar;
    d. 29 maj: motion (II: 299) ang. vissa ändringar och kompletteringar i den s. k. norrlandslagstiftningen (ALU 41); i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t måtte föranstalta om fortsatt utredning rörande utvidgning av 1925 års lag ang. förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast egendom ävensom av den norrländska arrendelagen och uppsiktslagen att omfatta jämväl vissa stiftelser;
    k. prop. nr 172 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 4:o, 14:o) och 17:o) lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt (ALU 43), bifallen med vissa ändringar.

 

    Utöver de frågor, i vilka lagutskott avgivit utlåtande, hava följande frågor av allmännare intresse varit under behandling i riksdagen:
    k. prop. nr 8 ang. godkännande av en mellan Sverige och Island undertecknad konvention ang. fredligt avgörande av tvister (KU 1), bifallen;
    motion (I: 209) ang. införande av ett dagordningsinstitut i vår författning (KU 13); i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t måtte verkställa utredning, huruvida och på vad sätt ett dagordningsinstitut bör komma tillstånd;
    k. prop. nr 14 ang. godkännande av en i Geneve d. 2 okt. 1930 dagtecknad konvention om finansiell hjälp m. m., ävensom i ämnet väckt motion (Sms KU och SU 1); RD biföll prop., godkände konventionen och bemyndigade riksgäldskontoret att tillhandahålla medel för fullgörandet av svenska statens förpliktelser enligt konventionen;
    k. prop. nr 211 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen d. 19 nov. 1914 (nr 381) om arvsskatt och skatt för gåva (förmånstagares beskattning) (BevU 38), prop. bifallen med viss ändring;
    k. prop. nr 88 och 173 med förslag till lagar om ändrad lydelse av vissa §§ i lagen d. 23 okt. 1891 (nr 68) angående väghållningsbesvärets utgörande på landet, ävensom i ämnet väckta motioner (JU 60 och 61), prop. bifallna;
    motioner (II: 46 och 302) ang. revision av jaktlagstiftningen (JU 78); i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville låta utarbeta förslag till ny jaktlagstiftning;
    k. prop. nr 214 ang. älgjaktens ordnande m. m., ävensom i ämnet väckta motioner (JU 79); i skrivelse till K. M:t anmälde RD, att RD, med godkännande av de i prop. angivna grunderna för älgjaktens ordnande och för bidrag till lindring i vissa fall av skada av älg å gröda, medgivit uttagande av vissa avgifter;
    k. prop. nr 80 ang. huvudgrunderna för en rättegångsreform, ävensom i ämnet väckta motioner (Särskilda utskottets utl. nr 1 och mem. nr 2); i skrivelse till K. M:t avgav RD yttrande i ärendet.

I. S.