Defensor legis. H. 7—8 innehåller ett föredrag av BERTIL GODENHIELM om den franske advokatens utbildning och förutsättningarna för hans inträdande i en advokatorden. I h. 9 fortsätter ALARIK HERNBERG att ställa "Äktenskapslagen i doktrinens ljus". JARL L:SON RENWALL påbörjar i h. 10 en straffrättslig utredning under rubriken "Bidrag till belysandet av fosterfördrivnings straffbarhet". Förf. hänför under de straffbara handlingarnas krets även vissa sådana som enligt svensk lag och rättsuppfattning falla därutanför. Han anser sålunda självmordsförsök av havande kvinna innebära fosterfördrivning eller försök därtill och hävdar det odugliga försökets straffbarhet i betydande utsträckning.

H. N.

 

    Statsvetenskaplig Tidskrift. 3:e häftet för 1930 inledes med en uppsats av prof. AXEL BRUSEWITZ "Östeuropeiska diktaturförfattningar". Förf. giver en klar redogörelse för de senaste polska och litauiska författningsprojekten med deras försök att införa ett diktatoriskt innehåll i en demokratisk form. Doc. HALVAR SUNDBERG lämnar ett nytt bidrag till den vetenskapliga bearbetningen av vår kommunalrätt i en uppsats om "Den kommunala kompetensen." Framställningen får anses utgöra ett intressant bidrag till tolkningen av kommunalförordningarnas omstridda uttryck "gemensamma ordnings- och hushållningsangelägenheter" och torde utgöra ett av de första försöken att systematiskt analysera detta begrepp. Bland de synnerligen utförliga litteraturgranskningarna märkes en av prof. N. HERLITZ författad recension över E. Broms avhandling "Studier rörande det svenska landstinget" ävensom en kritisk studie över prof. N. Herlitz' "Om lagstiftning genom samfällda beslut av konung och riksdag", vilken idérika studie har prof. REUTERSKIÖLD till författare.

G. B.