Rättsvetenskaplig världskongress. L'Académie internationale de droit comparé anordnar en internationell kongress för jämförande rättsvetenskap i Haag d. 2—6 aug. 1932. Programmet för förhandlingarna upptager följande ämnen. Allmänna sektionen: 1. Rättskällorna, deras likvärdighet och deras rangordning i skilda rättssystem. 2. Internationell rättskällssamling. 3. Romerska och germanska inflytelser på de moderna rättssystemen. 4. Förhållandet mellan religion och rätt i historisk och etnografisk belysning. Sektion II, omfattande civilrätt och civilprocessrätt: 5. Förhållandet mellan handelsrätt och civilrätt. 6. De allmänna principerna för skadeståndsskyldighet i utom-

NOTISER. 635obligatoriska förhållanden enligt skilda rättssystem. 7. Avtalsslut och avtalsbrott. 8. Deklaratoriska domar. Sektion III, omfattande handelsrätt, sjörätt och immaterialrätt: 9. Författarrätt för journalister. 10. Minoritetsskydd och privilegierad rösträtt i aktiebolag. 11. Avtal om öppnande av kredit. 12. Tilllämpligt statut för radioutsändares skydd mot kommersiellt utnyttjande av utsändningar. Sektion IV, omfattande statsrättförvaltningsrätt och straffrätt: 13. Statens ansvarighet enligt intern rätt. 14. Den byråkratiska förvaltningen; fördelar och nackdelar. 15. Förenhetligande av utlämningsrätten. 16. Strafflags tillämplighet på förbrytelser begångna av utlänningar utom statsterritoriet. Sektion V, omfattande publik och privat internationell rätt: 17. Verkställighet av utländsk dom. 18. Rättsjämförande och internationellt privaträttsliga synpunkter beträffande kyrkliga äktenskap och äktenskap de facto. 19. Handelsrättsliga sammanslutningars nationalitet. 20. Olika metoder för avslutande av internationella traktater.
    Enligt planen skola kommittéer i de länder, som ämna deltaga i kongressen, bland dessa ämnen utvälja dem de vilja behandla och beträffande dessa insända rapporter till akademiens byrå. Efter tagen del av dessa specialrapporter tillsätter byrån för de särskilda ämnena generalrapportörer, vilka hava att med begagnande av specialrapporterna till byrån i sin tur avlämna rapporter. Dessa generalrapporter skola översättas till flera språk och tillställas kommittéerna för utdelning till respektive länders delegerade vid kongressen. (Jfr Förhandlingarna å det femtonde nordiska juristmötet s. 38 och SvJT 1931 s. 573).
    Intresset för kongressen lär — särskilt i Amerikas Förenta Stater, Italien och Frankrike — vara mycket stort. Alla civiliserade länder väntas komma att deltaga i densamma. En svensk kommitté har bildats för befrämjande av ett aktivt deltagande från vårt lands sida i kongressprogrammets utförande. Kommittén består av presidenten Birger Ekeberg, ordf., justitierådet Algot Bagge, advokaten Tom Forssner, prof. Nils Stjernberg, Sthm, prof. Vilhelm Lundstedt, Uppsala, sekr., och prof. Ragnar Bergendal, Lund.
    Styrelsen för l'Académie internationale de droit comparé består f. n. av ledamoten i Haagdomstolen prof. Antonio S. de Bustamente, akademiens president, professorerna Lévy-Ullmann, Paris, Edw. Jenks, London, John Bassett Moore, New York, vicepresidenter, samt professorerna E. Balog, Berlin, och Rob. W. Lee, Oxford, de båda sistnämnda generalsekreterare. Akademien räknar i övrigt ett 20-tal medlemmar, däribland från Sverige f. d. landshövdingen Hjalmar Hammarskjöld.
    Kongressens program fastställdes definitivt på akademiens årsmöte d. 6 och 7 aug. 1931 i Haag, till vilket för detta ändamål ett 20-tal utanför akademien stående rättsvetenskapsmän inbjudits, från Sverige prof. Lundstedt. Denne höll under förhandlingarna ett längre principanförande, vari han utvecklade sina åsikter om de gängse rättskategoriernas ovetenskapliga karaktär och folkrättens beroende av chimäriska föreställningar. Prof. Lundstedt ville erinra om rättighets- och rättviseföreställningarnas skadliga inflytande på den internationella politiken, varvid framför allt Versaillesfreden fick tjäna som exempel. Talaren åsyftade att göra rättsvetenskapen uppmärksam på dess delaktighet i ansvaret för folkens öden och särskilt för den nu rådande tryckta och hotfulla situationen i världen. Akademiens årsmöte avslutades med en offentlig session, vid vilken tal och föredrag höllos.

I. S.