NOTISER.    

Femtonde nordiska juristmötet. Vid angivandet av antalet deltagare i juristmötet å s. 573 i förra häftet ha vissa siffror blivit omkastade.1 Enligt den vid förhandlingarna fogade, numera justerade medlemsförteckningen ställde sig deltagandet på följande sätt: 

  Danmark Finland Island Norge Sverige S:a
Hela antalet medlemmar 383 179 44 219 626 1,451
Därav närvarande med fruar 115 45 110 238 508
» » utan fruar 88 40 1 64 214 407
Summa närvarande medlemmar  203 85 1 174 452 915

    Sammanlagda antalet närvarande medlemmar och damer (inkl. döttrar m. fl.) utgjorde omkring 1,500. Till téet på slottet hade utfärdats ungefär detta antal inbjudningar. I middagen på Grand Hôtel Royal deltogo 768 personer, i dammiddagen på Grand Hôtel 438. Vid festföreställningen på operan närvoro c:a 1,100 personer. Banketten i Gyllene salen räknade 720 deltagare; vid soarén i Blå hallen närvoro sammanlagt omkring 1,300 personer.
    De tryckta förhandlingarna hava utsänts till medlemmarna under första veckan av november 1931.

 

    Tore Alméns minnesfond. D. 14 mars 1931, tolfte årsdagen av justitierådet Tore Alméns död, sammanträdde fondens styrelse. Därvid anmäldes, att i anledning av stadgarnas bestämmelser till ledamöter av fondens styrelse för femårsperioden 1931—1935 utsetts: av högsta domstolens ledamöter presidenten Birger Ekeberg, jämlikt stadgarna tillika ordf., av juridiska fakulteten i Uppsala prof. Thore Engströmer, av juridiska fakulteten i Lund prof. C. G. Björling, av juridiska fakulteten i Stockholm prof. Nils Stjernberg, av styrelsen för Sveriges advokatsamfund advokaten Tom Forssner, av Stockholms handelskammare generalkonsuln Josef Sachs, av styrelsen för Svenska bankföreningen direktören Charles Dickson. Med tillämpning av stadgarnas bestämmelser om rätt för styrelsen att utse ytterligare högst två ledamöter, beslöt styrelsen att till ledamot utse presidenten Karl Schlyter. De för granskning av fondens förvaltning utsedda revisorerna hava avgivit följande revisionsberättelse, vilken enligt stadgarna för fonden skall publiceras i denna tidskrift (se SvJT 1920 s. 117):

 

»Revisionsberättelse.

    Undertecknade, av Sveriges Advokatsamfund och Stockholms Handelskammareutsedda att i egenskap av revisorer granska räkenskaperna för Tore Alméns minnesfond under år 1930, få härmed efter fullgjort uppdrag däröver avgiva följande berättelse.
    Räkenskaperna utvisa:

Ingående balans:

Debet. Kredit.
Jan. 1 Jan. 1

 Grundfonden ..........   Kr. 73,127: 48

 Dispostionsfonden....  -    6,308: 64

                   

                                        -------------------

                                         Kr.  79,436: 12   

    Obiligationer..........    Kr.  72,719: 80  

    Å Kapitalräkning                
    innestående ............     -       6,716:32

                                        -------------------        

                                           Kr.   79,436: 12

 

 

1 Ett kartongblad är fogat vid detta häfte för att insättas vid årgångens inbindning.

NOTISER.

Utgifter och inkomster:

Debet. Kredit.
Dec. 31 Dec. 31

Omkostnader ............   Kr.          36:75

Avskrivning ...............    -       5,000 : —

Dispostionsfonden

Gottgjord ...................    -       2,000 : —

                                           ------------------        

                                           Kr.    7,036:75 

Räntor ....................    Kr.    3,921: 53

Grundfonden

påförd  ....................     -        3,115: 22

 

                                        -------------------        

                                           Kr.    7,036: 75

 

Utgående balans:

 

Debet. Kredit.
Dec. 31 Dec. 31

Obligationer............   Kr.   75,366: 80

Å kapitalräkning

innestående ............     -       1,214 : 10

                                      ---------------------        

                                        Kr.    76,580: 90 

Grundfonden ...........   Kr.   70,272: 26

Dispostionsfonden...     -        6,308: 64

 

                                        ----------------------        

                                           Kr.  76,580: 90

    Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt alla utgiftsposter vederbörligen verificerade.
    Fondens värdehandlingar äro på betryggande sätt förvarade.
    Till grundfonden har lagts dels kr. 128: —, som influtit för försålda exemplar av 'Juriststämmans förhandlingar', dels ock kr. 132: —, utgörande vinst å utlottad obligation.
    Stockholms Hypotekskassas obligationer, vilka omnämndes i föregåenderevisionsberättelse, hava under året nedskrivits med 5,000 kronor. Av detta belopp hava kr. 1,884: 78 täckts av överskottet å utgifters och inkomsters konto samt återstoden kr. 3,115: 22 påförts grundfonden.
    Då den verkställda revisionen icke givit anledning till anmärkning, finna vi, att förvaltningen av fonden under år 1930 med tacksamhet bör godkännas.
    Stockholm den 3 mars 1931.

C. Ludv. Hasselgren. Gust. Åkerlindh.»