Ifrågasatta domsagoregleringar. I und. skrivelse d. 3 maj 1930 hade JO hemställt till K. M:ts övervägande, huruvida icke i anseende till inträffad vakans i häradshövdingämbetet i Sevede och Tunaläns härads domsaga åtgärder borde enligt vissa av JO närmare angivna alternativ vidtagas för uppdelning av domsagan å de angränsande Aspelands och Handbörds härads samt Norra och Södra Tjusts härads domsagor. Genom beslut d. 29 maj 1931 har K. M:t — som funnit det av JO framställda regleringsförslaget icke föranleda någon K. M:ts vidare åtgärd — i anledning av under ärendets behandling från skilda håll väckt förslag om uppdelning av Aspelands och Handbörds härads domsaga å Sevede och Tunaläns härads samt Norra Möre och Stranda härads domsagor, anbefallt Göta hovrätt att till K. M:t inkomma med utredning angående en dylik reglering. Med åtgärder för återbesättande av häradshövdingämbetet i Sevede och Tunaläns härads domsaga skall fortfarande anstå (jfr SvJT 1930 s. 307).
    I und. skrivelse d. 14 april 1930 hade JO hemställt till K. M:ts övervägande, huruvida icke i anledning av inträffande vakans i häradshövdingämbetet i Skånings, Valle och Vilske härads domsaga åtgärder borde vidtagas för domsagans uppdelning å de angränsande Gudhems och Kåkinds härads

638 NOTISER.samt Vartofta och Frökinds härads domsagor, därvid JO ansett uppdelningen böra ske sålunda att Skånings och Valle härads tingslag överflyttades till Gudhems och Kåkinds härads domsaga samt Vilske härads tingslag införlivades med Vartofta och Frökinds härads domsaga. Efter vederbörandes hörande har K. M:t genom beslut d. 29 maj 1931 funnit att vid sidan av det av JO framställda regleringsförslaget jämväl borde komma under övervägande vissa av särskilda sakkunniga framlagda alternativa förslag till reglering av Skånings; Valle och Vilske härads, Gudhems och Kåkinds härads, Åse, Viste, Barne och Laske härads samt Kinnefjärdings, Kinne och Kållands härads domsagor samt förty anbefallt Göta hovrätt att till K. M:t inkomma med nytt yttrande i ärendet. Med åtgärder för återbesättande av häradshövdingämbetet i Skånings; Valle och Vilske domsaga skall fortfarande anstå.

C. G. B.