Förläggningen av vissa domsagors kanslier. K. M:t har förordnat:
    d. 26 juni 1931 att Livgedingets domsagas f. n. i Strängnäs belägna kansli skall fr. o. m. d. 1 april 1932 tillsvidare vara förlagt till Eskilstuna,
    d. 9 okt. 1931 att Ingelstads och Järrestads härads domsagas kansli fortfarande skall, i avbidan på väckt fråga om staden Simrishamns och domsagans förening under gemensam jurisdiktion, vara förlagt till Hammenhög.

 

    Processrättsprofessuren i Lund. Sedan Juridiska fakulteten vid Lunds universitet med 4 röster (Björling, Ernberg, Malmgren, Sommarin) mot 2 (Bergman, Bergendal) förklarat docenten K. Olivecrona icke hava styrkt sin kompetens till den av honom sökta professuren i processrätt (jfr SvJT 1931 s. 590), har Olivecrona till större konsistoriet ingivit en skrivelse vari han bemöter den framkomna kritiken. O. framhåller bl. a. att det icke mot hans skrifter framställts någon anmärkning av betydelse, som är oberoende av meningsskiljaktighet i de grundläggande principfrågorna. Samtliga sakkunniga äro i likhet med samtliga fakultetsledamöter O:s meningsmotståndare. O:s huvudarbete i processrätt går ut på att kritisera själva grundvalen för den härskande läran och att befästa en egen därifrån avvikande ståndpunkt. Det ligger i sakens natur, att en sökande har svårt att vinna erkännande hos de sakkunniga för ett angrepp på deras egen grundåskådning. Därför torde, slutar O., de tre kompetensförklaringar som meddelats av de sakkunniga hava desto större betydelse.

 

    Professor Ernst Kallenbergs porträtt, vilket för Juridiska fakultetens i Lund räkning utförts i olja av konstnären Ove Zerge, avtäcktes vid en högtidlighet i fakulteten d. 30 okt. 1931 i närvaro av — förutom prof. Kallenberg och fakultetens ledamöter — universitetets prokansler och rektor, prof. emeritus J. Thyrén, representanter för domarkåren m. fl. Fakultetens hyllning för prof. Kallenberg framfördes av dess dekanus, prof. Robert Malmgren.