640 NOTISER.    Dödsfall. F. d. häradshövdingen Gustaf Anton Wetterling avled i Sala 27 sept. 1931. Han var född 1859 i Järeda, Kalmar l., blev student i Lund 1881 och avlade där hovrättsex. 1884. 1889 utnämndes han till vice häradshövding. Efter domartjänstgöring bl. a. såsom adjungerad led. i Göta hovrätt utnämndes W. 1902 till häradshövding i Västmanlands östra doms. Detta ämbete lämnade han 1929 på grund av uppnådd pensionsålder. Åren 1904—26 tillhörde han stadsfullmäktige i Sala, från 1912 såsom ordf.
    Advokaten jur. dr Carl Oskar Hedenskog avled 28 sept. 1931. H. föddes 1862 i Malmö. Han avlade i Lund studentex. 1881, jur. kand. ex. 1890 och jur. lic. ex. 1895 samt promoverades där 1896 till jur. utr. dr efter att ha disputerat över en avhandling med titel »Om offentlig åtalsrätt» (Lund 1896). Sistnämnda år började han advokatverksamhet i Malmö. Han var ordf. i Sveriges advokatsamfunds avdelning för Skåne och Blekinge.
    F. d. hovrättsrådet frih. Erik Otto von Otter avled i Gränna 22 okt. 1931. Född 1857 å Östanå säteri nära Gränna, avlade han i Uppsala studentex. 1877 och hovrättsex. 1882. Han utnämndes till vice häradshövding 1884 och tjänstgjorde sedan i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1890, assessor 1891 och hovrättsråd 1901. 1913 avgick han från sistnämnda ämbete. Åren 1899—1925 innehade han på grund av gifte Västanå fideikommiss vid Gränna och bar sin hustrus namn Gyllensvaan. 1921 blev han rådman i Gränna.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har d. 23 okt. 1931 förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Gustaf Eriksson att under tiden 1 nov.—31 dec. 1931 uppehålla t. f. expeditionschefen Gustaf Eklunds befattning såsom extra ledamot för lagärenden i justitiedepartementet.

 

    Skydds- och hjälparbetet beträffande frigivna fångar. Med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 12 juni 1931 har chefen för justitiedepartementet d. 27 i s. m. tillkallat f. d. häradshövdingen Assar Åkerman, ordf., jämte fyra andra personer att såsom sakkunniga biträda inom departementet med verkställande av utredning rörande organisationen av det frivilliga skydds- och hjälparbetet beträffande frigivna fångar.

 

    Försvarsdepartementet. K. M:t har d. 9 okt. 1931 förordnat extra ledamoten för lagärenden i justitiedepartementet, assessorn i Svea hovrätt Gustaf Eklund att fr. o. m. d. 15 okt. t. o. m. d. 31 dec. 1931 uppehålla expeditionschefsämbetet i försvarsdepartementet.

 

    Enskilda tjänsteanställdas arbetsavtal. Sedan K. M:t d. 19 juni 1931 bemyndigat chefen för socialdepartementet att tillkalla högst åtta personer att inom departementet biträda med verkställande av utredning och utarbetande av förslag rörande frågan om rättslig reglering av de i enskild tjänst anställdas arbetsavtal och vad därmed äger samband, har med stöd av nämnda bemyndigande rektorn vid handelshögskolan i Stockholm, prof. Martin Fehr kallats att jämte andra personer verkställa berörda utredning med uppdrag tillika att vara de sakkunnigas ordförande. Till sekr. hos de sakkunniga har antagits assessorn i Svea hovrätt Hans Fredrik Knagenhielm Karlsson.

 

    Ordningspolisens och kriminalpolisens organisation. Sedan K. M:t d. 9 okt. 1931 bemyndigat chefen för socialdepartementet att tillkalla högst sju utredningsmän för att inom departementet biträda med fortsatt behandling av frågan om ändrade bestämmelser beträffande ordningspolisens och kriminalpolisens organisation jämte vissa därmed sammanhängande spörsmål, har d. 24 okt. 1931 såsom utredningsmän tillkallats statssekreteraren i socialdepartementet Bo Hammarskjöld, landsfogden i Stockholms län E. Bergenfelt, borgarrådet i Stockholm K. Ewerlöf, fil. dr Sigurd Hansson i Göteborg samt landssekreteraren i Malmöhus län H. P. Kjäll, varjämte åt Hammarskjöld uppdragits att såsom ordf. leda utredningsmännens arbete.

 

    Statens övertagande av rättsskipningen i vissa städer m. m. K. M:t har d. 11 sept. 1931 bemyndigat chefen för justitiedepartementet att i samråd med chefen för socialdepartementet tillkalla dels högst tre personer att i egenskap av sakkunniga inom departementen biträda med fortsatt behandling av

NOTISER. 641frågan om övertagande från statens sida av rättsskipningen i vissa städer ävensom av frågan rörande de ändrade bestämmelser ang. kommunalförvaltningen i stad, som av ett dylikt övertagande kunna påkallas, jämte därmed sammanhängande spörsmål, dels ock högst sex personer att inför cheferna för departementen deltaga i överläggningar i nu angivna ämnen.
    Med stöd av nämnda bemyndigande har chefen för justitiedepartementet d. 25 sept. 1931 såsom sakkunniga tillkallat borgmästaren i Simrishamn Gustaf Ehrnberg och kommunalborgmästaren i Mölndal Harry Ljungberg.