Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 9 okt. 1931 utnämnt hovrättsråden i Svea hovrätt Fritz Sterzel och Per von Ehrenheim att fr. o. m. d. 1 nov. 1931 vara revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har d. 9 okt. 1931 utnämnt revisionssekreteraren Erik Bergendal och assessorn i Svea hovrätt Bertil Thuresson att fr. o. m. d. 1 nov. 1931 vara hovrättsråd i nämnda hovrätt.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 9 okt. 1931 utnämnt revisionssekreteraren Sture Petersson att fr. o. m. d. 1 nov. 1931 vara häradshövding i Ingelstads och Järrestads härads domsaga.

 

    Förslag till häradshövdingämbeten. Svea hovrätt har d. 9 okt. 1931 på förslag till ledigt häradshövdingämbete uppfört
    i Jösse domsaga vice häradshövdingarna Emil Severin, Gunnar Lundström och Hugo Nohrlander i nu nämnd ordning;
    i Gotlands norra domsaga vice häradshövdingarna Karl-Fredrik Pfeiffer, Birger Lundberg och Tord Sandström i nu nämnd ordning;
    i Bollnäs domsaga vice häradshövdingarna Petrus Grufman och Tord Sandström i nu nämnd ordning;
    i Jämtlands västra domsaga vice häradshövdingarna Carl von Essen, Gunnar Lundström och Tord Sandström i nu nämnd ordning.

 

    Biträdande domare. K. M:t har d. 12 juni 1931 förordnat, att biträdande domare skall under nedan angivna tider vara anställd i följande domsagor, nämligen:
    under hela budgetåret 1931/1932 i Sollentuna och Färentuna härads, Södertörns, Uppsala läns södra, Falu, Ovansiljans, Jämtlands norra, Västerbottens norra, Östra Värends, Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals härads, Oxie och Skytts härads, Torna och Bara härads samt Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsagor;
    under tiden 1 okt. 1931—30 juni 1932 i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härads domsaga;
    under senare halvåret 1931 i Luleå och Mjölby domsagor; och
    under förra halvåret 1932 i Torneå och Sunnerbo härads domsagor.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har beviljat avsked
    d. 24 sept. 1931 för borgmästaren i Härnösand Ossian Emthén fr. o. m. d. 1 jan. 1932;
    d. 23 okt. 1931 för rådmannen och polismästaren i Örebro Nils Ericsson fr. o. m. d. 1 nov. 1931.
    K. M:t har medgivit:
    d. 8 maj 1931 att en vid rådhusrätten och magistraten i Vaxholm ledigbliven illiterat rådmansbefattning må tillsättas allenast på förordnande, dock att förordnandet må återkallas endast i sammanhang med upphörande av stadens egen jurisdiktion eller omläggning av dess domstolsväsen;
    d. 12 juni 1931 att med återbesättande av borgmästarbefattningen i Karlskrona må, i avbidan på utredning rörande sådan ändrad magistratsorganisation att antalet magistratsledamöter kommer att nedgå till fyra ävensom till därav eventuellt betingade ändringar i organisationen av polisbefälet i staden, anstå tillsvidare till utgången av år 1931;
    d. 24 juli 1931 att, i anledning av utredning om omarbetande av den för magistraten och rådhusrätten i Nyköping gällande arbetsordning och löne

642 NOTISER.stat, med återbesättande av borgmästarbefattningen i staden må anstå till utgången av år 1931;
    d. 14 aug. 1931 att med återbesättande av handels- och politieborgmästarbefattningen i Göteborg må ytterligare (jfr SvJT 1927 s. 503) anstå längst till utgången av år 1934, med åläggande för länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län att efter vederbörandes hörande i god tid före d. 1 jan. 1935 till K. M:t inkomma med den framställning rörande befattningen, som med hänsyn till då föreliggande förhållanden må finnas påkallad; samt
    d. 6 nov. 1931 att med återbesättande av borgmästarbefattningen i Härnösand må, i avbidan på slutlig prövning av väckt fråga om rådhusrättens och magistratens i staden omorganisation, anstå tills vidare till utgången av år 1932.