Överproduktionen på jurister i Frankrike är så stor, att man på flera sätt sökt avskräcka ungdom att ägna sig åt juridiska studier. Ett medel har varit att skärpa examensfordringarna. Resultatet har, vad angår den juridiska fakulteten i Paris, blivit, att under den sista treårstiden av c:a 6,000 examinander allenast c:a 1,800 bestodo det muntliga och det skriftliga provet. Den normala studietiden är tre år, och examen hålles en gång årligen. Nu berörda förhållande uppgives ha väckt bekymmer i de andra fakulteterna, särskilt den medicinska, vilka översvämmas av dem som misslyckats i de juridiska studierna. (Se närmare D. J. Z. 1930 s. 1538—1539.)

 

    Menedsbrotten i England. Enligt engelsk rätt kunna i tvistemål parterna höras som vittnen. I brottmål kan icke blott målsäganden utan jämväl den tilltalade höras på ed. För att den tilltalade skall höras som vittne fordras dock, att han själv framställer begäran härom, vilket emellertid plägar ske i det övervägande antalet brottmål. I ett nyligen hållet föredrag har en framstående engelsk domare, Mc Cardie, påpekat, att nämnda förhållanden, i synnerhet den tilltalades hörande som vittne, i hög grad bidragit till att menedsbrott en blivit allt allmännare i England. Att mened (perjury) beginges av en tilltalad vore att betrakta som en normal företeelse (»a normal incident»). I såväl tvistemål som brottmål vore det vanligt, att de av parterna åberopade vittnena på grund av släktskap till eller lojalitet mot parten understödde partens mened genom att själva bära falskt vittnesbörd. Det förelåge en alltjämt växande tendens hos vittnen att anse sig snarare som partens advokater och hjälpare än som personer vilkas uppgift endast vore att berätta allt vad de visste hänt och sant vara. I flertalet brottmål och tvistemål beginges mened av ett eller flera vittnen. Trots den talrika förekomsten av falska vittnesbörd uppginge det genomsnittliga antalet åtal för menedsbrott i hela England endast till 50 årligen. Ehuru de falska vittnesmålen beredde domarna stora svårigheter vid utforskandet av sanningen, uppnådde likväl de engelska domstolarna i regel ett tillfredsställande resultat vid sin bevisprövning. Orsaken härtill vore i främsta rummet att söka i domarnas rika erfarenhet och i det för den engelska processen karakteristiska korsförhörandet av vittnena samt den skärpa varmed korsförhören dreves.

M. H.