De kungl. kommittéerna. Efterföljande meddelanden äro huvudsakligen hämtade ur de till resp. departement avgivna redogörelserna för de olika kommittéernas arbetsresultat (jfr SvJT 1930 s. 95).

 

1 Jfr B. EKEBERG i SvJT 1919 S. 263 o. ff. og 1925 S. 119 o. ff.

96 NOTISER.    Av de inom justitiedepartementet tillkallade sakkunniga hava följande under 1930 avslutat sin verksamhet: upplagsbevissakkunniga (Statens off. utredn. 1930:25); sakkunniga för fortsatt behandling av frågan om revision av stadsplanelagstiftningen (med biträde av dessa har inom departementet utarbetats förslag till stadsplanelag m. m.); sakkunniga för utredning rörande förenkling av protokollen i inskrivningsärenden (Statens off. utredn. 1930:29); sakkunniga för utredning ang. väljarbeteckningar (Statens off. utredn. 1930: 5).
    Såsom sakkunnig för revision av strafflagen har prof. J. C. W. Thyrén under år 1930 varit sysselsatt med utarbetande av lagutkast rörande vissa brott mot staten, nämligen brott mot myndighet m. m. (motsvarande större delen av 10 kap. ävensom vissa bestämmelser i 3 och 22 kap. strafflagen). Utkastet (utgörande band IX av speciella delen av strafflagen) har under november månad utkommit från trycket (Statens off. utredn. 1930:24). Efter slutförande av detta arbete är den sakkunnige sysselsatt med utarbetande av lagutkast rörande förräderibrott m. m., vilken del beräknas vara färdig under loppet av år 1931. — Den s. k. lilla strafflagskommissionen (prof.Thyrén, borgmästarna F. W. Linder och J. Pettersson samt häradshövdingen A. Åkerman) har under året ej hållit några sammanträden. — Justitierådet A. Bagge har såsom sakkunnig för biträde vid behandlingen av frågor rörande deltagande från svensk sida uti internationella förhandlingar om gemensamma rättsregler på sjörättens och den internationella privaträttens område deltagit i den konferens, som Comité Maritime International den 1—5 augusti 1930 höll i Antwerpen för behandling av dels frågan om tvångsförsäkring av passagerare dels ock frågan om jurisdiktion vid sammanstötningsfall. — Hovrättsrådet H. Wikander har under året utarbetat för remiss till sjöfarts- och andra organisationer erforderliga förklarande anmärkningar till 1924 års fraktavtalslagstiftningsutkast, sådant detta föreligger efter däri vid den 1929 hållna interskandinaviska konferensen vidtagna ändringar (Statens off. utredn. 1930:11). — Presidenten frih. E. Marks von Würtemberg, som erhållit uppdrag att verkställa utredning i fråga om bestämmelser rörande utländsk civildoms rättskraft och exigibilitet i Sverige, har under året deltagit i förhandlingar med delegerade från Danmark och Norge. Utredningen beräknas vara fullbordad under första halvåret av 1931. — Delegerade för förhandlingar med Danmark, Finland, Island och Norge om en nordisk konvention rörande ömsesidig verkställighet av domar och utslag (presidenten frih. Marks von Wiirtemberg och ordf. i lagberedningen, f. d. justitierådet B. Ekeberg) hava under år 1930 utarbetat ett preliminärt konveritionsutkast. Sedan detta varit föremål för överläggningar å ett d. 28 april—10 maj i Stockholm hållet sammanträde mellan samtliga länders delegerade, enades man i allt väsentligt om ett förslag i ämnet. Motiv till förslaget, vilka för Sveriges del författas av presidenten frih. Marks von Würtemberg, lära inom den närmaste tiden föreligga färdiga. Ett avslutningssammanträde kommer att hållas i Oslo med början d. 26 jan. 1931. — D. 28 nov. 1930 bemyndigade K. M:t presidenten frih. Marks von Wiirtemberg och justitierådet Ekeberg samt ledamoten i lagberedningen, revisionssekreteraren E. Lind att med danska, finska, isländska och norska delegerade överlägga rörande spörsmå-

NOTISER. 97let om behandling av dödsbon efter medborgare i nordisk stat, som avlider i annan sådan stat, samt beträffande de rättsverkningar, som en i någon av de nordiska staterna öppnad konkurs bör medföra i de övriga. Första sammanträdet med samtliga länders delegerade är utsatt att hållas i Oslo med början d. 26 jan. 1931. — Uppdrag har vidare meddelats presidenten frih. Marks von Würtemberg och justitierådet Ekeberg att jämte direktören i Svenska bankföreningen f. d. häradshövdingen K. Dahlberg i samråd med delegerade för Danmark, Finland och Norge förbereda dels lagstiftningsåtgärder för ratifikation av konventioner om enhetlig växellag m. m., som d. 7 juni 1930 å Sveriges vägnar undertecknats i Geneve, och dels Sveriges deltagande i förestående internationell konferens rörande enhetlig checklagstiftning. Sedan vid gemensamma överläggningar i Stockholm i sept. och okt. 1930 diskuterats utarbetade utkast till översättningar av de föreliggande konventionerna om växelrätt samt till växellag för vart och ett av de fyra länderna och därjämte utarbetats förslag till utlåtanden, som sedermera av de fyra ländernas regeringar avgåvos i frågor, vilka skola behandlas å den förestående checkrättskonferensen, har arbetet fortsatts av de svenska sakkunniga. Ytterligare samfällda överläggningar komma att hållas i Oslo under senare delen av januari 1931. — Sakkunniga för fortsatt beredande av frågan om rättegångsväsendets ombildning (jfr SvJT 1930 s. 107 och 506) hava d. 13—15 febr., d. 14—17 april samt d. 28—30 juni 1930 varit inkallade till överläggningar med departementschefen. Härvid hava grunderna för en rättegångsreform behandlats. De sakkunnigas arbete beräknas vara avslutat under januari 1931. — Landshövdingen S. Hagströmer erhöll d. 21 febr. 1930 uppdrag att verkställa utredning rörande möjligheten att åstadkomma större koncentration i fångvårdsväsendet och därmed sammanhängande spörsmål. Arbetet med utredningen pågår. Den sakkunnige har enligt därtill erhållet medgivande företagit studieresor i Danmark, Tyskland och Österrike. — De sakkunniga för utredning angående vattendomstolarnas organisation, presidenten K. H. Högstedt och majoren i väg- och vattenbyggnadskåren M. Serrander, hava under året hållit sammanträden för överläggningar. I övrigt har arbetet huvudsakligen bestått i insamlande och bearbetande av uppgifter rörande den vattendomstolarna och deras särskilda ledamöter åvilande arbetsbördan. De sakkunnigas uppdrag förväntas kunna bliva slutfört under loppet av år 1931. — Den för utredning rörande riksdagens arbetsformer tillkallade kommittén (sammansättning se SvJT 1930 s. 506 och 606) har under året hållit sammanträden vid två tillfällen. Därvid ägde förberedande överläggningar rum samt fattades beslut om vissa detaljutredningar. — Enligt K. M:ts bemyndigande d. 21 nov. 1930 tillkallades presidenten K. Schlyter att biträda med behandling av frågorna om lämplig fördelning av tjänstgöringen mellan nämndemän vid häradsrätterna samt ändamålsenlig ordning för målens handläggning vid tingen ävensom i samband därmed stående spörsmål. Utredningsarbetet började den 1 december 1930.
    Enligt departementets kostnadstablå hava inom departementet ytterligare biträtt bl. a. följande personer: numera justitieråden S. Lawski och N. v. Steyern, generaldirektörerna T. Nothin och H. Hjertén, överdirektören G. Masreliez, revisionssekreteraren E. Sandström, hovrättsråden Hj. Himmel-

 

7 — Svensk Juristtidning 1931.

98 NOTISER.strand, H. Nordenskjöld, V. Petrén, R. Gyllenswärd, P. von Ehrenheim och O. Hesselgren, byråcheferna J. R. Vide och G. Palm, professorerna T. Engströmer, Å. Hassler, N. Herlitz och R. Bergendal, hovrättsassessorn G. Dahlman och t. f. hovrättsfiskalen B. Hagström.
    I fråga om kommittéer, vilka lyda under andra departement än justitiedepartementet och kunna vara av juridiskt intresse, må här antecknas följande. Betänkanden avgåvos under 1930 bl. a. rörande omorganisation av landsfiskalsbefattningarna m. m. (presidenten Schlyter med biträde av landsfiskalen E. W. Ohlin och e. o. hovrättsassessorn J. Laurin: 1930:31); landsfiskalernas m. fl. medelsförvaltning (f. d. landskamreraren K. A. Gislén m. fl.: 1930: 16); förslag till lotsförordning samt andra författningar och föreskrifter rörande lotsverket (professorn M. Fehr, t. f. revisionssekreteraren E. Hörstadius m. fl.: 1930:7).
    Vid ingången av 1931 fortsatte bl. a. följande kommittéer och sakkunniga: 1927 års arbetsfredssakkunniga (soc. dep.) överståthållaren G. H. Elmquist m. fl.; 1928 års pensionsförsäkringskommitté (soc. dep.) landshövdingen S.Linnér m. fl.; utredning ang. den sociala försäkrings- och hjälpverksamhetens organisation (soc. dep.) landshövdingen Linnér m. fl.; utredning ang. tredje mans rätt till neutralitet i arbetskonflikter (soc. dep.) professorn R. Bergendal med biträde av t. f. revisionssekreteraren G. Eriksson; vaccinationssakkunniga (soc. dep.) revisionssekreteraren S. Petersson m. fl.; sakkunniga för revision av bestämmelserna om väghållningsbesvärets utgörande på landet samt om städernas allmänna vägar (kom. dep.) landshövdingen G. R. Sederholm m. fl., sekr. hovrättsassessorn N. Ljunggren; sakkunnig för utredning rörande ändrade bestämmelser i fråga om stämpelavgifter, som avses i 8 § stämpelförordningen, (fin. dep.) byråchefen A. Tondén; statens organisationsnämnd (fin. dep.) generaldirektören T. Nothin, direktören C. G. Juhlin-Dannfelt och borgmästaren N. J. Berlin, sekr. hovrättsassessorn T. Wärn; sakkunnig för beredning av vissa frågor rörande arvs- och gåvobeskattningar (fin. dep.) hovrättsassessorn N. Quensel; 1927 års skogssakkunniga för lappmarken (jordbr. dep.) landshövdingen N. Ringstrand m. fl., sekr. häradshövdingen S. Odéen; sakkunniga för utredning av frågan om ny lagstiftning för häradsallmänningar (jordbr. dep.) revisionssekreteraren T. Sjöfors m. fl.; utredningsmän för verkställande av utredning rörande vissa sociala jordfrågor (jordbr. dep.) professorn K. G. Westman m. fl.; sakkunnig för utredning ang. industriellt rättsskydd (hand. dep.) generaldirektören H. Hjertén; sakkunnig för revision av näringsfrihetsförordningen m. m. (hand. dep.) revisionssekreteraren W. Hemberg.