Højesteretssagfører Ø. AHNFELT-RØNNE skriver i et brev till redaktionen, varihan avböjer att bidraga till enquêten, följande motivering härtill, som red. tar sig friheten återgiva:

» Alle Jurister her i Danmark vil sikkert være enige om, at Købeloven — udover sit egentlige Omraade — har haft en dybt indgribende Betydning for hele Retslivet. Dens Grundsætninger, bl. a. ogsaa paa Reklamationsrettens Omraade, har paavirket Retsudviklingen langt ud over Lovens bogstavelige Ramme. Skønt Købeloven jo er langt mindre »principiel» end Aftaleloven, har den dog sikkert haft langt større retsskabende Betydning end denne.
    Men — nu kommer jeg til Paradoxet: Købelovens Bestemmelser har været saa »rigtige», saa tjenlige for Retslivet, at den har gjort sig selv overflødig! Der leves paa den, den regulerer Handelsretten som en stille Kraft, støttet af Grosserer-Societetets Komitès responderende Virksomhed, men den har efterhaanden gjort de egentlige Handels-Retssager forholdsvis sjældne, fordi Lovens Bestemmelser i Forbindelse med Retspraxis gennemgaaende gør Afgørelsen i det enkelte Tilfælde saa klar og forudseelig, at ingen har Lyst til at forelægge Sagen for Retten. I de første 10—15 Aar efter Lovens Ikrafttræden var disse Sagers Antal derimod meget stort, dels fordi visse af Lovens Regler maatte indarbejdes og deres Forstaaelse fastlægges, dels fordi Krigsaarene fremkaldte en Mængde Handelssager. Men i de sidste ca 10 Aar er disse Sagers Antal som sagt taget stærkt af. Jeg har ingen Statistik herfor, men jeg tager sikkert ikke fejl.»