Handelsbruk, II. Uttalanden av svenska handelskamrar 1926—1930, samlade och utgivna genom Stockholms Handelskammare. Sthm 1931. Fritzes Kungl. hovbokhandel (i distr.). 60 s. Kr. 3.00.
    I enlighet med beslut å 1922 års handelskammarmöte blev den gren av handelskamrarnas verksamhet, som består i avgivande av utlåtanden, responsa, angående handelsbruk m. m., från och med år 1923 föremål för enhetlig reglering. De olika handelskamrarna hava — på ett undantag när — var för sig antagit särskilda stadgar för responsaverksamheten. Jämlikt dessa stadgar skall verksamheten bedrivas i vissa fastställda former i överensstämmelse med normalstadgar, vilka godkänts av handelskammarmötets kommitté. Dessutom föres ett gemensamt register, till vilket alla av handelskamrarna gjorda uttalanden om handelsbruk o. dyl. anmälas. En samling av de uttalanden, som under åren 1923—1925 införts i registret, utgavs år 1926 genom Stockholms Handelskammares försorg och blev samma år anmäld i SvJT s. 425—428. Nu föreligger ett nytt häfte omfattande åren 1926 — 1930.
    Den nya samlingen innehåller 87 uttalanden, i allmänhet upptagna i kronologisk följd och försedda med en från föregående häfte fortlöpande numrering. Uttalanden, som äga samband med varandra, hava emellertid utan hänsyn till tidpunkten för deras avgivande sammanförts å en plats. När den fråga ett uttalande avser varit föremål för rättegång, har så långt upplysning kunnat vinnas blivit anmärkt vad i processen förekommit av intresse för frågans bedömande, särskilt om eller i vad mån uttalandet legat till grund för eller eljest bekräftats genom dom i sista instans. Anmärkningarna till de i föregående häfte intagna uttalandena hava kompletterats genom anförande av domar, som avkunnats efter häftets utgivande. Arbetet är försett med såväl kronologiskt register som sakregister.
    De avgivna uttalandena avse skilda ämnen, såsom betydelsen av vissa klausuler och uttryck, provision, agentförhållanden, uppsägningstid för affärsbiträden, reklamationsskyldighet, förutsättningarna för rätt till köpeskillings approximativa indragande o. s. v. En närmare granskning av innehållet giver vid

 

148 LITTERATURNOTISER.handen, att handelskamrarna iakttaga nödig försiktighet, då det gäller att konstatera förefintligheten av ett handelsbruk. Att så sker är ock av synnerlig vikt, om responsaverksamheten skall kunna rätt fylla sin uppgift att medverka till rättskipningens befordrande. Endast därigenom kunna avgivna responsa erhålla verkligt auktoritativ karaktär. Ett annat krav, som måste ställas på en verksamhet med denna uppgift, är att därifrån avskiljes allt, som rör lagtolkning eller andra rättsfrågor. Även detta krav synes hava vunnit tillbörligt beaktande.
    För rättstillämpningen i vårt land är det otvivelaktigt av stort intresse, att handelskamrarnas uttalanden rörande handelsbruk finnas tillgängliga i tryck. Den förhoppningen må därför hysas, att deras utgivande skall kunna fullföljas i framtiden.

R. E.