THYRÉN, JOHAN C. W. Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen X. Förräderibrott m. m. Sthm 1931. Gleerupska universitetsbokhandeln, Lund, i distr. 313 s. — Statens offentliga utredningar 1931: 33.
    Denna del av prof. Thyréns strafflagsutkast motsvarar i det väsentliga nuvarande strafflags 8 och 9 kap. Förräderibrotten uppdelas i utkastet i två grupper: angrepp på statens yttre säkerhet och angrepp på dess inre säkerhet. Närmast följande del torde komma att behandla brott mot allmän ordning och frid.

SVEN HAGSTRÖMER. Riktlinjer för vinnande av viss koncentration inom det svenska fångvårdsväsendet, på offentligt uppdrag utarbetade och framlagda. Sthm 1931. Marcus. 162 s. — Statens offentliga utredningar 1931: 16.
    Landshövding Hagströmer, vilken d. 21 febr. 1930 tillkallats för att inom justitiedepartementet biträda vid utredning rörande möjligheten att åstadkomma större koncentration i fångvårdsväsendet, har nu fullgjort sitt uppdrag. Utredningen utmynnar i förslag om ökad koncentration i fångvårdens anstaltsväsende, en reform som uppgives medföra fördelar med avseende å fångarnas utbildning i lämpliga yrken, fångarbetets organisation och det ekonomiska utbytet av detta ävensom beträffande anstaltsdriftens ekonomi i det hela. De fördelar, som stå att vinna genom koncentrationen, förklaras bliva så stora, att de äro väl värda de med reformen förenade avsevärda engångskostnaderna.

Festskrift für MAX PAPPENHEIM. Breslau 1931. Hirt. 592 s. — Veröffentlichungen der Schleswig-Holsteinischen Universitätsgesellschaft Nr 32.
    Till celebrerande av prof. Max Pappenheims 50-års jubileum såsom juris doktor förra året utgavs en ståtlig festskrift av rätts- och statsvetenskapliga fakulteten vid universitetet i Kiel, till vilken prof. Pappenheim är knuten. I festskriften ingår bl. a. en förteckning över prof. Pappenheims skrifter, vilka som bekant till ej oväsentlig del syssla med nordiska ämnen.

    Dansk Lovsamling 1665 — 1930. Detta värdefulla arbete, för vilket prof. BORUM varit huvudredaktör, förelåg vid 1931 års utgång komplett i fem band. Ang. arbetets plan se SvJT 1931 s. 58. Sista bandet innehåller bl. a. sjölagen med senare ändringar, nya aktiebolagslagen, nya strafflagen, försäkringsavtalslagen och i ett tillägg lagen om statens tjänstemän d. 31 mars 1931. Arbetet avslutas med ett överskådligt realregister.