Lagberedningen. Enligt lagberedningens till K. M:t avgivna ämbetsberättelse för 1931 har beredningen under året fortsatt behandlingen av den sista avdelningen av ärvdabalken, omfattande nya regler rörande dödsbos utredning och förvaltning, betalning av gäld och urarvagörelse samt arvskifte och vad därmed äger samband. De i årsberättelsen för 1930 omförmälda för slagen till lag om boutredning och arvskifte samt till vissa därmed sammanhängande ändringar i giftermålsbalken, konkurslagen m. fl. författningar hava överarbetats, och till större delen av de föreslagna lagbestämmelserna hava motiv författats. Det är beredningens avsikt att under förra hälften av 1932 till K. M:t avlämna betänkande i ämnet.

    Det svensk-finska samarbetet på successionsrättens område (se senast SvJT 1931 s. 99) har fortgått genom överläggningar, som ägt rum i Stockholm d. 9 febr. och d. 23 mars 1931 samt fr. o. m. d. 29 febr. t. o. m. d. 5 mars 1932.

    Dalautredningen. Av Dalautredningens till K. M:t avlämnade redogörelse för dess verksamhet under år 1931 inhämtas, att utredningen d. 25 aug. avgivit betänkande med förslag till lag med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län m. fl. författningsförslag och därmed i det väsentliga slutfört sitt uppdrag. Vad som återstår är huvudsakligen en utredning rörande kostnaderna för framtida delningsverksamhet och grunderna för dessas utgörande. Då denna utredning måste bygga på ännu ej tillgängligt material från provskiftena, har efter nyssnämnda betänkandes avgivande det återstående arbetet måst tills vidare vila.

    Fastighetsregisterkommissionen. Enligt kommissionens till K. M:t avgivna berättelse för 1931 utgjorde vid årets slut antalet samhällen, för vilka fastighetsregister såsom för stad skall föras, 114 städer, 42 köpingar och 59 municipalsamhällen. Registret är anmält upplagt för 106 städer, 36 köpingar och 48 municipalsamhällen. För de flesta av återstående 8 städer. 6 köpingar och 11 municipalsamhällen lärer registret komma att anmälas upplagt under första hälften av år 1932. Kommissionen anmäler, att arbetet med registrets uppläggande sålunda lärer kunna anses föreligga i huvudsak avslutat vid innevarande budgetårs utgång.
    Enligt bestämmelse i 7 kap. 14 § fastighetsbildningslagen skall, sedan arbetet med registrets uppläggande blivit i huvudsak avslutat, överinseendet från fastighetsregisterkommissionen övertagas av den myndighet, som i allmän lag bestämmes. I innevarande års statsverksproposition har ock chefen för justitiedepartementet i anslutning till anslagsäskande för fastighetsregistreringen under budgetåret 1932/1933 uttalat, att en utredning bör så snart ske kan igångsättas rörande den svårlösta frågan om den myndighet, som bör från kommissionen övertaga det fortsatta överinseendet över fastighetsregistrets förande och i övrigt de uppgifter, som åvila kommissionen, ävensom därmed sammanhängande spörsmål.