NOTISER. 179    Andra huvudtiteln. Bland anslagsäskanden och ärenden under andra huvudtiteln i årets statsverksproposition märkas följande.
    I fråga om högsta domstolen bebådas särskild proposition om erforderliga lagändringar i ändamål att justitieråden inom lagrådet skola kunna under någon tid inträda i tjänstgöring i högsta domstolen, vilket vore av betydelse särskilt för avarbetande av arbetsbalansen därstädes. Härav föranledes ingen ökning i kostnaderna för högsta domstolen men väl för nedre justitierevisionen, vars arbetskrafter för upprätthållande av ytterligare 8 à 10 veckors föredragning i högsta domstolen ansetts kräva en förstärkning av extra revisionssekreterare under omkring 20 månader och av en andre protokollssekreterare under viss tid. För ändamålet beräknas ett anslag å 20,000 kronor bliva erforderligt. Beträffande regeringsrätten anmäles, att den av riksdagen begärda allsidiga utredningen rörande regeringsrättens organisation och arbetssätt numera slutförts samt att proposition i ämnet kan förväntas.
    Till fortsatt förstärkning av arbetskrafterna i Svea hovrätt med en extra division och en extra ledamot samt i hovrätten över Skåne och Blekinge med en extra ledamot och två adjungerade fiskaler begäres anslag med hittills utgående belopp. Fortsatt anslag äskas till reseersättning till nämndemän med ett från 255,000 kronor till 335,000 kronor förhöjt belopp.
    Samtidigt som justitieministern bebådar proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om uppläggande av nya fastighetsböcker för landet, äskar han för ändamålet såsom nytt reservationsanslag ett belopp av 50,000 kronor. Därvid uttalas, att arbetet med de nya böckernas uppläggande måste bedrivas på lång sikt och i övrigt anpassas efter tillgången på medel och andra under olika tider växlande förhållanden. Genom förenkling av inskrivningsväsendet, därom förslag jämväl kommer att underställas riksdagen, torde det ock kunna förväntas, fortsätter justitieministern, att en avsevärd del av arbetet skulle kunna utföras med nuvarande arbetskrafter i domsagorna. För tillfället borde medel för ändamålet begäras endast med belopp, som vore oundgängligen nödigt för arbetets igångsättande och icke överstege vad som redan avsetts å gällande riksstat för enahanda eller därmed sammanhängande ändamål. I sistnämnda hänseende erinrar justitieministern, att från huvudtitelns anslag till domare, vittnen och parter, till skrivmaterialier och expenser m. m., till tryckningskostnader och till uppläggande av jordregister för närvarande bestridas kostnader, som i olika hänseenden kunna föranledas av uppläggande av nya eller omskrivning och komplettering av äldre fastighetsböcker, samt föreslår att nämnda kostnader — för instundande budgetår sammanlagt beräknade till enahanda belopp som det äskade nya anslaget — utbrytas ur de nämnda anslagen och överföras till det nya. I samband härmed meddelas, att fortsatt anslag för jordregistret icke torde erfordras.
    I fråga om vattendomstolarna bebådas särskild proposition om desammas omorganisation på grundval av ett av särskilda sakkunniga i ämnet avgivet betänkande, innefattande förslag om dessa domstolars överförande å ordinarie stat, därvid domstolarnas antal skulle minskas från fem till fyra, vattenrättsdomarna och vattenrättsingenjörerna erhålla fullmakt å sina tjänster samt vattenrättsingenjörsbefattningarna, för närvarande anknutna till annan ordinarie befattning, organiseras såsom självständiga tjänster under samtidig reducering till antalet.

 

180 NOTISER.    Beträffande övriga anslag under justitiedepartementet kan anmärkas, att anslaget till domare, vittnen och parter ansetts kunna sänkas — bland annat på grund av bebådad proposition om ändrade grunder för reseersättning till vittnen i brottmål — från 500,000 kronor till 430,000 kronor, att anslaget till statens uppfostringsanstalt å Bona för minderåriga manliga förbrytare föreslagits skola utgå av statsverkets fond av rusdrycksmedel, samt att anslaget till bidrag till utgivande av tidskriften »Nytt juridiskt arkiv» ansetts böra beskäras från 8,000 kronor till 4,000 kronor.
    Samtliga här ovan omnämnda anslagsäskanden, vilka icke sammanhänga med särskilda, bebådade propositioner, hava redan av riksdagen bifallits.

C. G. B.