Propositioner i lagfrågor till 1932 års riksdag. Genom kungl. propositioner hava för årets riksdag framlagts bland andra följande lagförslag, nämligen förslag till växellag (nr 2); checklag och om ändrad lydelse av 22 kap. 13 § strafflagen (nr 3); med särskilda bestämmelser om äldre ägogränser m. m. (nr 4); med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län m. m. (nr 5); ang. fortsatt tillämpning av lagen d. 2 aug. 1927 om utlännings rätt att här i riket vistas (nr 6); ang. fortsatt tillämpning av lagen d. 28 april 1926 om inskränkning i rätten till inmutning inom vissa län (nr 7); om ändrad lydelse av 1 § lagen d. 4 juni 1886 ang. ersättning av allmänna medel till vittnen i brottmål (nr 9); om häradsallmänningar (nr 10); om ändrad lydelse av 2 § 1 mom. skogsvårdslagen d. 15 juni 1923 (nr 11); ang. ändrad lydelse av § 16 lagen d. 30 maj 1873 om rikets mynt (nr 27); om kringföringshandel och tillfällighetsförsäljning m. m. (nr 41); ang. ändrad lydelse av 4 § lagen d. 21 sept. 1915 om behörighet att utöva läkarkonsten (nr 54); om viktmärkning i vissa fall av gods som skall inlastas å fart y g (nr 55); om ändrad lydelse av 35 § sjölagen (nr 73); om ändrad lydelse av 9, 16 och 22 §§ lagen d. 16 okt. 1914 om tillsyn å fartyg (nr 74); om ändring i vissa delar av regeringsformen, riksdagsordningen och tryckfrihetsförordningen (avseende bl. a. riksdagens arbetsformer) (nr 105); om inteckning i jordbruksinventarier m. m. (nr 106); om ändring i vissa delar av förordningen d. 13 april 1883 ang. förlagsinteckning (nr 107); om uppläggande av nya fastighetsböcker för landet samt om handläggning av inskrivningsärenden (nr 108); om ändring i 3 och 17 §§ lagen d. 27 juni 1896 om rätt till fiske m. m. (avseende rätten till strömmingsfiske å rikets ostkust) (nr 111); ang. vattendomstolarnas organisation m. m. (nr 164).
    Vidare väntas komma att föreläggas riksdagen bl. a. förslag till lag om häradsnämnds tjänstgöring ävensom till ny ecklesiastik boställsordning samt till ny lappmarkslag.

    J. O:s framställningar till K. M:t. Enligt J. O:s till 1932 års riksdag avgivna ämbetsberättelse har justitieombudsmannen Seve Ekberg under år 1931 gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen d. 14 febr. ang. ersättning till en advokat för biträde åt häktad person i rannsakningsmål

 

NOTISER. 181m. m.; d. 28 febr. ang. ifrågasatt omreglering av Nordmarks härads, Jösse och Södersysslets domsagor; d. 27 juni ang. åtgärder för snabbare rättsskipning i Södra Roslags domsaga; d. 30 juni ang. åtgärder för snabbare rättsskipning i Sollentuna och Färentuna härads domsaga; d. 1 juli ang. åtgärder för snabbare rättsskipning i Aska, Dals och Bobergs härads domsaga; d. 3 juli ang. ändrade bestämmelser om sättet för anförande av besvär i brottmål rörande vissa minderåriga m. m.; samt d. 26 sept. ang. åtgärder till förebyggande av missuppfattning av gällande bestämmelser om avgift för restindrivning i vissa fall.