Bankjuristernas förening, bildad år 1921 av i svenska banker såsom ombudsmän eller å notariatavdelning anställda jurister, hade sitt senaste sammanträde d. 28 aug. 1931 i samband med Nordiska juristmötet. Därvid diskuterades nya rättsfall inom bankpraxis med inledningsanföranden, av bankombudsmannen G. Rabe om »Fondkommissionärs hemulsskyldighet vid försäljning av aktier», av bankombudsmannen K. J. Carlsson om »Pantsättning av rätt till avkastning av fideikommisskapital» och av bankombudsmannen G. Undén om »Intecknande av i borgensförbindelse pantförskriven fastighet utan att reglerna om gemensamma inteckningar bliva tillämpliga mellan denna och de enligt huvudförbindelsen intecknade fastigheterna».
    Föreningens funktionärer äro bankombudsmännen G. Undén, ordf., G. Rabe, v. ordf., P. Hemberg, sekr., A. M. Åström, referent, och R. Lindh, klubbm.

    Västerbottens juristförening. Denna förening, som på sin tid bildades på initiativ framför allt av dåvarande vattenrättsdomaren Gärde, har under åtskilliga år icke utövat någon verksamhet. D. 6 dec. 1930 beslöts emellertid vid en sammankomst av en del jurister att uppliva föreningen. En styrelse tillsattes bestående av vattenrättsdomare N. Quennerstedt, ordf., landskamreraren A. Rudberg och advokaten S. Hallström.
    D. 14 nov. 1931 hölls föreningssammanträde därvid närvoro ett 30-tal medlemmar. Till ledamöter i styrelsen valdes nyss nämnda tre personer. Häradshövdingen I. Kramer höll föredrag över ämnet: »Några memoranda till inteckningsförordningen och därmed sammanhängande förordningar.»

    Dödsfall. Advokaten Karl Henning Håkansson avled i Djursholm 13 nov. 1931. H. föddes 1880 i Skön i Medelpad. Han avlade mogenhetsexamen i Härnösand 1899 och jur. utr. kand. ex. i Uppsala 1905. Efter tjänstgöring vid domsaga och såsom amanuens i justitierevisionen under åren 1907— 1910 blev H. i jan. sistnämnda år anställd å Lagerlöf & Huselius' adv.-byrå i Sthm. 1913 blev H. medlem av Sveriges advokatsamfund, i samband varmed han upprättade egen byrå, vilken han alltsedan dess innehaft.
    Rådmannen Sigge Laurell avled i Malmö 15 dec. 1931. Han var född därstädes 1883, blev student i Lund 1901 och avlade där hovrättsexamen 1905. Efter att hava tjänstgjort såsom polisnotarie och stadsnotarie i Malmö under åren 1910 — 1918 blev L. sistnämnda år utnämnd till assessor i samma stad och 1919 till rådman därstädes. Under åren 1917—1919 var L. sekr. hos stadsfullmäktige i Malmö.
    Borgmästaren Oscar Cassel avled i Kalmar 22 dec. 1931. Född 1871 i Sthm avlade han mogenhetsexamen där 1889. Efter tjänstgöring å domsaga och vid Göta hovrätt under åren 1894—1909 tillträdde C. 1910 borgmästarbefattningen i Kalmar. Sedan 1912 var C. ledamot av landstinget.
    Advokaten Gustaf Hegardt avled i Malmö 14 jan. 1932. Han var född i Sthm 1856, blev student i Uppsala 1875 och avlade där hovrättsexamen 1880.

 

182 NOTISER.1884 utnämndes H. till vice häradshövding. Alltsedan sistnämnda år har H. utövat advokatverksamhet i Malmö och tillhörde sedan 1887 Sveriges Advokatsamfund.
    Advokatfiskalen Sven Söderholm avled i Malmö 16 jan. 1932. S. föddes i Mariefred 1870, blev student i Strängnäs 1889 samt avlade jur. utr. kand. ex. 1897. Efter tjänstgöring i Svea hovrätt till 1902 och därefter i Skånska hovrätten blev S. 1927 utnämnd till advokatfiskal vid sistnämnda hovrätt.