Revision av kommunalförordningen för Stockholm. K. M:t har d. 27 nov. 1931 uppdragit åt f. d. landshövdingen Hj. Hammarskjöld att såsom sakkunnig inom socialdepartementet biträda med verkställande av utredning dels rörande revision av förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm dels ock rörande vissa av riksdagen begärda jämkningar i lagarna om kommunalstyrelse på landet och i stad. Samtidigt har stadsjuristen i Stockholm docenten H. G. F. Sundberg förordnats att såsom sekreterare biträda vid utredningen.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 18 dec. 1931 förordnat revisionssekreteraren frih. Anton Cederström att fortfarande fr. o. m. d. 1 jan. 1932 under tre år vara ordförande i nedre justitierevisionen, ävensom samma dag hovrättsråden i Svea hovrätt Orvar Bäcksin, Klas Hedström. Olof Odencrants och Alvar Montelius att fortfarande t. v. under tiden 1 jan. — 30 juni 1932 med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare.
    Under år 1931 har förordnande första gången att tjänstgöra såsom revisionssekreterare meddelats d. 14 jan. för v. häradshövdingen H. Nohrlander, d. 31 juli för hovrättsrådet i Göta hovrätt T. Fredriksson, d. 9 okt. för assessorn i Göta hovrätt G. Engzell, d. 16 okt. för assessorn i samma hovrätt S. Vallquist samt d. 18 dec. för assessorerna i Svea hovrätt S. Lindeberg och T. Strandberg. Angående övriga t. f. rev.-sekr. se nedan s. 185.
    Såsom extra revisionssekreterare tjänstgöra M. Wijnbladh och G. Engzell samt i anledning av tillfällig ledighet T. Fredriksson.

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 18 dec. 1931 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorerna vid hovrätten Gustaf Eklund och Manne Zuhr;
    d. 4 dec. 1931 förordnat e. o. notarien vid Svea hovrätt, jur. dr Ivar Strahl att vara assessor vid samma hovrätt;
    d. 15 jan. 1932 förordnat e. o. notarien vid hovrätten över Skåne och Blekinge Carl August Davidsson att vara assessor vid denna hovrätt;
    d. 29 jan. 1932 förordnat fiskalen vid Göta hovrätt Tage Walter Lundquist att vara assessor vid hovrätten; samt
    d. 5 febr. 1932 förordnat e. o. notarien vid Svea hovrätt Nils Gudmund Welinder att vara assessor vid samma hovrätt.
    På framställning av hovrätten över Skåne och Blekinge har K. M:t d. 29 jan. 1932 medgivit att med åtgärder för återbesättande av den lediga advokatfiskalstjänsten vid hovrätten tills vidare må anstå.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har för år 1932 förordnat till vattenrätlsdomare:
    d. 13 nov. 1931 häradshövdingarna i Kalix domsaga Nils Quennerstedt,Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds härads domsaga Fabian Appelberg och i Västernärkes domsaga greve Hugo Hamilton, Quennerstedt vid Norrbygdens, Appelberg vid Österbygdens och greve Hamilton vid Söderbygdens vattendomstol;
    d. 23 dec. 1931 häradshövdingen i Gotlands norra härads domsaga Karl Fredrik Pfeiffer och assessorn vid Svea hovrätt Erik Säll, den förre vid Mellanbygdens och den senare vid Västerbygdens vattendomstol; till valtenrättssekreterare:
    d. 13 nov. 1931 jur kand. Olof Gadd, vice häradshövdingarna Herbert Fagerström och Olof Tillner samt jur. kand. Nils Lindberg, Gadd vid Mellanbygdens, Fagerström vid Österbygdens, Tillner vid Söderbygdens och Lindberg vid Västerbygdens vattendomstol;

 

184 NOTISER.    d. 23 dec. 1931 jur. kand. Martin Lindheimer vid Norrbygdens vattendomstol.
    Vattenöverdomstolen har d. 29 dec. 1931 förordnat assessorn i Svea hovrätt. Anton Thelin att under tiden 1 jan.—30 juni 1932 såsom särskild vattenrättsdomare taga befattning med andra vid Västerbygdens vattendomstol anhängiga mål än dem, som röra eller hava samband med Vänerns reglering.