Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 20 nov. 1931 till häradshövdingar utnämnt vice häradshövdingarna KarlFredrik Pfeiffer och Carl von Essen, den förre i Gotlands norra härads domsaga fr. o. m. d. 30 nov. och den senare i Jämtlands västra domsaga fr. o. m. d. 1 dec. 1931;
    d. 11 dec. 1931 till häradshövding i Bollnäs domsaga fr. o. m. d. 1 jan. 1932 transporterat häradshövdingen i Gällivare domsaga John Larson;
    d. 18 dec. 1931 till häradshövding i Jösse domsaga fr. o. m. d. 1 jan. 1932. transporterat häradshövdingen i Nordmarks härads domsaga Birger Wijkmark;
    d. 23 dec. 1931 beviljat avsked för häradshövdingarna i Medelpads östra domsaga Carl Emanuel Bengtsson och Östra härads i Jönköpings län domsaga Karl Weslholm, båda med 1931 års utgång.
    K. M:t har vidare genom beslut d. 5 febr. 1932 förklarat den väckta frågan om Aspelands och Handbörds härads domsagas uppdelning å Sevede och Tunaläns härads samt Norra Möre och Stranda harads domsagor (jfr SvJT 1931 s. 637) icke för närvarande föranleda någon K. M:ts åtgärd. I samband härmed har Göta hovrätt anbefallts föranstalta om åtgärder för återbesättande av lediga häradshövdingämbetet i Sevede och Tunaläns härads domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har beviljat avsked
    d. 4 dec. 1931 för borgmästaren i Eskilstuna frih. Carl von Friesendorff fr. o. m. d. 18 jan. 1932; samt
    d. 18 dec. 1931 för borgmästaren i Marstrand Nils von Zweigbergk fr. o. m. d. 1 jan. 1932.
    I samband med beviljande av avsked för borgmästaren von Zweigbergk har K. M:t anbefallt länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län att med ledning av en inom justitiedepartementet upprättad promemoria föranstalta om utredning, huruvida Marstrands stad borde i judiciellt avseende förenas med någon av Inlands, Orusts och Tjörns härads eller Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals härads domsagor. I avbidan på utredningens fullbordan skall anstå med borgmästartjänstens återbesättande.
    K. M:t har d. 23 resp. d. 31 dec. 1931 medgivit, att med återbesättande av borgmästartjänsterna i Karlskrona och Nyköping må ytterligare anstå t. v. till d. 1 juli 1932 (Jfr SvJT 1931 s. 641).
    K. M:t har d. 22 jan. 1932 medgivit, att med återbesättande av ledigblivna borgmästarbefattningen i Kalmar må i avbidan på fastställande av ny arbetsordning och lönestat för stadens magistrat och rådhusrätt anstå t. v. till d. 1 sept. 1932.
    Under år 1931 hava i de större städerna följande rådmän — utöver de i föreg. årg. omtalade — utnämnts, nämligen i Gävle Sven Marin samt i Uppsala Karl Edgar Rosander och Zaméo Schmidt. Under år 1932 hava till rådmän utnämnts: i Malmö Gustaf Stenmarck och i Hälsingborg Sigfrid Lundgren.
    Red. bleve vederbörande rådhusrätter särdeles förbunden för benäget meddelande om inträffade utnämningar av rådmän.

 

    Polisdomstolarna. K. M:t har
    d. 20 nov. 1931 till polisdomare i Göteborg utnämnt assessorn vid Göteborgs rådhusrätt Carl Gustaf Björck
    d. 23 dec. 1931 till biträdande polisdomare i Stockholm under år 1932 förordnat t. f. polisassessorn Gösta Berglund.