LAGRÅDET

har nedannämnda dagar avgivit utlåtanden över följande lagförslag.

    1931 

Sept. 23    Förslag till lag med särskilda bestämmelser om äldre ägogränser och lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord på landet. Föredragande: Hovrättsrådet P. von Ehrenheim.
Okt. 27    Förslag till checklag. Föredragande: Revisionssekreteraren F. Sterzel.
  >>   27     Förslag till lag om ändrad lydelse av 22 kap. 13 § strafflagen. Föredragande: Revisionssekreteraren F. Sterzel.

 

Dec. 3     Förslag till lag med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län. Föredragande: Hovrättsrådet K.-G. Hjärne.
  >>   3      Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 20 § lagen om delning av jord å landet och förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 18 juni 1926 (nr 327) om vad iakttagas skall i avseende å införande av lagen om delning av jord å landet. Föredragande: Hovrättsrådet K.-G. Hjärne. 
  >>   3     Förslag till lag med särskilda bestämmelser om lagfart i vissa fall. Föredragande: Hovrättsrådet K.-G. Hjärne.
  >>   8     Förslag till lag ang. fortsatt tillämpning av lagen d. 2 aug. 1927 (nr 333) om utlännings rätt att här i riket vistas. Föredragande: Expeditionschefen G. Siljeström.
  >>   21     Förslag till lag ang. fortsatt tillämpning av lagen d. 28 april 1926 (nr 88) om inskränkning i rätten till inmutning inom vissa län. Föredragande: hovrättsassessorn Carl Romberg.
  >>   22     Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen d. 4 juni 1886 (nr 44 s. 1) ang. ersättning av allmänna medel till vittnen i brottmål. Föredragande: hovrättsassessorn Carl Romberg.
  >>   23     Förslag till lag om kringföringshandel och tillfällighetsförsäljning samt lag om ändring i förordningen d. 18 juni 1864 (nr 41 s. 1) ang. utvidgad näringsfrihet. Föredragande: revisionssekreteraren William Hemberg.

    1932

Jan.   21     Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 4 § i lagen d. 21 sept. 1915 (nr 362) om behörighet att utöva läkarkonsten. Föredragande: hovrättsrådet Olof Alsén.
  >>   22     Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 9, 16 och 22 §§ lagen d. 16 okt. 1914 (nr 349) om tillsyn å fartyg. Föredragande: amanuensen Gunnar Böös.
  >>   22     Förslag till lag om ändrad lydelse av 35 § sjölagen. Föredragande: amanuensen Gunnar Böös.
  >>   25     Förslag till lag om viktmärkning i vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg. Föredragande: byråchefen Arthur Molin.
  >>  28     Förslag till 1) lag om inteckning i jordbruksinventarier; 2) lag om ändrad lydelse av 17 kap. 7 § handelsbalken; 3) lag om ändrad lydelse av 72 § utsökningslagen; 4) lag om 4 och 29 §§ konkurslagen; och 5) lag ang. ändrad lydelse av 26 § lagen d. 29 juni 1923 (nr 286) om sparbanker. Föredragande: hovrättsrådet Gunnar Dahlman.
  >>   28     Förslag till lag om ändring i vissa delar av förordningen d. 13 april 1883 (nr 16 s. 1) ang. förlagsinteckning. Föredragande: hovrättsrådet Gunnar Dahlman.
Febr.   15     Förslag till 1) lag om uppläggande av nya fastighetsböcker för landet; och 2) lag med särskilda bestämmelser om handläggning av inskrivningsärenden. Föredragande: hovrättsassessorn Einar Anderberg. 
  >>   18     Förslag till 1) lag ang. ändring i 3 och 17 §§ lagen d. 27 juni 1896 (nr 42 s. 1) om rätt till fiske; och 2) ang. ytterligare utsträckt tillämpning av lagen d. 22 juni 1928 (nr 184) om ersättning till strandägare för mistad fiskerätt. Föredragande: hovrättsassessorn Carl Romberg.