RIKSDAGEN

har nedannämnda dagar år 1932 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott (första = FLU, andra = ALU) avgivit slutligt utlåtande:
    d. 6 febr.: motion (II:39) om utbyggnad och ändring av grunderna för lagen om försäkring för olycksfall i arbete (ALU 1), avslagen;

 

192 KIKSDAGEN.    motion (II:58) ang. revision av föreskrifterna om kommunal ansvarighet för de i lagen om allmän pensionsförsäkring stadgade grundavgifter (ALU 2), avslagen;
    motion (II:9) ang. vissa ändringar i lagen om fattigvården (ALU 3), avslagen;
    motion (II:10) ang. vissa ändringar i lagen om samhällets barnavård (ALU 4), avslagen;
    motion (1:253) om ändring i fattigvårdslagens bestämmelser rörande hemortsrätt (ALU 5), avslagen;
    d. 10 febr.: k. prop. nr 7 med förslag till lag angående fortsatt tillämpning av lagen d. 28 april 1926 om inskränkning i rätten till inmutning inom vissa län (FLU 3), bifallen;
    k. prop. nr 9 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen d. 4 juni 1886 ang. ersättning av allmänna medel till vittnen i brottmål dels ock en i anledning av propositionen väckt motion (FLU 4), prop. bifallen;
    k. prop nr 18 till riksdagen med anhållan om riksdagens yttrande rörande visst av den internationella arbetsorganisationens konferens år 1931 fattat beslut rörande konvention ang. begransning av arbetstiden i kolgruvor (ALU 6), i skrivelse till K. M:t meddelade RD, under hänvisning till vad andra lagutskottet anfört, att RD lika med departementschefen i princip vore av den uppfattningen, att Sverige bör biträda ifrågavarande konvention;
    motion (II:87) om höjning av de enligt lagen om allmän pensionsförsäkring till vissa pensionärer utgående pensionstillägg (ALU 7), avslagen;
    motion (II:136) ang. vissa ändringar i lagen om försäkring för olycksfall i arbete (ALU 8), avslagen;
    d. 13 febr.: motion (II:131) ang. ny lag om hittegods m. m. (FLU 5), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville låta utarbeta och för RD framlägga förslag till ny lagstiftning rörande hittegods;
    motion (II:134) om tillägg till och ändring i lagen om bostadsrättsföreningar (FLU 6), avslagen;
    motion (I: 193) om viss ändring i lagen om tillsyn över stiftelser m. m. (FLU 7), avslagen;
    d. 17 febr.: motion (II:132) ang. lagstiftning till klarläggande i visst avseende av karaktären utav avtal, innefattande förbud mot öppnande av handelsbod (FLU 8), avslagen;
    motion (I:212) ang. tillägg till aktiebolagslagen m. m. om prövning av behovet och folkets försörjning såsom villkor för anläggning, sammanslagning och förflyttning av storfinansiella företag (FLU 9), avslagen;
    motioner (I:188, II:279 och 7) ang. arbetslöshetsförsäkring (ALU 9), avslagna;
    motion (II:8) med förslag till lag om offentliga arbetsförmedlingsanstalter (ALU 10), avslagen;
    d. 24 febr.: k. prop. nr 2 ang. godkännande av konventioner om gemensam växellag m. m. och antagande av förslag till ny växellag (FLU 10), bifallen;
    k. prop. nr 3 ang. godkännande av konventioner om gemensam checklag m. m. och antagande av förslag till ny checklag m. m. (FLU 11), bifallen-
    motioner (I:124 och II:282) ang. befrielse från viss värnpliktstjänst;göring (ALU 11), avslagna;
    motion (I:96) om förhindrande av åtal för ofrivilliga förseelser mot nya författningsbestämmelser (FLU 12), avslagen;
    motioner (II:267 och 369) ang. beredande av befogenhet för exekutionsbiträde och fjärdingsmän att i vissa fall meddela beslut om införsel i avlöning m. m. (FLU 13), avslagna;
    motion (II: 138) om ändring i lagen ang. förordnande av rättegångsbiträde åt häktad (FLU 14), avslagen.