Nordisk kriminalteknisk tidskrift, som började utkomma i januari 1931, har nu fullbordat sin första årgång. Tidskriften utgör ett led i det samarbete mellan de nordiska ländernas polismän, som på senaste tiden blivit mera intimt. En manifestation av detsamma är också den i Oslo i juni 1931 hållna nordiska polischefskonferensen. Denna konferens beslöt bl. a. att anbefalla, att Nordisk kriminalteknisk tidskrift användes såsom organ för polismyndigheterna i de nordiska länderna och att tidskriften erhåller allt möjlig tunderstöd som ett betydelsefullt led i samarbetet mellan dessa länders polis. För tidskriftens utgivande har 1931 bildats en förening, i vars styrelse de fyra nordiska länderna äro representerade. Styrelsens ordförande är justitierådet Sven Lawski, verkställande ledamot samt huvudredaktör och utgivare av tidskriften docenten Harry Söderman.
    Den nu föreliggande första årgången av tidskriften innehåller ett stort antal uppsatser av intresse för kriminalpolisen. Ett flertal organisationsfrågor behandlas i särskilda artiklar, bl. a. redogöres för kriminalcentralen i Finland och för Scotland Yard, världens ryktbaraste polisinrättning, väl känd av detektivromanernas läsare. Rättsmedicinska sakkunniga, såsom professorerna Kinberg och Sjövall, ha lämnat synnerligen intressanta bidrag, bl. a. rörande utredning angående dödande trafikolyckor och om vapenexpertis vid mord. Bland de många redogörelserna för märkliga brottsfall, ofta författade av vederbörande undersökningsledare, läser man med kanske största intresset den ingående framställningen av hur »det borende X», den namnkunnige danske inbrottstjuven, avslöjades efter femtonårig framgångsrik verksamhet. Givet är, att ett betydande utrymme ägnas åt spaningens metoder och apparater, från den gamla kända daktyloskopien, som befinner sig i ständig utveckling, fram till den åtminstone för undertecknad hittills obekanta »kriminaltekniska dammsugningen». Intet mänskligt är för övrigt kriminaltekniken främmande, sedeltillverkning, revisionsarbete, fosterfördrivning, virkesstölder — det är livet självt i dess brokiga rikedom, som drager förbi i tid-

 

1 KLEENS motsvarande arbete måste ju betecknas såsom allt för verklighetsfrämmande för att över huvud kunna tagas på allvar. 

LITTERATURNOTISER. 247skriftens spalter. Notis- och litteraturavdelningarna bidraga till att stärka intrycket av omväxling och fyllighet i det material, som tidskriftens redaktion har att arbeta med.
    Det synes efter en genomläsning av Nordisk kriminalteknisk tidskrifts första årgång ganska uppenbart, att denna publikation måste vara till största nytta för de praktiskt arbetande kriminalpolismännen i Norden och ej minst i vårt land. För den enskilde, i kanske lokalt ganska snävt begränsade förhållanden verksamme polismannen öppnas synfältet ut mot stora världen, han får tillgodogöra sig andras rön och erfarenheter och kan se sitt arbete som ett led i ett stort sammanhang, rättskulturens kamp mot brottsligheten. Det måste verka lyftande och främja nit och skicklighet.
    Tidskriftens första årgång är otvivelaktigt en betydande prestation av dess redaktion och väl främst av den energiskt arbetande utgivaren. Säkerligen ha vissa svårigheter av ekonomisk och annan art varit att övervinna. Föret är värst i portgången. Tidskriftens vänner hoppas, att densamma skall kunna fortsätta sin verksamhet och utvecklas till att allt bättre fylla sin uppgift i kriminalteknikens och det nordiska samarbetets tjänst.

Å. H.