ROBERT MALMGREN. Sveriges författning. En lärobok i svensk statsrätt. I. Andra häftet. Malmö 1932. Lundgrens Söners boktryckeri. S. 161—430. Kr. 8.50.
    Då första häftet av detta arbete anmäldes (SvJT 1930 s. 41), uttalade anm. den förhoppningen, att man snart skulle få motse arbetet färdigt i dess helhet. Förf. har såtillvida varit i stånd att uppfylla denna önskan, som han nu utgivit ett nytt och digert häfte, behandlande riksdagens sammansättning och verksamhetsformer.
    Efter att mer inledningsvis ha berört riksdagens principiella ställning inom

 

LITTERATURNOTISER. 249statslivet, övergår förf. till att lämna en fyllig redogörelse för riksdagsmannavalen. Framställningen är här klar och instruktiv om också väl detaljrik, då förf. lämnar ett referat av i det närmaste samtliga bestämmelser i vallagen. Ur pedagogisk synpunkt torde detta behandlingssätt enbart vara en fördel, ehuru det i någon mån förrycker arbetets proportioner.
    Behandlingen av riksdagens verksamhet innehåller en översiktlig framställning av riksdagens organisation samt arbetssättet inom utskott och kammare. Däremot synes förf. ha uppskjutit redogörelsen för riksdagens kontrollmakt till en senare del av sitt arbete.
    Framställningssättet är närmast refererande, men förf. har dock ägnat stor omsorg åt att framhålla de ofta svårlösta juridiska problem, som här erbjuda sig. Arbetets art förbjuder en grundligare diskussion av dessa, varför förf. med rätta inskränker sig till att klart och koncist angiva de olika förslag till lösning av problemen, som framförts. Förf:s egna åsikter utmärka sig i regel för en sund skepsis mot alltför fantasifulla och djärva tolkningar. Härmed är dock icke sagt, att anm. i allo kan ansluta sig till förf:s åsikter.

G. B.