Nordisk Tidsskrift for International Ret. Acta scandinavica juris gentium. Fjärde och sista häftet för 1931 av denna tidskrift inledes med en intressant artikel av den bekante grekiske folkrättsjuristen och politikern N. POLITISGrundlaget for afrustningskonferensens arbejde. Såsom är att vänta med hänsyn till den betydande andel, som P. hade i utarbetandet av det s. k. Genèveprotokollet 1924, söker han nedrustningsfrågans lösning efter de linjer, som betecknas av slagordet »arbitrage, sécurité, désarmement». Detta program vill P. nu realisera dels genom det internationella skiljedomsväsendets utveckling, i vilket hänseende ju redan stora framsteg gjorts, dels genom Kelloggpaktens inarbetande i akten för Nationernas förbund. Beträffande sistnämnda fråga synes han knappast tillräckligt beakta, att samma betänkligheter, som Genèveprotokollet på sin tid mötte på grund av de därmed förenade skärpta sanktionsförpliktelserna, även kunna göra sig gällande mot Kelloggpaktens inarbetande i förbundsakten, varigenom ju en liknande utsträckning av sanktionsförpliktelserna skulle inträda. — En stor del av häftets övriga innehåll ägnas likaledes åt nedrustningsfrågan. Sålunda behandlas nedrustningskonferensens förhistoria i tvenne artiklar, en av utgivaren, E. BRÜELAfrustningskonferensens forberedelse, och en av kontorchefen i danska utrikesministeriet, P. SCHEEL, La conférence du dèsarmement, Genève 1932, varjämte vissa aktstycken berörande nedrustningsfrågan avtryckas i dokumentsamlingen. Vidare innehåller tidskriften en uppsats av T. GIHL: Om luckor i folkrätten, kvartalsöversikter, recensioner m. m.

T. G—l.

 

    Ugeskrift for Retsvæsen (1931 h. 52, 1932 h. 1 — 10). De frågor, som behandlats i REITZEL-NIELSENS tidigare omnämnda expropriationsrättsliga uppsats (SvJT 1932 s. 43). ha blivit ytterligare belysta dels av förf. själv, dels av cand. jur. ILLUM och VAGN JENSEN (h. 52, 4 o. 8). — Största intresset erbjuder en diskussion om Salg til Underpris. Frågan om butikshandlares bundenhet av prisavtal, som truster, karteller och liknande sammanslutningar träffat, har

 

TIDSKRIFTSÖVERSIKT. 253här i landet icke spelat någon större roll i rättslivet. Annorlunda i Danmark. Där har — om man får tro Byretsd. JENSEN — under de sista åren härskat »et omfattende Angiveri og Spionagesystem, som kun rammer Detaillister», man har fått uppleva »en sand Epidemi av Forbud» mot försäljning till underpris, och »Detaillister i Hobetal» dragas alltjämt inför rätta. Jensen, som funnit tillståndet olidligt, har velat slå ett slag för butikshandlarnas och den köpande allmänhetens frihet, men därvid mött en stridsvan motståndare i VINDING KRUSE. Genom en lag av år 1926 borttogs det straff som dittills fanns stadgat för försäljning under pris, utsatt å varan eller dess förpackning, och kampen mellan J. och V. K. har väsentligen kommit att gälla huruvida en dylik försäljning dock, i betraktande särskilt av vissa Højesteretsdomar, bör anses innebära civil orätt. J. förfäktar den meningen att butikshandlaren ej är bunden av annat prisavtal än sådant som han uttryckligen förpliktat sig att respektera. V. K. åter hävdar att bundenhet föreligger så snart prisavtalet är för butikshandlaren känt, under förutsättning tillika att producenten fasthåller vid prisavtalet som en allmänt bindande ordning och att före butiksförsäljningen icke ligger ett extraordinärt, legitimt köp till underpris. Diskussionen som förts i stilistiskt livliga former — man har å ömse håll, dock utan bitterhet, förebrått motståndaren sårande överord — har även rört sig om det sociala och ekonomiska värdet av prisavtal över huvud (h. 2, 4, 8, 10). — I en artikel Juristerne og Fremtiden (h. 4) gör Højesteretssagf. BACHE ett energiskt försök att väcka upp juristerna ur deras indolens inför den nuvarande världskrisen, »en Katastrofetilstand, der er en naturnødvendig Udløsning af en mangeaarig uafvendelig Udvikling, og som vil resultere enten i Revolutioner eller — lad os haabe det for Danmarks Vedkommende — saa dog i en omfattende Ændring af Samfundsordningen». Han uppfordrar juristerna att villigt och med resignation inför personliga offer hjälpa till att uppdraga nya rättsliga linjer för egendomsrätten, gäldsförhållandena och arbetskraften. — Roande är prof. BENTZONS anmälan av Borums Dansk Lovsamling (h. 2), med små anekdoter om svårigheten för äldre jurister att följa lagstiftningens framsteg och med jämförelser mellan de skandinaviska länderna i fråga om lageditioner och deras spridning: »Jeg fandt i min Ungdom paa Landet i Sydsverige, at mange Landmænd havde paa Hylden en Udgave af 'Sveriges Lag'. Men for Danmark er saadant vistnok Fremtidsmusik.» Bentzon har även skrivit ett par sidor om Knophs Norsk Arverett (h. 2). Synnerligen utförligt anmäles Erwin Munch-Petersens Konkurssurrogater av ILLUM (h. 10).

B. W.