Tidskrift, utg. av Juridiska föreningen i Finland. I h. 6 för det gångna året märkes en uppsats av O. HJ. GRANFELT om »Utländsk skiljedom». Förf. undersöker däri åtskilliga spörsmål med avseende på den lagstiftning, av år 1924 och 1931, varigenom de mellanfolkliga överenskommelserna angående skiljedomsklausuler (1923) och angående verkställighet av utländska skiljedomar (1927) införlivats med finsk rätt. — I samma häfte finns en av ILMARI TAVASTSTJERNA författad anmälan av Erik af Hällströms avhandling »Om villfarelse såsom divergens mellan vilja och förklaring vid rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.» De av SvJT förra året utgivna båda festskrifterna äro föremål för en utförlig anmälan av ERIK AF HÄLLSTRÖM. Sär-

 

254 TIDSKRIFTSÖVERSIKT.skilt intresse ägnar anmälaren uppsatserna av Almquist, Forssner, Nial och Schlyter. — Av innehållet i h. 1 för år 1932 intresserar särskilt en uppsats av justitierådmannen vid Helsingfors rådstuvurätt B. C. CARLSON, vari förf. med avseende på processen vid de finska rådstuvurätterna undersöker och påvisar möjligheten av en »processreform utan lagändring». En svensk läsare noterar ur uppsatsen bl. a. förf:s intryck från ett studiebesök i Sverige att »skillnaden i den grundlighet, varmed partsförhandlingen bedrives i Sverige och i Finland» utgör den mest påfallande olikheten mellan dessa länders rättegångsordningar, i det att de svenska domstolarna mer än de finska läte sig angeläget vara att tillse, att käromålet med nödig fullständighet utretts förrän man skrede till vittnesförhören. — Kuriositetsintresse ur mer än en synpunkt har ett samtidigt med h. 1 utgivet bihang till tidskriften, innehållande en av e. o. professorn WILHELM LAVONIUS höstterminen 1866 vid Helsingfors universitet föredragen föreläsningskurs över giftermålsbalken och delar av ärvdabalken. Kursen har ansetts vara förtjänt att bevaras åt eftervärlden såsom »den första systematiska rättsvetenskapliga föreläsningskurs, som föredragits på finska språket vid Helsingfors universitet».

Ph. H.