SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1931.1

UPPRÄTTAD AV AMANUENSEN JUR. KAND. IVAR AGGE.

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIK M. M.

Domar, Arbetsdomstolens. Saml. 2. 1930. Sthm (Arbetsdomstolen). 595 s. Kr. 7.00.
Festskrift tillägnad presidenten juris doktor herr friherre ERIK MARKS VON WÜRTEMBERG d. 11 maj 1931 av nordiska jurister. Sthm. Nord. bokh. 675 s., 1 portr. Kr. 15.00, bibliofiluppl. kr. 25.00. (SvJT 1931 s. 416).2
Förhandlingarna vid Sveriges advokatsamfunds årsmöte i Stockholm år 1931. Sthm. Norstedt. 67 s.
Förhandlingarna å det femtonde nordiska juristmötet i Stockholm den 27—29 augusti 1931. Sthm. Marcus. 275 s. + bilagor. Kr. 15.00.
Granfelt, O. Hj. Jura novit curia. Grundsatsens tillämpning enligt gällande finländsk rätt. Festskr. s. 182-194.
Gärde, N. Samhället och lagarna. Några reflexioner. Festskr. s. 220—227.
Register till Regeringsrättens årsbok 1909—1929. Utg. av GABRIEL THULIN. Sthm. Norstedt. VI + 308 + 81 + 87 s. Kr. 14.00. (SvJT 1932 s. 139.)
Sljernberg, Nils. Några randanmärkningar rörande medborgarfriheten i Förenta Staterna. Festskr. s. 564—576.
Wedberg, Birger. Jan Eric Palmsvärd, justitieråd och vitterlekare (1745 —1821). Sthm. Norstedt. 123 s. Kr. 4.75. (SvJT 1931 s. 444.)
— —. Nils Wilh. Marks v. Würtenberg. En justitierådsprofil från förra seklets början. Festskr. s. 639—666.

RÄTTSHISTORIA.

Hemming-Sjöberg, A. Några ord om indiciebeviset i 1800-talets rättspraxis. Festskr. s. 256—263.
Holmbäck, Åke. Cronhielm och lagkommissionen. Några anteckningar. Festskr. s. 287—300.
Kruse, Vinding. Af Realkredittens og Panterettens Historie. Festskr. s. 326—350.
Petrén, Viktor. Tingsgästningspenningarna. En historik. Festskr. s. 485—493.
Riksdagsakter, Svenska, jämte andra handlingar, som höra till statsförfattningens historia under tidevarvet 1521—1809. Sthm. Norstedt. Ser. 1. Avd. 1. D 4: 2. 1597 augusti—1598 maj. Utg. av riksarkivet genom LARS SJÖDIN. s. 169—600. Kr. 14.00.Ser. 1. Avd. 2. D 1:1. 1611 —1612. Utg. av riksarkivet genom NILS AHNLUND. 272 s. Kr. 9.00. Ser. 2. Rikets ständers och sekreta utskottets skrivelser till Kungl. Maj:t. D 3. avd. 2. 1734. Utg. av riksarkivet genom THEODOR WESTRINXVI s., s. 817—1403 (1922—31). Kr. 20.00.
Stadsböcker, Stockholms, från äldre tid. Ser. 2. Tänkeböcker. D. 4. Stockholms stads tänkeböcker 1504—1514. Utg. genom JOH. AX. ALMQUIST. Sthm. Norstedt. H. 1. s. 1 — 160. Kr. 10.00; H. 2. s. 161—466. Kr. 15.00.
Wennström, Torsten. Studier över böter och myntvärden i Västgötalagarna. Lund. Gleerup. 93 s. Kr. 3.50. — Skrifter utg. av Vetenskapssocieteten i Lund 13.

 

1 Förteckningen åsyftar icke fullständighet. Förutom arbeten av mindre betydelse hava i regel uteslutits lagförslag och betänkanden, ämbetsberättelser o. dyl., icke kommenterade lageditioner och författningssamlingar, kalendrar ävensom juridiska tidskrifter och tidskriftsuppsatser.

2 Med hänvisningarna till "Festskr." här nedan åsyftas denna festskrift.

 

256 SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1931.CIVILRÄTT.
Beckman, Sigrid. Arv och testamente. Sthm. Bonnier. 164 s. Kr. 3.75. — Bonniers praktiska böcker.
Benckert, Karl. Om överlåtelse av avbetalningskontrakt till säkerhet för säljarens gäld. Festskr. s. 31—38.
Bentzon, Viggo. Begreberne Fælles-,Gifte- og Sær-eje. Festskr. s. 39—49.
Bergendal, Ragnar. Några anmärkningar om anstånd med betalning av gäld jämlikt urarvaförordningen 2 §. Festskr. s. 50—73.
Bokföringslagen av den 31 maj 1929 jämte därtill hörande bestämmelser i aktiebolagslagen, banklagen . . . samt lagen om bokföring vid enskild järnväg . . . Med förklarande anmärkningar utg. av WILLIAM HEMRERG och OSKAR SILLÉN. 2:a uppl. Sthm. Norstedt. 184 s. Inb. kr. 5.00.
Björling, C. G. Rättsfall för undervisningen i civilrätt. Lund. Gleerup. 26 s. Kr. 0.50.
— —. »Egenhändig namnunderskrift» — verkställd av annan. Festskr. s. 78—88.
Bokföringslagen, Nya, i tio punkter . . . 5:e uppl. Sthm. Norstedt. 54 s. Kr. 1.00. — Nya lagar.
Cederberg, Lauri. Till frågan om betydelsen av att bolagsmännens antal i ett aktiebolag nedgår under det lagstadgade utan att aktiebolaget upplöses. Festskr. s. 101-118.
Ekeberg, Birger. Om verkan av urarvagörelse sedan ny gäld sig yppat. Festskr. s. 138 — 155.
Fehr, Martin. Rätten att fordra fullgörande enligt köplagen. Festskr. s. 162-168.
Förhandlingar, hållna vid Föreningens mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksföreningar årsmöte i Visby den 27-30 juli 1931. Sthm. Beckman. S. 607 — 636.
Guldberg, Harry. Om bristande förutsättningar vid testamente. Några anteckningar i anslutning till testamentslagens ogiltighetsregler. Festskr. s. 195-203.
Gyllenswärd, Ragnar. Lagstiftningen om dödförklaring. Några synpunkter. Festskr. s. 204—219.
Handelsbruk, 2. Uttalanden av svenska handelskamrar 1926 —1930, samlade och utg. genom Stockholms handelskammare. Sthm. Fritzes i distr. 60 s. Kr. 3.00. (SvJT 1932 s. 147.).
Hasselrot, Per. Om tolkning av sjöförsäkringsavtal. Festskr. s. 228—235.
Hult, Phillips. Om betydelsen av agentens medverkan vid den försäkringsrättsliga upplysningspliktens fullgörande. Festskr. s. 301 — 315.
Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område av den 11 juni 1915 jämte därav föranledda författningar. Utg. av TORE ALMÉN och RUDOLF EKLUND3:e uppl., ombesörjd av Rudolf Eklund. Sthm. Norstedt. 232 s. Inb. kr. 6.00.
Lagen om ekonomiska föreningar av den 22 juni 1911 jämte därtill hörande författningar. Med förklarande anmärkningar, formulär och sakregister m. m. Utg. av S. SKARSTEDT. 4:e uppl. Sthm. Norstedt. 345 s. Inb. kr. 8.50.
Lind, Erik. Om arvskiftes form. Festskr. s. 359—378.
Nial, Håkan. Ansvar för skulder vid affärsöverlåtelse. Festskr. s. 444—461.
Slang, Fredrik. Forføininger over livsforsikringskrav. Lov om forsikringsavtaler. Lov om formuesforholdet mellem ektefeller. Festskr. s. 522-547.
Stenbeck, Einar. Trafikförsäkringsfrågor vid automobilsammanstötningar. Festskr. s. 548 — 563.
Strahl, Ivar. Ersättningsansvar för bristfälliga anordningar. Festskr. s. 577 — 591.
Testamentslagen, Den nya, jämte dithörande författningar. Med förklaringar utg. av BIRGER EKEBERG och HARRY GULDBERG. Sthm. Norstedt. 307 s. Kr. 8.25. (SvJT 1932 s. 134.)
Undén, Östen. Om vittnen vid fastighetsköp. Upps. Lundequistska bokh. 31 s. Kr. 1.00. — Upps. univ. årsskr. Program 4. (SvJT 1932 s. 136.)
Wezén, Carl M. Den svenska testamentsrätten enligt lagen av den 25 april 1930. Handbok. Granskad och översedd av VIKTOR PETRÉN. Sthm. A. V. Carlson. 372 s. Inb. kr. 8.75.

SPECIELL PRIVATRÄTT.

Dahlberg, Knut. Om återkallelse av check. Festskr. s. 119—128.

 

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1931. 257Himmelstrand. Hj. Om auktorsrätt till film. Festskr. s. 281—286.
Knoph, Ragnar. Om ophavsmannen s»moralske» rett till sitt verk efter den nye norske lov om åndsverker. Festskr. s. 316—325.
Lidforss, Erik. "Le domaine public payant". Några reflexioner med anledning av en episod vid kongressen i Rom 1928 för revidering av Bernkonventionen. Festskr. s. 351—358.
Palm, Gunnar. Erfarenheter rörande jorddelningslagens tolkning och tillämpning. Sthm. Norstedt, 34 s. — Bilaga till Kungl. lantmäteristyrelsens meddelanden 1931:2. Ser. Uppsatser m. m. nr 12.
Sjukkassereformen. Förordning om erkända sjukkassor den 26 juni 1931, lag om understödsföreningar den 29 juni 1912 . . . med inledande översikt och kommentar av BERNHARD ERIKSSON. Sthm. Tiden. 160 s. Inb. kr. 2.25. — Tidens medborgarhandböcker. 14.
Sjölagen och sjömanslagen jämte sjöarbetstidslagen med tillhörande specialförfattningar samt förklaringar, domstolsutslag och formulär ävensom lag om avtal, lag om köp och byte av lös egendom, växellagen och checklagen, utg. av C. O. HILJDING och A. J. E. RIPE2:a uppl. Sthm. Nautiska förl. 722 s. Inb. kr. 17.00.
Sjömanslagen jämte författningar rörande sjömannen. Utg. av JOHN ALSÉN. 2:a uppl. Sthm. Norstedt. 361 s. Inb. kr. 7.50.
Sparbankslagen. Med förklarande anmärkningar på uppdrag av Svenska sparbanksföreningen utg. av PEHR GAMSTORP. Lund. Gleerup. 215 s. Inb. kr. 5.00. (SvJT 1931 s. 617.)
Treffenberg, Ernst. Förutsättningarna för avverkningsförbud enligt allmänna skogsvårdslagen. Festskr. s. 619—631.

STRAFFRÄTT.

Schlyter, K. Blodprovens betydelse för beivrande av fylleri vid framförande av motorfordon. Festskr. s. 506—521.
Thyrén, Johan C. W. Förräderibrott m. m. Förberedande utkast till strafflag. Spec. d. X. Gleerup, Lund, i distr. Statens off. utr. 1931:33. 313 s.

PROCESSRÄTT.

Alten, E. Rettsvernsforutsetninger. Et bidrag til fortolkningen av den norske tvistemålslovs §§ 53 og 54. Festskr. s. 1—18.
Bissmark, G. Om vittnesersättning. Festskr. s. 74—77.
Carlson, Gustaf. Är deldom ett önskvärt institut? Festskr. s. 89—100.
Engströmer, Thore. Några anmärkningar om processen enligt 1734 års lag. Festskr. s. 156—161.
— —. Partsförhör i tvistemål. 24 s. Bil. till Förhandlingarna å det femtonde nordiska juristmötet i Sthm d. 27—29 aug. 1931 [se ovan].
Forssner, Tom. Domare och advokater. Festskr. s. 169—181.
Handlingar rörande tillsättandet av lediga professorsämbetet i processrätt vid universitetet i Lund 1930—1931. Lund. Gleerup. 85 s. Kr. 2.00.
Hassler, Åke. Några ord om förlikning i brottmål. Festskr. s. 236—247.
Hellner, Joh. Några reflexioner rörande Kungl. Maj:ts proposition angående huvudgrunderna för en rättegångsreform. Festskr. s. 248—257.
Kallenberg, E. Svensk civilprocessrätt. Bd 2: 4. (Omfattar bevisrättens allmänna del.) Lund. Gleerup. s. 525—766. Kr. 8.00. (SvJT 1931 s. 446.)
Lindhagen, Arthur. Muntlighet och omedelbarhet vid arbetsdomstolen. Festskr. s. 379—388.
Matz, Siegfried. Några aktuella processlagstiftningsfrågor i historisk belysning. Festskr. s. 423—432.
Munch-Petersen, H. Et Spørgsmaal vedrørende Konkursens »Universalitet». Festskr. s. 433 — 443.
Olivecrona, Karl. Kvittningen och rättskraften. Festskr. s. 462—484.
— —. Skrivelse till Större akademiska konsistoriet vid Lunds universitet angående tillsättandet av professuren i processrätt. Uppsala. Wretman. 7 s.
Sundberg, Emil. Röstberäkning inom högsta domstolen i plenimål. Festskr. s. 592—606.
Wildte, Sigurd. Om kostnader i civil rättegång och deras gäldande. Akad. avh. (Sthm.) Göteb. Västra Sverige. 497 s. Kr. 9.50.

 

17 — Svensk Juristtidning 1932.

 

258 SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1931.STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT (inkl. finansrätt).

Castberg, Frede. Statens og kommunenes ansvar for sine tjenestemenns handlinger. 69 s. Bil. till Förhandlingarna å det femtonde nordiska juristmötet i Sthm d. 27—29 aug. 1931 [se ovan].
Eberstein, Gösta. Om skattskyldighetens inträde vid lagfartsstämpeln. Festskr. s. 129—137.
Grundlagar, Främmande, samt vallagar och parlamentariska arbetsordningar i svensk översättning. . . utg. av C. A. REUTERSKIÖLD och V. A. RINANDER. D. 6. Frankrike och Belgien. 312 s. Sthm. Norstedt. Kr. 8.50.
Helander, Dick. Kyrkolagförslaget 1873. Lund. Gleerup. 286 s. Kr. 6.00. — Lunds univ. årsskr. N. F. avd. 1. Bd 27:4.
Herlitz, Nils. Några anteckningar om förvaltningsrättens tvångsmedel. Festskr. s. 264—280.
Kommunallagarna av den 6 juni 1930. Lagen om landsting av den 20 juni 1924. Med förklaringar och prejudikat samt sakregister utg. av J. A. ZANDER och JOH. R. NILSSONSthm. Landskommunernas förbund. 458 s. Inb. kr. 7.00.
Kommunallagarna med förklaringar, prejudikat och hänvisningar jämte sakregister utg. av Hj. L. HAMMARSKJÖLD. Utgör 10:e uppl. av C. G. Hammarskjölds kommunallagsedition med lagändringar utkomna före den 1 maj 1931. Sthm. Norstedt. 400 s. Inb. kr. 10.50. (SvJT 1931 s. 618.)
Konstitutionsutskottets protokoll vid 1810, 1812 och 1815 års riksdagar. På riksgäldskontorets uppdrag utg. av SAM CLASON och ARNE FORSSELL. Halvbd. 1—2. 835 s. Sthm. Nord. bokh. Kr. 10.00.
Norrman, Sune. Fattigvårdsprocessen, dess olika förutsättningar och förlopp. Praktisk handbok för fattigvårdsstyrelser, barnavårdsnämnder . . . Sthm. Norstedt. 392 s. Inb. kr. 9.25.
Polislagen med tillhörande författningar. Kommenterad uppl. utg. av HELGE BERGLUND. Sthm. Norstedt. 249 s. Inb. kr. 5.50.
Studier över den svenska riksdagens kontrollmakt. Utg. av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala genom AXEL BRUSEWITZ. Lund. Gleerup. 413 s. Kr. 12. — Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen 17. (SvJT 1931 s. 532.)
Sveriges riksdag. Historisk och statsvetenskaplig framställning utg. enligt beslut av 1926 års riksdag. Avd. 1. Bd 1. Riksdagens uppkomst och utveckling intill medeltidens slut. Av SVEN TUNBERGSthm. Schildt. 224 s. Kr. 6.50.
Thulin, Gabriel. Regeringsrätten, dess behörighet i förhållande till K .M:t i statsrådet, kammarrätten och allmän domstol. Festskr. s. 607 — 618.
Trolle, Herluf af. Utredning rörande det svenska postregalet. Med en inledande redogörelse för övriga regalen. På Kungl. generalpoststyrelsens uppdrag verkställd. Sthm. Generalpoststyr. 190 s. Kr. 6.00.
Varenius, Otto. Svensk tryckfrihet. En översikt. Sthm. Fritzes bokf. 79 s. Kr. 2.25. (SvJT 1931 s. 445.)
Wrede, R. A. Landskapslagstiftning i vår tid. Festskr. s. 667—675.

INTERNATIONELL RÄTT.

Backlund, Sven. Världsorganisation. Utkast till en handledning vid studiet av de internationella problemen. Sthrn. Bonnier. 107 s. Kr. 0.85. — Studentföreningen Verdandis småskrifter 345.
Bagge, Algot. En preskriptionsfråga inom den internationella privaträtten. Festskr. s. 19—30.
Malmar, Folke. Återförvisningsläran ännu en gång. Festskr. s. 410—422.
Löfgren, Eliel. Rätten till Palestinas heliga platser. Festskr. s. 389—409.
Raestad, Arnold. Krig og »fredelige midler». Festskr. s. 494—505.
Undén, Östen. Några ord om internationella intressetvister. Festskr. s. 632-638.