Den rättsvetenskapliga världskongressen i Haag. (Se SvJT 1931 s. 634.) De, som önska deltaga i kongressen, vilken äger rum d. 2—6 nästkommande augusti, böra snarast möjligt inbetala kongressavgiften, 12 gulden, till Rotterdamsche Bankvereeniging i Utrecht, C. Postal 2679, på konto för l'Académie Internationale de Droit Comparé. Närmare upplysningar ang. kongressen skola meddelas i SvJT:s nästkommande häfte.

    Académie de droit international i Haag. Programmet föreligger nu för akademiens föreläsningar instundande sommar. Liksom under tidigare år komma föreläsningarna att uppdelas på två kurser, den ena under tiden 4—30 juli och den andra under tiden 1—27 augusti, vardera omfattande ämnen från den internationella rättens olika områden. Bland den första periodens föreläsare kunna antecknas: de franska professorerna Le Fur (l'histoire de l'organisation internationale), de Lapradelle (regles générales du droit de la paix) och Aflalion (les crises économiques et financières), tyske professorn Lewald (le rôle du droit comparé dans le droit international privé), samt de amerikanska professorerna Slowell (la théorie et la pratique de l'intervention) och Dickinson (l'interprétation et l'application du droit international dans les pays anglosaxons). Under den andra perioden får Hans Kelsen, numera professor i Köln, tillfälle utlägga sina rättsfilosofiska synpunkter på folkrättens väsen. Bland övriga föreläsare under denna period märkas: amerikanen dr Brown Scott (le principe de l'égalité juridique dans les rapports internationaux), cambridgeprofessorn Higgins (la contribution de quatre grand juristes britanniques au droit international), juridiska fakultetens i Paris doyen Lgon-Caen (les conflits de lois en matière de droit maritime), professor Bruns från Berlin (les règles de procédure devant les jurisdictions internationales) samt chefen för folkförbundssekreteriatets juridiska avdelning Buero (la responsabilité internationale dans les guerres civiles d'après la pratique sud-américaine).
    Såsom framgår av SvJT:s tidigare meddelanden (se särskilt 1928 s. 617 och 1931 s. 487) äro kurserna avgiftsfria och kunna särskilda arrangement för uppehållet träffas genom förmedling av L'association des auditeurs et anciens auditeurs de l'académie, chambre 50, Palais de la Paix, La Haye.
    Deltagarna hava fri tillgång till fredspalatsets rikhaltiga bibliotek. Akademiens curatorium utdelar årligen ett antal stipendier à 400 floriner åt personer, som författat böcker, uppsatser eller tidskriftsartiklar å den internationella rättens område. Ansökningar skola vara curatoriets president tillhanda före den 31 mars, och stipendiaten är förpliktad att »träget» bevista åtminstone en föreläsningskurs.
    I detta sammanhang må uppmärksamheten fästas å den av trycket utgivna samlingen av de föreläsningar, som hållits vid akademien sedan år 1923. Hittills föreligga 34 volymer, som kunna erhållas från la librairie du Recueil

 

NOTISER. 289Sirey, 22 rue Soufflot, Paris. Med åren har samlingen, som spänner över den internationella rättens alla domäner, erhållit encyklopedisk omfattning och betydelse, och dess användbarhet som uppslagsbok ökas genom ett förträffligt, detaljerat sakregister, avsett att utkomma vart femte år.

C. W.